Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Plans d'Igualtat en les Empreses

Codi de l'assignatura: 569007

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Nuria Pumar Beltran

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge aut˛nom

73

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el
proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su
carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.
E8 - Saber elaborar herramientas para combatir la desigualdad de género.
E9 - Ser capaz de analizar las relaciones de las mujeres con las prácticas educativas, las prácticas de la salud y la economía del trabajo y/o
las políticas públicas. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿)
E10 - Saber aplicar de manera transversal la perspectiva de género en proyectos y programas de las empresas o del sector público.
(Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿).
E11 - Ser capaz de aplicacar la perspectiva de género en las tareas administrativas y sociales. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas
públicas¿).
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,
las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de
manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura te com objectiu oferir instruments per la detecció, el reconeixement i la planificació de processos de superació de situacions de discriminació i desigualtat per raó de gènere, dins el marc de les societats actuals.
Parteix de les bases teòriques per l’anàlisi de la discriminació i per les estratègies de superació de les situacions de desigualtat i de discriminació.
Elabora, recull i assenyala d’una banda els arguments ètics, i d’altra, la legislació que fonamenta la idea d’igualtat d’oportunitats, entesa com objectiu
social prioritari.
Elabora, recull i mostra els instruments pel reconeixement i la diagnosi d’aquestes situacions dins el marc d’institucions, públiques i privades, i d’empreses dedicades a la gestió i a la producció de recursos.
Mostra la estructura tècnica i aplicada per l’elaboració de la planificació adreçada a la resolució de conflictes i a la superació de situacions de desigualtat i discriminació per raó de gènere.

 

Referits a habilitats, destreses

-       Coneixement de la legislació i de les bases d’aplicació de l’anàlisi de les situacions d’estudi.
-       Valoració de llocs de treball. Creació i selecció d’indicadors nous en base a l’experiència de participació de les dones.
-       Treball de camp dins les organitzacions per reconèixer les situacions reals de la discriminació.
-       Metodologia per la implantació dins àmbits concrets dels plans de IO.
-       Eines per garantir l’acompliment dels plans de IO. Sistemes d’adaptació temporal per garantir la neutralitat.
-       Crítica y debat institucional entorn a la diagnosi i a la superació de situacions de desequilibri entre dones i homes.

 

Referits a actituds, valors i normes

La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. AnÓlisi i diagnosi de la discriminaciˇ per raˇ de gŔnere dins les societats actuals

1.1. Presentació assignatura. Introducció a l’anàlisi i diagnosi de la discriminació per raó de gènere

1.2. Gestió de recursos humans

1.3. Diagnosi de la discriminació per raó de gènere

1.4. Conceptes i instruments per a la diagnosi i l’eliminació de la discriminació salarial

1.5. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar

1.6. La distribució dels espais entre homes i dones

2. Elaboraciˇ i implantaciˇ de Plans de Igualtat d’oportunitats

2.1. Conceptes i procés per a l’elaboració de plans d’igualtat d’oportunitats

2.2. Implantació de plans d’igualtat d’oportunitats

2.3. Recerca bibliogràfica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

DocŔncia impartida pel professorat. ╔s obligat˛ria l’assistŔncia a un 80% de les classes te˛riques. Conjuntament amb l’explicaciˇ te˛rica es plantejaran problemÓtiques entorn la matŔria presentades per la professora que es debatran en les classes te˛riques.

Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat.

Tutories individuals i/o colĚlectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarÓ com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


És obligatòria l’assistència a un mínim del 80% de les classes per poder fer l’avaluació continuada de les assignatures. Les persones que no poden garantir aquesta assistència han de sol · licitar avaluació única dins el termini previst.

L’avaluació consistirà en el lliurament de tres activitats que s’avaluen  amb un 15% de la nota cadascuna, en conjunt representen el 45% de la nota. La realització de l’examen final es correspon amb el 40% de la nota final. Un 15% de la nota final consisteix en l’avaluació de la participació de l’alumnat en la classe i /o en altres activitats voluntàries com ara realitzar comentaris a un text o fer propostes determinades.

Per fer les mitjanes de l’examen final amb la resta d’evidències cal que aquest sigui superat amb un aprovat (5)

 

Per tant el total d’activitats obligatòries serà de 3.


 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consistirà en el lliurament de un treball final basat en les lectures recomanades (40% del total de la nota), a més d’un examen final (60% de la nota).  El treball serà lliurat al final de l’assignatura, seguint les directrius i els materials utilitzats i facilitats en classe. La nota d’aquest treball final representarà el 40% de la nota final.
El examen final tindrà una part teòrica de desenvolupament (30% de la nota) i una part pràctica consistent en la realització d’un cas (30% de la nota). Per aprovar l’examen, i fer les mitjanes amb el treball, cal superar amb un 5 cadascuna de les parts.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació es el calendari oficial de la Facultat de Geografia i Història

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MARTÍNEZ, C., CALVET, M.D. GALLEGO, I., LUSA, A., PONS, O., TORRENS, MA. C. & TURA, M. GIOPACT.(2006). Guia per al disseny i la implantació d’un pla d’igualtat d’oportunitats a les empreses. Institut Català de les Dones.

Norma

COMISIÓN EUROPEA, 1996. Código práctico para la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor (Code of practic on equal pay), Bruselas.

CapÝtol

COROMINAS, A., COVES, A.-M., LUSA, A., MARTÍNEZ, M. C. & ORTEGA, M. A. 1999. La discriminación salarial de la mujer y la valoración de puestos de trabajo: Introducción, IOC-DT-C-1999-01.