Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dones, Temps i Vida Quotidiana (en Línia)

Codi de l'assignatura: 569018

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: M.inmaculada Pastor Gosalbez

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.
E6 - Saber aplicar los diferentes modelos teóricos al análisis de discursos diversos y complejos (sociales, políticos, jurídicos, filosóficos,
psicológicos, pedagógicos...) desde una perspectiva de género.
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

La presència femenina en el mercat laboral i la creixent flexibilització i desregulació del temps de treball i de la jornada laboral, han fet palesa la importància del temps com a eix que ordena la societat i la vida quotidiana de les persones. Des d’aquest punt de vista, el temps esdevé un eix bàsic de desigualtat entre gèneres. Així com un aspecte clau alhora de replantejar el benestar quotidià. L’objectiu bàsic del mòdul es conèixer aquesta problemàtica i fer balanç de les actuacions dutes a terme fins ara, especialment en el marc europeu.

 

Referits a habilitats, destreses

. Ús de fonts i dades estadístiques bàsiques
. Capacitat de síntesi i de lectura crítica
. Capacitat d’elaboració i discussió de propostes
. Capacitat d’organització i treball autònom

 

Referits a actituds, valors i normes

El mòdul es planteja en forma de seminari. Es requereix la participació activa de l’alumnat en el desenvolupament de les sessions i en el seguiment de la matèria, a través de les activitats, discussions pautades i treballs que es duguin a terme. En la modalitat presencial és clau l’assistència continuada a les sessions. Així quedarà reflectit en l’avaluació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temps i organització social del temps a les societats del benestar

2. Els usos socials del temps des d’una perspectiva de gènere

3. La conciliació de la vida laboral i familiar: les polítiques de conciliació a l’Europa contemporània

4. Les Polítiques de Temps: actuacions, límits i reptes de futur

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació consistirà en l’entrega de 4 treballs parcials (de 3 a 4 pàgines) relacionats amb els temes del curs. Cada uno equivaldrá el 15% de la nota.  La data d’entrega s’indicarà en el campus virtual. Aquests 4 treballs equivaldran al 60% de la nota final. També es preveu la participació obligatòria en els dos fòrums previstos amb una equivalència en la nota final d’un 20%.

Finalment s’haurà d’entregar un assaig sobre un tema escollit lliurement i amb l’acord de la professora (d’entre 10 i 15 pàgines). El lliurament d’aquest treball equivaldrà al 20% de la nota final.

 

Avaluació única

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Araújo, E. y Franch, M. (2017). La pertinencia heurística del concepto de ‘tiempo en abundancia’ para el análisis del tiempo de desempleo desde una perspectiva de género. Arbor, 193 (784): a380. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.784n2003

Burdick, Alan. Por qué el tiempo vuela.  Barcelona. Plataforma Actual. 2018

Concheiro, Luciano. Contra el tiempo. Filosofía práctica del instante. Barcelona. Anagrama. 2016

Köhler, Andrea. El tiempo regalado. Un ensayo sobre la espera. Barcelona. Libros del Asteroide, 2018.