Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de les Dones (en Línia)

Codi de l'assignatura: 569023

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: ANNA ISABEL SERRA MASDEU

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

15

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodos interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Les/els estudiants aconseguiran uns coneixements bàsics per disposar d’una visió crítica i fonamentada que els permetrà situar l’experiència històrica de les dones en el context dels grans períodes de la història, des de l‘etapa medieval fins a l’actualitat.

Tanmateix, a través de l’assignatura es desvetllarà una visió no androcèntrica de la història que recuperi l’experiència de les dones i doni valor a l’aportació d’aquestes en la construcció de la societat, en cada període històric.

 

Referits a habilitats, destreses

La/l’estudiant adquirirà habilitats d’analitzar, en clau de gènere, els processos de continuïtat i canvi en la història.

La/l’estudiant adquirirà habilitats d’analitzar l’experiència de les dones en el curt, mitjà i llarg termini. Aquesta habilitat els permetrà abordar, des d’una perspectiva de llarg termini, els problemes que actualment tenen plantejades les dones. La dimensió històrica dels reptes que han hagut d’afrontar les dones enriquirà i ampliarà enormement el ventall de solucions possibles a l’hora d’elaborar i implementar polítiques públiques de gènere.

La/l’estudiant adquirirà habilitats per a la relectura de les fonts historiogràfiques clàssiques des d’una perspectiva no androcèntrica.

 

Destresa en l’ús de les fonts primàries i secundàries d’àmbit local

 

Referits a actituds, valors i normes

Fomentar la visió crítica i no androcèntrica de la història
Recuperar l’experiència de les dones i ubicar-la en l’epicentre de la     disciplina.
Fomentar la comprensió de la divisió sexual de la societat en tots els àmbits de la vida i com aquesta divisió ha articulat l’organització social a través dels temps.
Donar valor al treball amb fonts primàries i secundàries.
Capir la importància del patrimoni textual, iconogràfic i audiovisual.
Donar valor al treball en equip nacional i internacional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La presència activa de les dones en les societats preindustrials

2. Les dones i les transformacions de finals del S.XVIII a principis S.XX

3. Les dones en la conquesta dels drets polítics i socials al segle XX

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

METODOLOGIA

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

 

És obligatori que l’alumnat participi en el 80% de les activitats pautades (intervencions en els fòrums, lliuraments...). Les persones que no puguin assolir aquest objectiu han de sol·licitar l’avaluació única dins el termini previst.

L’avaluació consistirà en l’elaboració de tres activitats (guia 1, 2, 3), comptabilitzada cadascuna en 33%, incloses al campus virtual amb les seves corresponents dates de lliurament (a l’apartat “recursos”).

 

 

 

Avaluació única

Per a la modalitat online, la avaluació única consistirà en la realització de les tres guies lliurades en un sol lliurament, comptabilitzada cadascuna en 33%.
 

Reavaluació:

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Addabbo, T., Arrizabalaga, M.P., Borderias, C., & Owens, A. (2010).  Gender inequalities. Househoilds and the production of well-being in Modern Europe.  Burlington, VT : Ashgate Pub. Company.

 

Addis, E., Villota, P.de, Degarve, F., Eriksen, J. (2011).  Gender and Well-being. The Role of Institutions. Burlington, VT : Ashgate Pub. Company.

Aguado, A., Ortega, T.M., eds. (2011). Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX. Valencia: Guada Impresores.