Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mediació i Arbitratge

Codi de l'assignatura: 569162

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Nancy Carina Vernengo Pellejero

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Es recomana a l’alumnat assistir a les sessions de classe amb la legislació actualitzada.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

CG2.- Capacitat de desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

CG3.- Capacitat de desenvolupar les habilitats i destreses interpersonals que faciliten l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE4.- Coneixement de les diferents tècniques de composició d’interessos i capacitat de trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius de resolució de conflictes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Mediació familiar
— Arbitratge
— Conciliació, mediació i arbitratge laboral

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva, si escau, de les actuacions prèvies.
— Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior identificació del mitjà de resolució de conflictes adient.
— Seleccionar la normativa aplicable i definir els trets característics del procés d’arbitratge, de mediació laboral i de mediació familiar.
— Descriure les particularitats pròpies de cadascun d’aquests processos.
— Conèixer les particularitats de l’arbitratge (de consum o mercantil), i el seu procediment.
— Ser capaç de comprendre el rol del mediador en l’àmbit laboral i familiar, diferenciant-lo del rol de l’advocat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Mediació familiar: ruptura de parella matrimonial amb fills (principis de la mediació familiar). Regles del procés de mediació. Habilitats comunicatives. Relació entre mediació i procés judicial (impossibilitat de sotmetre a un procés de mediació familiar els casos de violència domèstica). Eficàcia jurídica i caràcter executiu dels acords resultants de la mediació).

2. Arbitratge (aquest bloc temàtic comprèn dos casos i el docent n’escull només un dels dos per treballar a les sessions):
a) El sistema arbitral de consum
b) L’arbitratge mercantil

*  a) Arbitratge de consum: El sistema arbitral de consum. Els principis generals de l’arbitratge de consum. Les condicions generals dels contractes: les clàusules abusives i l’arbitratge de consum. Els col·legis arbitrals de consum i les juntes arbitrals de consum; els òrgans arbitrals i l’àrbitre únic. L’arbitratge individual i l’arbitratge col·lectiu. El conveni arbitral en l’arbitratge de consum. El procediment d’arbitratge de consum: la petició de sotmetiment a l’arbitratge; la designació dels àrbitres; les pretensions de les parts; l’audiència i la pràctica de la prova; la falta de compareixença i la inactivitat de les parts. El laude i els mitjans d’impugnació. Execució del laude. Arbitratges de consum especials: la resolució de conflictes en línia (ODR).  

b) Arbitratge mercantil: Redacció de clàusula arbitral, preparació de la prova, redacció d’instància d’arbitratge amb petició de mesures cautelars, redacció d’oposició a la instància d’arbitratge, preparació i realització d’audiència prèvia, desenvolupament de l’arbitratge, pràctica de la prova i formulació de conclusions, estudi del laude arbitral i preparació del recurs d’anul·lació, execució del laude arbitral.

3. Conciliació, mediació i arbitratge laboral: conciliació, mediació i arbitratge en conflictes individuals i conflictes col·lectius, mediació i arbitratge en supòsits de trasllat col·lectiu. Modificació substancial de condicions de treball de caràcter col·lectiu. Reclamacions associades a la impossibilitat de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Regulació d’ocupació de caràcter suspensiu i extintiu, inaplicació salarial i negociació de convenis col·lectius.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas sobre la base de diferents supòsits de fet, els quals l’alumne ha de treballar aplicant-hi de manera transversal les normes de l’ordenament jurídic de cadascuna de les matèries específiques, és a dir, de mediació i conciliació laboral, d’arbitratge i de mediació familiar.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte. Aquest sistema integra les activitats obligatòries següents:

— Dues activitats d’avaluació continuada (40 % de la qualificació final), que es distribueixen de la manera següent:

- Una activitat obligatòria sobre mediació familiar (20 % de la qualificació final).

- Una activitat obligatòria sobre arbitratge (20 % de la qualificació final).

— Una prova de síntesi: resolució d’un test (60 % de la qualificació final).

Tots els alumnes han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes.

L’activitat d’avaluació continuada que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació que consisteix en un examen de tipus test. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès la primera convocatòria de l’assignatura. En conseqüència, els alumnes que no s’hagin presentat prèviament no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

En aquells casos que determini la normativa, l’alumnat pot acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a respondre un test (60  % de la nota final) i una pregunta de desenvolupament en forma de dictamen (40 % de la nota final).

Tots els alumnes han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un examen tipus test. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès la primera convocatòria de l’assignatura. En conseqüència, els alumnes que no s’hagin presentat prèviament no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

José Antonio García Ninet (Director). Arántzazu Vicente Palacio (Coordinadora). Derecho del Trabajo. Thomson Reuters Aranzadi (darrera edició).

Antonio Martín Valverde, Fermín Rodríguez Sañudo, Joaquín García Murcia. Derecho del Trabajo. Editorial Tecnos (darrera edició).

David Vallespín Pérez. Litigios sobre consumo: especialidades procesales y acciones colectivas, Bosch, Barcelona, 2018.

Marta Madriñán Vázquez. El sistema arbitral de consumo, Juruá editorial, Lisboa, 2014.

Pompeu Casanovas, Jaume Magre, M. Elena Lauroba (Directores): Libro Blanco de la Mediación en Cataluña. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2010.

John Haynes: Fundamentos de la mediación familiar, Gaia ediciones, 2012.

Daniel Vázquez y Francesc Tusquets (directores): El arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral. Tirant lo Blanch, 2013.