Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intensificació en Litigació Civil

Codi de l'assignatura: 569163

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Elena Palomares Balaguer

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar la informació facilitada pels clients, identificar aquella que sigui rellevant, saber verificar-la i, si escau, completar-la.

— Preparar i reunir la prova acreditativa del relat fàctic.

— Identificar la normativa aplicable, l’acció o les accions a dur a terme i conèixer els tribunals competents.

— Presentar per escrit de manera clara, ordenada, coherent i sintètica les al·legacions fàctiques i jurídiques i formular amb precisió les pretensions adreçades al jutjat.

— Analitzar la posició de la part contrària, identificar-ne les línies bàsiques i tenir capacitat per respondre-les, tant si es tracta de tràmits escrits com orals.

— Intervenir de manera eficient en la pràctica de les proves admeses.

— Valorar les resolucions judicials i, si escau, tenir capacitat per rebatre’n els motius per mitjà dels recursos corresponents.

   

   

  Blocs temàtics

   

  1. Cas de defectes en la construcció (danys; judici ordinari)

  2. Cas d’incapacitació (persona; judici verbal especial)

  3. Cas d’intromissió il·legítima en els drets a l’honor o a la intimitat i a la imatge a Internet o a les xarxes socials (persona; protecció jurisdiccional de drets fonamentals; judici ordinari)

  4. Cas de dret successori: impugnació de testament i reclamació de llegítima (successions; judici ordinari)

  5. Execució hipotecària i clàusules abusives

  6. Cas civil sobre un tema d’actualitat: IRPH. Recurs i qüestió prejudicial

   

   

  Metodologia i activitats formatives

   

  L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas, sobre un supòsit de fet, que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal i fent ús en determinats casos de la metodologia de la simulació.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  Avaluació continuada
   

  El sistema d’avaluació per defecte en el màster és l’avaluació continuada, que consisteix en:

  — L’avaluació de tres activitats (60 % de la nota final):

  1. Dos casos s’avaluen mitjançant una prova test (20 %)

  2. Dos casos s’avaluen mitjançant una prova de resolució d’un cas pràctic (20 %)

  3. Dos casos s’avaluen mitjançant una prova de simulació (20 %)

  A l’inici del curs es comunica quins casos s’avaluen d’una manera o una altra.

  — La prova de síntesi (40 % de la nota final).

  Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

  Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

   

  Avaluació única

  Els alumnes poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a respondre un test i a resoldre un o diversos casos pràctics.

  Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

  Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic. mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

  Reavaluació

  Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en un petit cas amb preguntes de resposta curta.

   

   

  Fonts d'informació bàsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Llibre

  Materials indicats pel professorat, tant doctrinals com jurisprudencials, en funció del cas a resoldre.

  Pozo Carrascosa, Pedro del, Vaquer Aloy, Antoni, Bosch Capdevila, Esteve, Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, Marcial Pons, 2015 

  Pozo Carrascosa, Pedro del, Vaquer Aloy, Antoni, Bosch Capdevila, Esteve, Derecho civil de Cataluña. Derecho de familia, Marcial Pons, 2016; Pedro del Pozo. Antoni Vaquer. Esteve Bosch, Derecho Civil de Cataluña: Derecho de sucesiones, Marcial Pons, 2017

  Antoni Vaquer Aloy (coord.), Esther Arroyo Amayuelas., Esteve Bosch Capdevila, Ferrer Riba, Josep, M. Esperança Ginebra Molins, Albert Lamarca Marquès, Susana Navas Navarro, Jordi Ribot Igualada, Dret civil. Part general i dret de la persona, Barcelona: Editorial: Atelier, Llibres Jurídics, 2017

  Manuel Albaladejo, Derecho civil, T. I, II, III, Edisofer, S. L., edició actualitzada; Manuel Albaladejo, Curso de Derecho civil, T. IV i VI, Edisofer, S. L., edició actualitzada

  José Luis Lacruz Berdejo et alii, Elementos de Derecho civil, T. I, II, III, IV i V, Eisofer, edició actualitzada

  Miguel Ángel del Arco Torres y Manuel Pons González, Derecho de la construcción, Editorial Comares. 8ª Edición, 2010.

  Angel Carrasco Perera, Encarna Cordero Lobato, Manuel Jesus Marin Lopez, Tratado de los Derechos de Garantía (2 vol.), Ed. Aranzadi, 2015

  José Manuel Busto Lago, L. Fernando Reglero Campos (coord.), Tratado de Responsabilidad Civil (2 Vols.), Aranzadi, 2014

  Jesús Gómez Taboada, Derecho de sucesiones de Cataluña: Teoría y práctica, Lex Nova, 2012

  Francisco Javier Gómez Gálligo, Pedro del: Pozo Carrascosa, Lecciones de Derecho hipotecario, Marcial Pons, 2006

  José Alfredo Caballero Gea, Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: calumnias e injurias : síntesis y ordenación de la doctrina de los tribunales, Dykinson, 2007

   

  Tomás Vidal Marín, El Derecho al honor y su protección desde la Constitución Española, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, BOE, 2000

  Margarita Castilla Barea, Las intromisiones legítimas en el derecho a la propia imagen: estudio de las circunstancias que legitiman la intromisión en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, Aranzadi Thomson Reuters, 2011

  José Luis Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho civil, T. I, II, III, IV i 5, Dykinson, edició actualitzada

  José Luis Lacruz Berdejo et alii, Elementos de Derecho civil, T. I, II, III, IV i V, Dykinson, edició actualitzada

  Bases de dades

  Bases de dades jurídiques i materials indicats pel professorat en funció del cas a resoldre

   

   

  ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

   

  ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
  ENSENYAMENT: MÀSTER D’ADVOCACIA

  ASSIGNATURA: INTENSIFICACIÓ EN LITIGACIÓ CIVIL

  Àrea de coneixement: Dret civil

  Departament: Dret Privat

  Metodologia i activitats formatives alternatives
  Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants
  1. Campus Virtual. Fòrum i anuncis.
  2. Fòrum obert amb els alumnes.
  3. Xat de comunicació.
  4. Correu electrònic entre alumnat i professor per a comunicacions individuals.
  5. BB Collaborate.


   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

  Avaluació continuada

  GRUPS M0 i T0

  Es fa un canvi en les ponderacions de l’avaluació continuada, de manera que cada cas tindrà el valor obtingut a les activitats de l’avaluació fetes (cas pràctic, test, simulació), i la nota final serà la ponderació d’aquestes activitats (suma total dividida per sis).

  Grup M-0

  Activitats avaluables

   

  Ponderació

  Lliurada abans/després confinament

  CAS 1: Incapacitació. Avaluació: prova de preguntes de resposta múltiple.Presencial.

  Nota avaluació

  Presencialment abans confinament.

  CAS 2: Honor i imatge. Avaluació: exercici de simulació d’audiència prèvia. Presencial

  Nota avaluació

  Presencialment abans confinament

  CAS 3: Defectes a la construcció. Dues de las sessions són presencials, les dues següents en línia. L’avaluació es fa mitjançant la presentació d’una demanda i la contestació a aquesta demanda, segons un cas plantejat. Activitat en grup.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament

  CAS 4: Hipotecari. Tot en línia. Càpsules de docència, documentació i entrega de materials via Campus Virtual. Fòrum de preguntes. Canvi de l’avaluació: passa a ser l’entrega d’un escrit d’oposició a una demanda d’execució hipotecaria.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament

  CAS 5: Successions. Tot en línia. Entrega de materials via Campus Virtual. Classes en línia i fòrum de preguntes. Es manté el sistema d’avaluació. Resolució d’un cas pràctic.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament

  CAS 6: Responsabilitat contractual. . Tot en línia. Entrega de materials via Campus Virtual. Classes en línia i fòrum de preguntes. Es manté el sistema d’avaluació, resolució d’un cas pràctic.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament

  • AVALUACIÓ CONTINUADA. NOTA FINAL PONDERADA: se sumarien les notes obtingudes en els sis casos i el resultat es dividiria per sis.


   

  GRUP T-0

  Activitats avaluables

   

  Ponderació

  Lliurada abans/després confinament

  CAS 1: Incapacitació. Avaluació: prova de preguntes de resposta múltiple. Presencial.

   Nota avaluació

  Presencialment abans confinament

  CAS 2: Honor i imatge. Avaluació: exercici de simulació d’audiència prèvia. Presencial.

  Nota avaluació

  Presencialment abans confinament

  CAS 3: Defectes a la  construcció. Una de les sessions es pot fer presencialment, Les tres següents són en línia. Apunts i material al Campus Virtual. Càpsules de docència. L’avaluació s’ha modificat d’un test a un cas pràctic amb preguntes per respondre.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament

  CAS 4: Hipotecari. Tot en línia. Càpsules de docència, documentació i entrega de materials via Campus Virtual. Fòrum de preguntes. Canvi de l’avaluació a l’entrega d’un escrit d’oposició a la demanda d’execució hipotecària.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament

  CAS 5: Successions. Tot en línia. Entrega de materials via Campus Virtual. Classes en línia i fòrum de preguntes. Es manté el sistema d’avaluació.  Resolució d’un cas pràctic.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament

  CAS 6: Responsabilitat contractual. Tot en línia. Entrega de materials via Campus Virtual. Classes en línia i fòrum de preguntes. Es canvia el sistema d’avaluació, d’un test a la resolució d’un cas pràctic.

  Nota avaluació

  Entrega durant el confinament


   
  • AVALUACIÓ CONTINUADA. NOTA FINAL PONDERADA: se sumarien les notes obtingudes en els sis casos i el resultat total es dividiria per sis.


   

  Avaluació única

  Dues parts:
  • Primera part: sis casos pràctics curts amb preguntes de resposta múltiple que s’han de respondre en un temps determinat, igual per a tots els alumnes, en línia.
  • Segona part: cas pràctic transversal que s’ha de resoldre en un temps determinat i entregar en línia.


  Revaluació
  • Avaluació presencial: es mantindrà la mateixa modalitat ja prevista en el pla docent vigent.
  • Avaluació no presencial: sis casos pràctics curts amb preguntes de resposta múltiple que s’han de respondre en un temps determinat, gual per a tots els alumnes, en línia.