Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intensificació en Litigació Penal

Codi de l'assignatura: 569164

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Ujala Joshi Jubert

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

CB9.- Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Competències específiques

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Atesa la doble finalitat del màster, d’una banda, professionalitzar en la futura condició d’advocat i, per l’altra, preparar la prova d’accés proposada pel Ministeri de Justícia, a classe es treballen diversos supòsits de fet que s’han de resoldre des d’una perspectiva substantiva i processal.

Es pretén una familiarització amb la interpretació doctrinal i jurisprudencial dels diferents delictes a què s’ha d’aplicar, i alhora poder visualitzar-ne la projecció en les diverses fases que conformen el procés penal (instrucció, fase intermèdia, judici oral, recursos, etc.).

Els grups delictius escollits es corresponen amb aquelles tipologies penals que es tracten en els primers anys d’exercici de la professió.

Durant el curs es fan simulacions de judicis i s’elaboren diferents escrits judicials (querelles, escrits de defensa, recursos d’apel·lació, etc.).

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva de l’expedient administratiu.
— Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior aplicació del dret.
— Seleccionar la normativa aplicable i construir amb aquesta normativa un argument consistent en defensa dels interessos del client.
— Proposar els mitjans de prova adequats per a cada supòsit.
— Exposar oralment el contingut de la línia argumental pròpia i demostrar capacitat de reacció davant d’arguments contraris.
— Tenir capacitat per rebatre, ordenadament i fundada en dret, els arguments de l’altra part en els escrits processals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Lesions (subtipus agreujats) i delictes contra la vida humana independent

2. Abús i agressió sexual

3. Delictes contra la propietat (robatori amb violència i intimidació)

4. Delictes contra el patrimoni (estafa i apropiació indeguda complexes)

5. Delictes contra l’ordre públic

6. Delictes contra l’Administració de justícia: delicte de denúncia falsa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través del mètode del cas sobre la base de supòsits de fet que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consta de les avaluacions següents:

1. Defensa d’un cas (simulació) durant el curs, amb un valor del 30 % de la nota final.

2. La prova de síntesi, que consisteix en un examen test sobre la totalitat del temari amb un valor del 60 % de la nota final.

3. Assistència i participació a classe, amb un valor del 10 % sobre la nota final.

Totes les proves són obligatòries.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Clàusula de qualitat lingüística

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a respondre un test sobre la totalitat del temari i a resoldre un cas pràctic.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

La resolució del cas que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació

Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat.

La reavaluació consisteix en un examen test sobre tot el temari i en la resolució d’un o més casos pràctics. Cada part (test i pràctica) té un pes del 50 % sobre la nota final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Corcoy Bidasolo (dir.), Manual de Derecho Penal Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, tomo 1, (actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015), Ed. Tirant, Valencia, 2015.

  Dret Penal

Silva Sánchez (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, (4ª ed.), Ed. Atelier, Barcelona, 2015.

  Dret Penal

Corcoy Bidasolo/Mir Puig (dirs.), Comentarios al Código Penal (Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015), Ed. Tirant, Valencia, 2015.

  Dret Penal

Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, (9ª ed), ed. Marcial Pons, Madrid, 2016 (441 págs.)

  Dret Processal

Ramos Méndez, Enjuiciamiento Criminal. Undécima lectura constitucional, (12ª ed), Ed. Atelier, Barcelona, 2016 (544 págs.)

  Dret Processal

Gimeno Sendra, Derecho Procesal Penal, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

Nieva Fenoll, Derecho procesal III: proceso penal, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2017 (525 págs.).

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
ENSENYAMENT: MÀSTER D’ADVOCACIA

ASSIGNATURA: Intensificació en Litigació Penal

Àrea de coneixement: Dret Penal

Metodologia i activitats formatives alternatives

Respecte de la metodologia, s’han penjat materials al Campus Virtual, s’han fet videoconferències per explicar els continguts essencials de la matèria, i els professors que imparteixen l’assignatura han anat responent les consultes formulades pels estudiats.

Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

Els canals de comunicació utilitzats són les videoconferències i els correus electrònics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

En aquesta assignatura s’ha decidit suprimir la prova de síntesi dels estudiants que segueixen l’avaluació continuada, i distribuir el percentatge assignat a aquesta prova en dues activitats. El percentatge del 10 % que inicialment s’havia assignat a la participació, s’ha considerat adient cobrir-lo amb un petit exercici a què s’ha atorgat aquest percentatge.

Avaluació continuada

La nota dels estudiants d’avaluació continuada es determinarà tenint en compte les activitats i percentatges següents:

GRUP MATÍ

(Coordinador, professor J. Bages)

Activitats avaluables

 

Ponderació

Modalitat de lliurament

Simulació de judici en línia

10 %

Campus Virtual

Cas pràctic

30 %

Campus Virtual

Simulació entrevista amb un client, en línia

30 %

Campus Virtual

Gravació de vídeo amb qüestions prèvies, valoració de la prova i informe final

30 %

Vídeo


 

Prova de síntesi

En aquest context, la prova de síntesi queda substituïda per les dues darreres activitats indicades (30 % cadascuna).

 

GRUP TARDA

(Coordinador, professor J.C. Zayas)

Activitats avaluables

Ponderació

Modalitat lliurament

Recurs contra auto de presó

10 %

Campus Virtual

Escrit de defensa i querella criminal

30 %

Campus Virtual

Cas pràctic

30 %

Campus Virtual

Cas pràctic

30 %

Campus Virtual


 

Prova de síntesi

En aquest context, la prova de síntesi queda substituïda per les dues darreres activitats indicades (30 % cadascuna).

Avaluació única, grups matí i tarda

La nota dels estudiants que optin per l’avaluació única es determinarà de la manera següent:

50 % examen test

50 % cas pràctic

Revaluació

La prova de reavaluació tindrà l’estructura següent:

50 % examen test

50% cas pràctic

Observacions

Com que és una assignatura de segon semestre, totes les activitats avaluables són durant el confinament.