Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Drets i Garanties Jurídiques

Codi de l'assignatura: 569008

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: LUCIA ORTIZ AMARO

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 

1. Coneixement de la normativa laboral des de la perspectiva de gènere
2. Elaboració de plans d’igualtat a les empreses
3. Identificar en el sistema de dret civil els drets per a les dones o que tenen un impacte especial en el col·lectiu de les dones
4. Prendre consciència de la tensió existent en el dret civil entre el principi d’autonomia i el d’igualtat
5. Identificar les peculiaritats de la regulació jurídico-penal espanyola en l’àmbit de la violència domèstica i de gènere
6. Diferenciar les figures delictives que responen al fenomen de la violència domèstica d’aquelles que ho fan al fenomen de la violència de gènere, així com les seves conseqüències jurídiques

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

a) Dret del Treball i de la Seguretat Social: marc normatiu de les relacions laborals des de la perspectiva de gènere.
b) Dret Civil: fonts legals, jurisprudència i doctrina que influeixen en la posició de la dona en el Dret civil.
c) Dret Penal: fonts legals, jurisprudència i doctrina que influeixen en la protecció jurídico-penal de la dona en supòsits de delinqüència de gènere.

 

Referits a habilitats, destreses

a) Dret del Treball i de la Seguretat Social: assessorament i gestió dels plans d’igualtat a les empreses.
b) Dret civil: aplicació de certes institucions de dret civil amb una perspectiva de gènere.
c) Dret penal: adquirir les capacitats necessàries per poder analitzar de manera crítica el tractament jurídico-penal que es mereixen el supòsits de violència domèstica i de gènere.

 

Referits a actituds, valors i normes

1. Compromís ètic per assegurar la integració dels valors d’igualtat de gènere a les empreses
2. Visió crítica sobre els principis o institucions bàsiques del Dret civil
3. Perspectiva crítica sobre les tècniques que utilitza el legislador penal per combatre la violència contra les dones

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dret del Treball i de la Seguretat Social

1.1. Polítiques d’igualtat i no discriminació en matèria laboral

1.2. Els plans d’igualtat a les empreses: taller de treball

2. Dret Civil

2.1. Contractació i prohibició de discriminació per raó de sexe

2.2. La dona en parella

2.3. Maternitat i cura de fills

3. Dret Penal

3.1. La regulació penal de la violència contra la dona a l’ordenament jurídic espanyol: evolució doctrinal i jurisprudencial.

3.2. Algunes conseqüències de la reforma penal en l’àmbit de la violència contra la dona: en especial, respecte al delicte de trencament de condemna (art. 468. 2CP)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

L’avaluació consistirà en:

1. La realització de tres treballs durant el curs: un treball del bloc de Dret del Treball i de la Seguretat Social i un altre treball dels blocs de Dret Civil i, per últim, un altre treball del Bloc de Dret Penal. Els treballs s’han de realitzar individualment, de manera que no s’admetran els treballs realitzats en grup.

2. La participació i intervencions de l’alumne durant les classes.

La nota corresponent a cada bloc es determinarà en funció de la següent ponderació: la nota obtinguda amb la realització dels treballs constituirà el 80% de la nota i la participació a classe constituirà el 20% de la nota de cada bloc.

Per altra part, la nota final de l’assignatura es calcularà tenint en compte els següents percentatges:

- la nota del Bloc I (Dret del Treball) constituirà un 30% de la nota final

- la nota del Bloc II (Dret Civil) constituirà un 30% de la nota final

- la nota del Bloc III (Dret Penal) constituirà un 40% de la nota final

 

Avaluació única

En cas que l’alumne vulgui d’acollir-se a l’avaluació única, ha d’entregar el Formulari de sol·licitud d’avaluació única (document adjunt) fins un màxim de 20 dies després de l’inici de curs.

L’avaluació única consistirà en:

La realització d’un examen final. L’examen consistirà en 20 preguntes test (5 preguntes del bloc de Dret del Treball i de la Seguretat Social (25%), 5 preguntes de Dret Civil (25%) i 10 preguntes de Dret Penal (50%)).

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació  es l’oficial de la Facultat de Geografia i Història


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

LARRAURI PIJOAN, E. (2008). Mujeres y sistema penal: violencia doméstica. Montevideo.

Article

CHACARTEGUI JÁVEGA & LÓPEZ LÓPEZ. Las políticas de empleo comunitarias sobre la inserción de la mujer en el mercado de trabajo. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 99, 2000.

LÓPEZ LÓPEZ, J. Los principios rectores de la LO 3/2007, sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres a la luz de las estrategias de Gender
Mainstreaming y Empowerment. Revista del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, núm. 2, 2007. Disponible en internet.
http://www.mtas.es/es/publica/revista/default.htm