Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intensificació en Litigació Penal

Codi de l'assignatura: 569164

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Ujala Joshi Jubert

Departament: Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoricopràctica

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Atesa la doble finalitat del màster, d’una banda, professionalitzar en la futura condició d’advocat i, per l’altra, preparar la prova d’accés proposada pel Ministeri de Justícia, a classe es treballen diversos supòsits de fet que s’han de resoldre des d’una perspectiva substantiva i processal.

Es pretén una familiarització amb la interpretació doctrinal i jurisprudencial dels diferents delictes a què s’ha d’aplicar, i alhora poder visualitzar-ne la projecció en les diverses fases que conformen el procés penal (instrucció, fase intermèdia, judici oral, recursos…).

Els grups delictius escollits es corresponen amb aquelles tipologies penals que es tracten en els primers anys d’exercici de la professió.

Durant el curs es fan simulacions de judicis i s’elaboren diferents escrits judicials (querelles, escrits de defensa, recursos d’apel·lació….).

 

Referits a habilitats, destreses

- Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva de l’expedient administratiu.
- Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior aplicació del dret.
- Seleccionar la normativa aplicable i construir amb aquesta normativa un argument consistent en defensa dels interessos del client.
- Proposar els mitjans de prova adequats per a cada supòsit.
- Exposar oralment el contingut de la línia argumental pròpia i demostrar capacitat de reacció davant d’arguments contraris.
- Tenir capacitat per rebatre, ordenadament i fundada en dret, els arguments de l’altra part en els escrits processals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Delictes contra la integritat física i contra la vida humana independent

2. Abús/agressió sexual

3. Delictes contra la propietat (robatori amb violència i intimidació)

4. Delictes contra el patrimoni (estafa/apropiació indeguda complexes)

5. Tràfic de drogues II (agreujants específics)

6. Delictes contra la seguretat vial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través del mètode del cas sobre la base de supòsits de fet que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada consta de les avaluacions següents:

1. Defensa d’un cas (simulació) durant el curs, amb un valor del 30 % de la nota final.

2. La prova de síntesi, que consisteix en un examen test sobre la totalitat del temari amb un valor del 60 % de la nota final.

3. Assistència i participació  a classe, amb un valor del 10 % sobre la nota final.

Totes les proves són obligatòries.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a respondre un test sobre la totalitat del temari i a resoldre un cas pràctic.

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

La resolució del cas que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

Revaluació

Només poden optar a la revaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat.

La revaluació consisteix en un examen test sobre tot el temari i en la resolució d’un o més casos pràctics. Cada part (test i pràctica) té un pes del 50 % sobre la nota final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Corcoy Bidasolo (dir.), Manual de Derecho Penal Parte Especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, tomo 1, (actualizado con las LLOO 1/2015 y 2/2015), Ed. Tirant, Valencia, 2015.

  Dret Penal

Silva Sánchez (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, (4ª ed.), Ed. Atelier, Barcelona, 2015.

  Dret Penal

Corcoy Bidasolo/Mir Puig (dirs.), Comentarios al Código Penal (Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015), Ed. Tirant, Valencia, 2015.

  Dret Penal

Armenta Deu, Lecciones de Derecho procesal penal, (9ª ed), ed. Marcial Pons, Madrid, 2016 (441 págs.)

  Dret Processal

Ramos Méndez, Enjuiciamiento Criminal. Undécima lectura constitucional, (12ª ed), Ed. Atelier, Barcelona, 2016 (544 págs.)

  Dret Processal

Gimeno Sendra, Derecho Procesal Penal, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2015.

Nieva Fenoll, Derecho procesal III: proceso penal, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2017 (525 págs.).