Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polítiques Públiques des de la Perspectiva Feminista (en Línia)

Codi de l'assignatura: 569037

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: PATRICIA GONZALEZ PRADO

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

15

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

Les lectures complementàries podran estar en francès, anglès o italià.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E7 - Ser capaz de elaborar propuestas y planes de igualdad en un contexto institucional.
E8 - Saber elaborar herramientas para combatir la desigualdad de género.
E9 - Ser capaz de analizar las relaciones de las mujeres con las prácticas educativas, las prácticas de la salud y la economía del trabajo y/o las políticas públicas. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿)
E10 - Saber aplicar de manera transversal la perspectiva de género en proyectos y programas de las empresas o del sector público.
(Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas públicas¿).
E11 - Ser capaz de aplicar la perspectiva de género en las tareas administrativas y sociales. (Especialidad "Mujeres, trabajos y políticas
públicas¿).
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,
las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de
manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Introduir els continguts essencials de la perspectiva feminista en l’anàlisi de les polítiques públiques.
-Estudiar el desenvolupament de les polítiques públiques de gènere, així com els instruments i tècniques utilitzades.
Conèixer l’estat de la recerca i de la inclusió de la perspectiva feminista en els diferents àmbits de les polítiques públiques.

 

Referits a habilitats, destreses

Anàlisi conceptual i històric. Metodologies qualitatives i quantitatives. Disseny de polítiques públiques. Avaluació de polítiques públiques. Indicadors en les polítiques públiques.

 

Referits a actituds, valors i normes

-   Adquirir la capacitat de reflexió crítica, per integrar la perspectiva de gènere en les mesures, iniciatives i respostes davant les situacions de desigualtat sexual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments per l’anàlisi feminista de les polítiques de gènere.

1.1.

Evolució de les polítiques de dones: el paper dels moviments feministes i de les polítiques públiques.

1.2.

Models en les polítiques d’igualtat de gènere.

2. Àmbits de les polítiques de dones.

2.1. El plans i les lleis de les polítiques de dones.

2.2. Àmbits específics de les polítiques de dones I: violències contra les dones

2.3. Àmbits específics de les polítiques de dones II: les polítiques locals.

3. Mètodes i tècniques

3.1.

Impacto de género: Criterios, parámetros, indicadores .

3.2. Tècniques d’avaluació amb perspectiva de gènere.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

METODOLOGIA

La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual en sesions col.lectives,  individuals o per grups  ocupa un total de 50 hores de treball semanal. A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 73 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line).

Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El treball de la matèria es farà en tres moments:
-       Lectura de la introducció teòrica al tema i dels materials proposats.
-       Consultes i treball en el fòrum al voltant del tema i les lectures fetes.
-       Comentari de textos i realització d’exercicis proposats.
L’avaluació de l’alumat on-line inclourà:
a) La participació en el fòrum i comentari de les activitats proposades en el fòrum (25% de la nota)
b) La resposta a les guies de lectura. (75%)

 

Avaluació única


D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.
Reavaluació:
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Astellarra, Judith (2005) Veinte años de políticas de igualdad Madrid: Cátedra.

BODELÓN, ENCARNA I GIMÉNEZ, PILAR, ( 2007) Construint els drets de les dones: dels conceptes a les polítiques locals, Barcelona, Diputació de Barcelona.

BODELÓN, ENCARNA I GIMÉNEZ, PILAR, ( 2007) Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les polítiques de gènere, Barcelona, Diputació de Barcelona.