Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Habilitats Professionals

Codi de l'assignatura: 569161

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Nuria Mallandrich Miret

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

75

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autònom

75

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG2.- Capacitat de desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

CG3.- Capacitat de desenvolupar les habilitats i destreses interpersonals que faciliten l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE5.- Coneixement i capacitat de saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l’advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.

CE6.- Coneixement i capacitat d’avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de l’activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l’assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l’advocat.

CE7.- Capacitat d’identificar conflictes d’interessos i coneixement de les tècniques per resoldre’ls, establir l’abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

CE8.- Capacitat d’identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l’assessorament jurídic.

CE9.- Coneixement i capacitat d’aplicació en la pràctica l’entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d’advocat, així com el  marc jurídic associatiu, fiscal, laboral corresponent i el de la protecció de dades de caràcter personal.

CE11.- Desenvolupament de les destreses que permetin a l’advocat millorar l’eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què l’exerceix mitjançant l’accés a fonts d’informació, el coneixement d’idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.

CE12.- Coneixement i capacitat d’organització i planificació dels recursos individuals i col·lectius disponibles per a l’exercici, en les diverses modalitats organitzatives, de la professió d’advocat.

CE13.- Coneixement i capacitat d’aplicar els procediments de determinació, facturació i liquidació d’honoraris i despeses associades a l’activitat professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer l’estructura territorial de l’advocacia espanyola i catalana.

Conèixer els diversos àmbits de desenvolupament de l’activitat professional de l’exercici de l’advocacia o les modalitats d’exercici i accés a la professió d’advocat.

Conèixer la regulació del sistema de justícia gratuïta i saber quins són els drets i obligacions de l’advocat i del ciutadà.

Identificar i conèixer el procediment d’impugnació de costes i de reclamació d’honoraris. Conèixer la intervenció dels col·legis d’advocats en la determinació dels honoraris professionals.

Conèixer els principis deontològics de la professió d’advocat i el marc normatiu de la professió, tant d’àmbit europeu, com estatal i de Catalunya.

Obtenir coneixements a nivell usuari de comptabilitat i fiscalitat de l’advocat.

Saber com afecta la regulació en matèria de protecció de dades l’activitat de l’advocacia.

 

Referits a habilitats, destreses

Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l’exercici de la professió, el funcionament bàsic de l’assistència jurídica gratuïta i la responsabilitat social de l’advocat.

Saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l’advocat amb el client, amb altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.

Conèixer i saber aplicar en la pràctica l’entorn organitzatiu, de gestió i comercial, de la professió d’advocat.

Aprendre a confeccionar una minuta i un full d’encàrrec.

Assolir i desenvolupar estratègies de comunicació i lideratge.

Aprendre a dirigir reunions i saber relacionar-se adequadament amb els clients, els òrgans jurisdiccionals, institucions i amb altres advocats.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ordenació de la professió. Ordenació col·legial

*  

 1.  Marc públic i marc privat
 2.  Formes d’exercici de la professió
 3.  Formes jurídiques de l’exercici de la professió d’advocat: tipus de despatxos
 4.  La previsió social de l’advocat i la responsabilitat social corporativa
 5.  La cobertura de la responsabilitat civil professional

2. L’assistència jurídica gratuïta i el torn d’ofici

*  1. L’assistència jurídica gratuïta

- Règim jurídic i naturalesa del dret

- L’accés a la prestació d’assessoria i defensa jurídica gratuïta

- Drets i obligacions del ciutadà i de l’advocat

2. El torn d’ofici

- Marc jurídic

- Accés i funcionament

- Drets i obligacions del ciutadà i de l’advocat

3. Competències i habilitats professionals

*  

 1. Direcció de reunions
 2. Tracte amb el client
 3. Tracte amb òrgans jurisdiccionals i administracions públiques
 4. Estratègies de comunicació i lideratge
 5. Oratòria
 6. Tècniques de negociació i d’interrogatori

4. Deontologia professional i honoraris

*  

 1. Els principis essencials de la professió d’advocat
 2. Normativa reguladora
 3. Els drets i deures dels advocats
 4. El secret professional. Els conflictes d’interessos
 5. Règim disciplinari. Infraccions i procediment
 6. El camp d’activitat de la professió d’advocat
 7. Les incompatibilitats en l’exercici de la professió d’advocat
 8. La publicitat personal de l’advocat
 9. Les relacions de l’advocat amb els seus clients. Les relacions entre advocats. La vènia. Les relacions amb els tribunals
 10. Normes de cortesia. Com solucionar les diferències entre lletrats
 11. Obligacions en matèria de blanqueig de capitals
 12. Els honoraris professionals


 

5. Gestió del despatx

*  

 1. Business plan: missió i visió.
 2. Pla de màrqueting. Pla de vendes
 3. Pla de formació i recursos humans
 4. La gestió dels clients i el networking
 5. La comptabilitat i la fiscalitat de l’advocat
 6. Protecció de dades en l’exercici professional. Noves tecnologies i protecció de dades: cloud computing i documentació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teoricopràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Requisit d’assistència
Per ser avaluat és obligatòria l’assistència al 80 % de les classes, amb independència del sistema d’avaluació, única o continuada, pel qual s’opti. En cas de no complir amb el mínim requerit, l’alumne serà considerat no presentat.

Avaluació continuada

El sistema d’avaluació per defecte és l’avaluació continuada, que està integrada per dues activitats avaluables que es fan al llarg del curs i que tenen un valor total del 55 % de la nota final. S’han de fer totes les proves per superar l’assignatura.

La primera activitat d’avaluació continuada consisteix en una prova tipus test, de 20 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre els continguts treballats en els dos primers blocs temàtics: 1. Ordenació de la professió i, 2. Assistència jurídica gratuïta. Les preguntes poden ser breus casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt i les errònies en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 45 %.

La segona prova d’avaluació continuada consisteix en una prova oral sobre els continguts del bloc 3. Competències i habilitats professionals. El valor sobre la nota final és d’un 10 %.

La prova final de síntesi consisteix en una prova tipus test, de 30 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre tot el contingut de la matèria. Això no obstant, els alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 5 a la primera activitat d’avaluació continuada, s’examinaran únicament dels continguts que no hagin estat avaluats en la resta de proves. En aquest cas, la prova tipus test consta de 20 preguntes. Les preguntes poden ser casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 45 %.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita de tipus test amb 20 preguntes i 4 opcions de resposta sobre tot el temari. Les preguntes poden ser breus casos pràctics o breus preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 100 %. 

Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

Els alumnes que optin per l’avaluació única han de fer una prova de tipus test, de 30 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre tot el temari. Les preguntes poden ser casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 90 %. El dia de la prova, a més a més, es proporciona a l’estudiant l’enunciat d’una activitat oral que haurà de preparar a casa i gravar en vídeo. S’haurà de penjar a l’enllaç corresponent habilitat en el Campus Virtual en el termini màxim de 2 dies. Aquesta prova oral val el 10 % de la nota final.

Per aprovar l’assignatura és imprescindible fer les dues proves.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en una prova escrita tipus test, de 20 preguntes amb 4 opcions de resposta, sobre tot el temari. Les preguntes poden ser casos pràctics o preguntes teòriques. Les preguntes contestades correctament compten 1 punt, i erròniament en descompten 0,25. El valor sobre la nota final de l’assignatura és del 100 %. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Legislació

LLEI 7/2006, DE 31 DE MAIG, DE L’EXERCICI DE PROFESSIONS TITULADES I DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS.

REGLAMENT DEL SERVEI DE DEFENSA D’OFICI I ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA, de 13 d’abril de 2011.

NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE L’ADVOCACIA CATALANA, de 8 de febrer de 2011.

ESTATUT GENERAL DE L’ADVOCACIA ESPANYOLA. Reial Decret 658/2001, de 22 de juny.

CODI DEONTOLÒGIC. Adaptat al nou Estatut General de la Advocacia Española, aprovat per Real Decreto 658/2001, de 22 de juny.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS ABOGADOS DE LA UNION EUROPEA, Adoptat en sessió plenària de 28 d’octubre de 1988 i modificat en les sessions plenàries de 28 de novembre de 1998 i 6 de desembre de 2002.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL  


ENSENYAMENT MÀSTER DE L’ADVOCACIA  


ASSIGNATURA: Habilitats Professionals 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Facultat de Dret 


Metodologia i activitats formatives alternatives 


L’assignatura d’Habilitats Professionals té com a particularitat el gran nombre de professorat que hi imparteix continguts a cada un dels grups, com a conseqüència de la gran especialització temàtica que té. 


Com a norma general la docència s’ha adaptat proporcionant als estudiants materials escrits creats pel professor (en format Word o en format PowerPoint), completats amb la proposta de casos pràctics, que són corregits pel professor o bé d’autocorrecció, i la referència a vídeos explicatius penjats a la xarxa, alguns de preparats pel professorat i d’altres d’accés lliure seleccionats especialment. També en alguns casos es fan sessions sincròniques a través de diferents eines de videoconferència (BBcollaborate, Skype empresarial o Zoom). 


S’ha emès i penjat al Campus Virtual un document titulat «Guia docent complementària». 


S’ha reforçat la coordinació docent a través de reunions virtuals entre la coordinació de l’ICAB i la UB, així com amb els grups de professors que imparteixen un mateix bloc de continguts, per compartir materials i criteris. 


 Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants  

S’ha reforçat l’accés al professorat i a la coordinació de l’assignatura. En aquest sentit s’ha inclòs un apartat específic al Campus Virtual titulat «Contacte amb el professorat» que es va actualitzant cada vegada que, d’acord amb el programa, es canvia de docent. El document proporciona a l’alumnat el correu electrònic del professor, i indica si aquest accepta tutoritzar per videoconferència o per telèfon.  


Avaluació acreditativa dels aprenentatges  


Avaluació continuada  


A l’assignatura no hi ha hagut canvis pel que fa a l’avaluació, ni en la tipologia de la prova prevista ni en la ponderació de la nota. Només s’han modificat els canals d’avaluació, que han passat a ser en línia. 


L’avaluació de l’assignatura està unificada per a tots els grups i coordinada per la Dra. Núria Mallandrich (UB) i la Sra. Carmen Fernández (ICAB), coordinadores de l’assignatura.


Activitats avaluables  


[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...] 

Ponderació  

Lliurada abans/després confinament  

Prova tipus test 

45 % 

Feta abans del confinament, tret de tres estudiants per motius justificats, per als quals s’ha reprogramat a través del Campus Virtual (Qüestionari) 

Exposició oral 

10% 

Es fa a través de videoconferència del BBCollaborate en dues franges de dues hores en l’horari de classe (segons la previsió inicial), però en unes dates que han hagut de ser reprogramades ja que estaven previstes durant els primers dies del confinament. En casos excepcionals i justificats es permetrà que els estudiants es gravin en vídeo i enviïn la prova al professor. 

Prova tipus test 

45 % 

A través del Qüestionari del Campus Virtual en les mateixes dates previstes originàriament. 


Prova de síntesi


 • Avaluació presencial: es manté la previsió original 

 • Avaluació no presencial: sense canvis pel que fa a la tipologia de prova prevista i ponderació en la nota. Només s’han modificat els canals d’avaluació, que han passat a ser en línia. La prova es fa a través de l’aplicatiu «Qüestionari» del Campus Virtual.


Avaluació única  


 • Avaluació presencial: es manté la mateixa modalitat.

 • Avaluació no presencial: sense canvis pel que fa a la tipologia de prova prevista i ponderació en la nota. Només s’han modificat els canals d’avaluació, que han passat a ser en línia. La prova es fa a través de l’aplicatiu «Qüestionari» del Campus Virtual.


Revaluació  


 • Avaluació presencial: es mantindrà la mateixa modalitat i tipologia ja prevista en el vigent pla docent.

 • Avaluació no presencial: sense canvis pel que fa a la tipologia de prova prevista i ponderació en la nota. Només s’han modificat els canals d’avaluació, que han passat a ser en línia. La prova es fa a través de l’aplicatiu «Qüestionari» del Campus Virtual.