Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Litigació Administrativa

Codi de l'assignatura: 569158

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joaquin Tornos Mas

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

Referits a coneixements
Assolir els coneixements sobre:

— Procediment administratiu

— Acte administratiu

— Contractes del sector públic

— Responsabilitat administrativa

— Subvencions

— Expropiació forçosa

— Recurs administratiu

— Recurs contenciós administratiu

— Tributs locals

— Impost sobre la renda de les persones físiques

— Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

— Procediment de verificació de dades i comprovació limitada; procediment de comprovació de valors; procediment d’inspecció; procediment de rectificació d’autoliquidacions

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva del cas pràctic.
— Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior aplicació del dret.
— Seleccionar la normativa aplicable i construir amb aquesta normativa un argument consistent.
— Exposar oralment el contingut de la línia argumental pròpia i demostrar capacitat de reacció davant d’arguments contraris.
— Tenir capacitat per rebatre, ordenadament i fundada en dret, els arguments de l’altra part en els escrits processals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Procediment administratiu

2. Acte administratiu

3. Contractes del sector públic

4. Subvencions

5. Responsabilitat patrimonial de l’Administració

6. Expropiació forçosa

7. Recurs administratiu

8. Recurs contenciós administratiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas sobre un supòsit de fet al qual es vinculen preguntes test. Cada sessió (o cada dues sessions en la part corresponent a la matèria de dret administratiu) es basa en la matèria corresponent a un dels quinze primers temes de l’especialitat de dret administratiu. A classe es desenvolupa el cas i es resolen les preguntes del test.

Les quatre últimes sessions es dediquen a la matèria de dret financer.

Els temes 16 a 26 es tracten a l’assignatura Intensificació en Litigació Administrativa, a partir de l’examen de casos concrets amb suport documental.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació continuada consisteix en:
— Un cas pràctic (20 % de la valoració final). Un test de 20 preguntes a la meitat de les sessions (20 % de la valoració final).
— Una prova de síntesi, que consisteix en un test de 20 preguntes (60 % de la valoració).

El professorat pot considerar també, sempre amb caràcter positiu, la participació a classe.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a respondre un test (60 %) amb el nombre de preguntes equivalent al total de les que incorporen els tests de l’avaluació continuada, i la resolució d’un cas pràctic (40 %).

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les proves d’avaluació única que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Reavaluació:

Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en una prova escrita.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Bases de dades

Bases de dades jurídiques i materials indicats pel professorat en funció del cas a resoldre