Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria Feminista I (en Línia)

Codi de l'assignatura: 569013

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: OLGA SERRADELL PUMAREDA

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

15

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G5 - Hacer aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Definició i caracterització del concepte teoria feminista.
- Fonamentació teòrica i estat de la qüestió de la vindicació i conceptes associats, com el contracte sexual, en els segles XVIII fins a l’actualitat.
- Fonamentació teòrica, orígens i estat de la qüestió del concepte de patriarcat.

 

Referits a habilitats, destreses

- Ser capaç/a d’analitzar un text de teoria o pensament.
- Ser capaç/a d’aportar una visió crítica a una exposició teòrica d’altri.
- Ser capaç/a d’exposar per escrit un raonament teòric personal.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Aprendre/practicar el treball en grup.
- Tenir una actitud oberta al diàleg amb persones que mantenen posicions teòriques diferents a la pròpia.
- Respectar l’opinió aliena i defensar la pròpia amb argumentacions raonades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Història de la teoria feminista

1.1. Teoria feminista i teoria crítica. El paradigma feminista en el pensament filosòfic i en el pensament social i polític. El feminisme com a tradició intel·lectual i com a moviment social.

1.2. El paradigma de la igualtat i l’origen de la democràcia moderna. El contracte sexual i l’origen del patriarcat contemporani. Les obres de François Poullain de la Barre i de Mary Wollstonecraft. La vindicació feminista.

1.3. El moviment sufragista i l’ampliació de la democràcia. La conquesta de drets civils i drets polítics. El moviment feminista com moviment de masses. El vot a EEUU i Europa. John Stuart Mill i La subjecció de la dona.

1.4. El feminisme filosòfic de Simone de Beauvoir i El segon sexe: una proposta radical d’igualtat. El feminisme liberal de Betty Friedan i La mística de la feminitat.

1.5. El feminisme radical dels anys setanta: maig del seixanta vuit europeu i la nova esquerra d’Estats Units. La política sexual de Kate Millett i el concepte de patriarcat. La dialèctica del sexe de Shulamith Firestone i les modulacions en clau feminista del freud-marxisme. La tirania de la manca d’estructures del moviment feminista: Jo Freeman.

1.6. Els feminismes de la igualtat i els feminismes de la diferència. El feminisme postmodern i la reconstrucció del subjecte polític feminista.

1.7. Feminisme, multiculturalisme i globalització. Neoliberalisme i feminització de la pobresa. Feminisme, desenvolupament humà i polítiques públiques. Democràcia paritària i polítiques de la vindicació.

2. La teoria feminista materialista i la teoria feminista psicoanalítica.

2.1. Feminisme materialista: condicions materials de la desigualtat de les dones.

2.2. Feminisme psicoanalític: condicions psíquiques de la desigualtat de les dones.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 42 hores de treball setmanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 42 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line)
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tot l’alumnat haurà d’entregar les activitats vinculades a QUATRE TEMES respectant els dies establerts per cadascun d’ells. No s’acceptaran entregues en dates posteriors. Tota activitat en la que el professor pugui advertir que hi ha hagut alguna modalitat de còpia o plagi serà valorada amb un 0.
Els 4 temes es desenvolupen a partir d’una guia de treball que inclou les pautes per a la realització del treball analític i dels exercicis (fòrum) i una bibliografia orientativa. La nota final del curs s’obtindrà seguint el model estàndard de suma de notes amb base a 100. Cada tema equival a 25 punts de la puntuació final (25 punts x 4 temes = 100). L’assaig acadèmic requerit per cada tema comptarà un 75% dels 25 punts i els exercicis de cada tema sumen el 25% restant.

Els assajos acadèmics a partir de les lectures obligatòries s’avaluaran de 0 a 10. Els exercicis ( el 25% de la nota per tema) serviran per modular la nota del treball (75%). La nota final del curs serà la mitjana de les 4 notes obtingudes a cadascun dels temes.

 

 

Avaluació única

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.

L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.

 

Reavaluació:


La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.
 


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMORÓS, CELIA, Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones para una agenda teórica global del feminismo, Rosario, Ed. Homo Sapiens, 2008.

BEAUVOIR, SIMONE, El segundo sexo, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1968.

BENHABIB, SEYLA y CORNELL, DRUCILLA, Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Alfons el Magnanim, 1990.