Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Plans d'Igualtat en les Empreses (en Línia)

Codi de l'assignatura: 569038

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: M.inmaculada Pastor Gosalbez

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autònom

73

 

 

Competències que es desenvolupen

 

-       Conèixer i establir mètodes, eines i instruments per a la diagnosi de situacions de desigualtat.
-       Conèixer i ponderar els prejudicis i posicions crítiques entorn de la desigualtat dins els diferents àmbits de la societat: institucions, organitzacions, empreses.
-       Definir els indicadors de gènere i establir les condicions d’aplicació a situacions reals.
-       Procedir a l’anàlisi de la diferència salarial entre dones i homes i conèixer les seves causes. Establir el concepte de discriminació salarial directa i indirecta. Conèixer la distribució dels espais entre homes i dones. Reconsiderar la subjectivitat en la valoració del treball de les dones. Aproximacions a la valoració de llocs de treball.
-       Gestió de Recursos Humans a les organitzacions. Funcions: Selecció de personal: interna (promoció), externa, formació, anàlisi del rendiment, comunicació.
-       Elaboració de Plans d’Igualtat dins la política de la Gestió de Recursos humans i la cultura organitzativa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura te com objectiu oferir instruments per la detecció, el reconeixement i la planificació de processos de superació de situacions de discriminació i desigualtat per raó de gènere, dins el marc de les societats actuals.
Parteix de les bases teòriques per l’anàlisi de la discriminació i per les estratègies de superació de les situacions de desigualtat i de discriminació.
Elabora, recull i assenyala d’una banda els arguments ètics, i d’altra, la legislació que fonamenta la idea d’igualtat d’oportunitats, entesa com objectiu
social prioritari.
Elabora, recull i mostra els instruments pel reconeixement i la diagnosi d’aquestes situacions dins el marc d’institucions, públiques i privades, i d’empreses dedicades a la gestió i a la producció de recursos.
Mostra la estructura tècnica i aplicada per l’elaboració de la planificació adreçada a la resolució de conflictes i a la superació de situacions de desigualtat i discriminació per raó de gènere.

 

Referits a habilitats, destreses

-       Coneixement de la legislació i de les bases d’aplicació de l’anàlisi de les situacions d’estudi.
-       Valoració de llocs de treball. Creació i selecció d’indicadors nous en base a l’experiència de participació de les dones.
-       Treball de camp dins les organitzacions per reconèixer les situacions reals de la discriminació.
-       Metodologia per la implantació dins àmbits concrets dels plans de IO.
-       Eines per garantir l’acompliment dels plans de IO. Sistemes d’adaptació temporal per garantir la neutralitat.
-       Crítica y debat institucional entorn a la diagnosi i a la superació de situacions de desequilibri entre dones i homes.

 

Referits a actituds, valors i normes

La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi i diagnosi de la discriminació per raó de gènere dins les societats actuals

1.1. Presentació assignatura. Introducció a l’anàlisi i diagnosi de la discriminació per raó de gènere

1.2. Gestió de recursos humans

1.3. Diagnosi de la discriminació per raó de gènere

1.4. Conceptes i instruments per a la diagnosi i l’eliminació de la discriminació salarial

1.5. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar

1.6. La distribució dels espais entre homes i dones

2. Elaboració i implantació de Plans de Igualtat d’oportunitats

2.1. Conceptes i procés per a l’elaboració de plans d’igualtat d’oportunitats

2.2. Implantació de plans d’igualtat d’oportunitats

2.3. Recerca bibliogràfica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La docència en la modalitat on-line es desenvolupa a través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. El treball del professorat i l’alumnat a l’aula o campus virtual ocupa 3 hores de treball setmanal (42 en total). A més, l’alumnat ha de desenvolupar  un treball autònom calculat en 82 hores de treball (lecturas, escrits etc….)  per a la realització de les activitats evaluables.   A l’inici de curs el professorat de l’assignatura informará al alumnat de la distribució de les 3 hores d’atenció al llarg de la setmana (intervenció als fórums, respostes individualitzades, chats i altres eines de docència on-line)
Es fomentarà la interactivitat entre professorat i alumnat a través del campus virtual. Dita interactivitat s’assegura a través de distintes eines disponibles a la web del campus. El instrument bàsic són els fòrums, eina indispensable de l’ensenyament online. Els fòrums son necessaris per al bon funcionament de la docència online essent un espai de debat i de formulació de preguntes i dubtes. Es responsabilitat del professorat activar els fòrums i és responsabilitat de l’alumnat participar activament en tots i cada un dels fòrums oberts pel professorat. Guies de lectura presentades pel professorat a través del fòrum de l’assignatura i realitzades pels alumnes. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats estaran indicats o ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Per a superar l’assignatura s’haurien de presentar totes les activitats de les guies de lectura corresponents a cadascun dels temes que s’estructura l’assignatura i haver participat en un 60% de les intervencions que es fixin en els fòrums de l’assignatura. L’avaluació inclourà:

a)    l’entrega de les guies de lectura que contenen:

  1. 1) la ressenya d’algunes de les lectures obligatòries (40% del total de la nota)
  1. 2) la resposta a una sèrie de preguntes que es facilitaran basades en les lectures obligatòries i complementàries (40% del total de la nota)

b) les intervencions en el fòrum de l’assignatura  (20% del total de la nota). Sobre cada tema la professora llençarà una qüestió o qüestions al fòrum per a ser comentades pels estudiants a partir de les guies i les lectures realitzades. Així mateix, es pot utilitzar el fòrum per a qualsevol intervenció al llarg de tota l’assignatura.
Tots els temes tenen la mateixa puntuació.
La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes a cada guia de lectura junt amb la participació als fòrums de l’assignatura

 

Avaluació única


D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.
L’avaluació única pot ser: (1) examen final (2) treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen o una combinació d’ambdues, en aquest darrer terme cada prova computa un 50% de la nota final.
Reavaluació:
La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
El sistema de reavaluació serà el mateix que per a l’avaluació única.
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MARTÍNEZ, C., CALVET, M.D. GALLEGO, I., LUSA, A., PONS, O., TORRENS, MA. C. & TURA, M. GIOPACT.(2006). Guia per al disseny i la implantació d’un pla d’igualtat d’oportunitats a les empreses. Institut Català de les Dones.

Norma

COMISIÓN EUROPEA, 1996. Código práctico para la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor (Code of practic on equal pay), Bruselas.

Capítol

COROMINAS, A., COVES, A.-M., LUSA, A., MARTÍNEZ, M. C. & ORTEGA, M. A. 1999. La discriminación salarial de la mujer y la valoración de puestos de trabajo: Introducción, IOC-DT-C-1999-01.