Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Promoció de la Salut i Morbiditat Diferencial

Codi de l'assignatura: 569009

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: DOLORS JUVINYA CANAL

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

(Inclou Pràctiques, Seminaris de Recerca i Conferències)

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el
proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su
carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.
E8 - Saber elaborar herramientas para combatir la desigualdad de género.
E9 - Ser capaz de analizar las relaciones de las mujeres con las prácticas educativas, las prácticas de la salud y la economía del trabajo y/o
las políticas públicas. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿)
E10 - Saber aplicar de manera transversal la perspectiva de género en proyectos y programas de las empresas o del sector público.
(Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿).
E11 - Ser capaz de aplicacar la perspectiva de género en las tareas administrativas y sociales. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas
públicas¿).
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,
las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de
manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir coneixement per intervenir socialment en temes de salut i dones. Conèixer drets i deures en relació a temes de salut

 

Referits a habilitats, destreses

Identificar situacions de desigualtat en salut entre homes i dones. Ser capaç de proposar perspectives transversals a les polítiques sanitàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

Incorporar la perspectiva de gènere en aspectes relacionats amb la salut Prendre consciència del rol individual per gaudir de més salut Promoure la participació dels col·lectius per afavorir l’equitat en salut

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi de situació dels problemes de salut a Catalunya

1.1. Enquesta de salut Catalunya

1.2. Pla de salut de Catalunya

2. Morbiditat diferencial

2.1. Morbiditat diferencial i mortalitat prematura

2.2. Morbiditat diferencial més prevalent

2.3. Morbiditat invisible

3. Desigualtats en salut

3.1. Anàlisi de situació

3.2. Determinants de salut

4. Promoció de la Salut

4.1. Conceptes bàsics de la Promoció de la Salut

4.2. Salutogènesi

4.3. Entorns

5. Polítiques de Salut

5.1. El Sistema de Salut a Espanya

5.2. El model Sanitari a Catalunya

5.3. El treball intersectorial en salut

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80% de les classes teòriques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques.

Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat.

Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Borrell, C.; Benach J. Desigualtats de salut a Catalunya, Informe CAPS 2002

Ministerio de Sanidad y Consumo. Promoción de la salud: glosario. Ministerio de sanidad y consumo Madrid:. 1999

Revista

Borrell C, Artazcoz L. Las políticas para disminuir las desigualdades en salud. Gaceta Sanitaria, Barcelona Sept.-Oct. 2008, vol.22 no.5. Generalitat de Catalunya: Salut en Xifres.