Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Violències Patriarcals (en Línia)

Codi de l'assignatura: 569032

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: BEATRIZ SAN ROMAN SOBRINO

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el
proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reconocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas, las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-          Identificar, detectar, analitzar i qüestionar els significats culturals en el cas de les relacions afectives que el patriarcat dóna.
-          Comprendre la construcció subjectiva de diferents feminitats i masculinitats.
-          Comprendre la dinàmica d’una relació afectiva amb violència masclista.
-          Comprendre les resistències de les supervivents a la violència, les seqüeles i els seus processos de recuperació.
-          Conèixer criteris d’ intervenció primària, secundaria i terciària per l’eradicació de la violència masclista.

 

Referits a habilitats, destreses

-          Observar, analitzar i relacionar les vessants internes i externes dels comportaments.
-          Utilitzar les teories per analitzar les relacions interpersonals.
-          Detectar el valor expressiu de diferents llenguatges en les relacions interpersonals.
-          Detectar les violències no visible, relacional i verbal.
-          Analitzar les repercussions de la violència i els seus significats
-          Identificar les potencialitats psicosocials de recuperació i alliberament
-          Identificar les normatives patriarcals interioritzades, els continguts abusius de les mateixes i els seus efectes en les relacions de parella.
-          Reconèixer les pròpies eines i estratègies per l’afrontament d’aquesta violència.

 

Referits a actituds, valors i normes

-          Actitud crítica vers els missatges patriarcals existents respecte les relacions afectives i interpersonals.
-          Potenciar el rebuig a la utilització de la violència com a mecanisme de poder sobre l’altre i com a resolutiva de conflictes.
-          Promoure la desnormalització del recurs a la violència.
-          Tenir actituds preventives enfront de la violència contra les dones.
-          Sentit crític envers les situacions quotidianes que poden conduir a violències.
-          Valorar les diferents actituds de rebuig de la violència.
-          Afavorir la mutualitat en la construcció de vincles afectius.
Incidir en els valors de la practica de la relació i el respecte a la diferència, així com els valors inherents a la cultura de la Pau.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Relacions amoroses: desitjos, expectatives, pors.

1.1. Aspectes culturals i construcció de la identitat de gènere.

1.2. Imaginari col·lectiu i prevenció de la violència contra les dones.

2. Aspectes culturals i construcció de la identitat de gènere.

2.1. La construcció subjectiva: gènere i violència.

3. Violència masclista en les relacions afectives de parella.

3.1. Violència en les relacions afectives i dinàmica.

3.2. Processos de recuperació de la violència masclista de parella.

3.3. Intervenció no victimitzadora.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 3 hores de treball setmanal (42 total). A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 42 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line)
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat.
Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

És obligatori que l’alumnat participi en el 80% de les activitats pautades (intervencions als fòrums, lliuraments...). Les persones que no puguin assolir aquests objectius han de sol·licitar l’avaluació única dins el termini previst.

L’avaluació consistirà en una ampliació de les activitats presentades en el temari. Es portaran a terme quatre activitats  amb la següent ponderació:
Bloc I: 40%. (dos activitats, 20% cadascuna)
Blocs II més III 60%. (dos activitats, 30% cadascuna)
Es valorarà la participació i les aportacions individuals i de grup en les dinàmiques proposades a travès del Campus Virtual.
 

 

 

Avaluació única


D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.
Reavaluació:
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cantera, L. (1999). Te pego porque te quiero. La violencia en la pareja. Barcelona: UAB.

Roca Cortés, N., Paíno, M., Albarracín, M, Córdoba, L. i Espín J. (2007). Treball grupal i violència sexista. Observatori Social de l’Ajuntament de Barcelona. Observatori Social Barcelona.

Capítol

Leal A y R.A. Nieto (2007)Características y paradojas de una relación de amor deseable. Un estudio con adolescentes. En: Los Feminismos como herramientas de cambio social (II): De la violencia contra las mujeres a la construcción del pensamiento feminista pp. 75-88. Compiladoras: Victoria Ferrer y Esperanza Bosch. Edició: Universitat de les Illes Balears. 2007.