Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desconstrucció de la Psicopatologia, Gènere i Poder (en Línia)

Codi de l'assignatura: 569021

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Concepcion San Martin Martinez

Departament: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

15

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Introduir a les aportacions amb perspectiva de gènere sobre “salut mental” “psicopatologia”.

- Comprendre les relacions entre ciència, cultura i societat i la construcció del binomi normalitat-anormalitat/patologies

- Conèixer i identificar el rol de les relacions de poder i la influència del sexisme, l’androcenstrisme, el patriarcat i l’heteronormativitat en els processos de diagnosi i recerca

- Conèixer el rol de les estructures, dinàmiques i organitzacions socioeconòmiqes i la transmissió cultural i cientifica d’un imaginari sociosexuat i de gènere

- Conèixer diferents perspectives i revissions crítiques respecte a la psicopatologització de les dones, el femení i les sexualitats

 

Referits a habilitats, destreses

- L’alumnat serà capaç d’identificar com creences, prejudicis, estereotips i pràctiques androcèntriques participen en la interacció quotidiana i l’activitat professional
- L’alumnat desenvoluparà capacitats per a poder cercar informació, identificar i intervenir o transformar les idees de normalitat i normativitat, marcades per raó de sexe, gènere i sexualitats.

 

Referits a actituds, valors i normes

- L’alumnat desenvoluparà una actitud crítica cap al “donat per sabut” respecte a les idees de les subjectivitats i comportaments en base a la diferència sexual i de gènere, així com cap els supòsits invisibles (currículum ocult) de la formació científica (medecina, psicologia, psiquiatria, etc.)
- L’alumnat aplicarà la capacitat auto-reflexiva i la reflexivitat a pràctiques professionals, actituds i creences.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La construcció social de la psicopatologia del "femení" a la història de la psiquiatria, la psicologia i la cultura

1.1.

-       La representació cultural de la “boja” i la psicopatologització del femení i de les sexualitats -L’anàlisi de les ciències “psi”, les relacions de poder i el gènere.

1.2. La psicologia crítica feminista: la deconstrucció

2. Salut mental, gènere i actualitat ( malestars específics)

2.1.

-       Prevalença de trastorns mentals en funció del gènere: una qüestió atzarosa? -Prevalença de trastorns mentals i gènere: anàlisi de dades i interpretacions.

2.2.

-       Malestars en les dones: reinterpretacions de la histèria, la diferència sexual i altres simptomatologies

3. La diferència sexual i de gènere a l’atenció i la recerca en ciències de la salut.

3.1.

-       De la victimització de la salut de les dones a la salut com a unitat bio-psicosocial. Les condicions culturals, socials i mediambientals com condicionants invisibles.

3.2.

-       La invisibilitat de la salut de les dones, dins la recerca biomèdica. L’absència de les dones com a subjecte de la recerca i l’absència de les seves condicions de vida i treball.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 3 hores de treball setmanal (42 en total). A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 3 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. L’instrument bàsic és el fòrum, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
Les guies de lectura podran ser presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Si s’escau es realitzaran tutories individuals i/o col·lectives, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne/a.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Per a superar l’assignatura s’haurien de presentar totes les activitats de les guies de lectura corresponents a cadascun dels temes que s’estructura l’assignatura i haver participat en un 60% de les intervencions que es fixin en els fòrums de l’assignatura. L’avaluació inclourà:

a)    l’entrega de les guies de lectura que contenen:

  1. 1) la ressenya d’algunes de les lectures obligatòries (40% del total de la nota)
  1. 2) la resposta a una sèrie de preguntes que es facilitaran basades en les lectures obligatòries i complementàries (40% del total de la nota)

b) les intervencions en el fòrum de l’assignatura  (20% del total de la nota). Sobre cada tema la professora llençarà una qüestió o qüestions al fòrum per a ser comentades pels estudiants a partir de les guies i les lectures realitzades. Així mateix, es pot utilitzar el fòrum per a qualsevol intervenció al llarg de tota l’assignatura.
Tots els temes tenen la mateixa puntuació.
La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada guia de lectura junt amb la participació als fòrums de l’assignatura.

 

Avaluació única


D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.

Reavaluació:
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BIGLIA, B. Y SAN MARTIN, C. (coor). Estado de Wonderbraa. Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias de género. Barcelona: Virus.

BURIN, M. Y col (1990). La tranquilidad recetada. Buenos Aires: Paidós.

CABRUJA, T. (2005). (ed) Psicología: perspectivas deconstruccionistas. Subjetividad, psicopatología y ciberpsicología. Barcelona: EDIUOC

Esteban, N., J.M. Comelles, y Díez, C. (2010). Antropología, género, salud y atención. Barcelona: Ed. Bellaterra.

García Dauder, S. y Pérez Sedeño (2017). Las mentiras científicas sobre las mujeres. Madrid: Cátedra.

Ussher, J. (2011). The madness of woman. Myth and experience. Routledge: N.Y.

Valls, C. (2009). Mujeres, salud y poder. Madrid: Cátedra