Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intensificació en Litigació Administrativa

Codi de l'assignatura: 569165

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joaquin Tornos Mas

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1.- Capacitat d’exposar oralment i per escrit fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.- Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE3.- Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

   

   

   

   

  Objectius d'aprenentatge

   

  Referits a coneixements

  Assolir els coneixements sobre:

  — Recurs administratiu:

  - Ordinari

  - Especial en matèria de contractació

  - Recurs econòmic administratiu

  - Mesures cautelars  — Recurs contenciós administratiu ordinari:

  - Escrit d’interposició. Requisits

  - Mesures cautelars

  - Demanda i contestació a la demanda

  - Prova

  - Conclusions

  - Incident execució de sentència

  - Sol·licitud d’execució provisional

  - Extensió dels efectes de la sentència

  - Procediment abreujat. Simulació  — Recurs d’apel·lació
  — Recurs de cassació ordinari
  — Recurs de cassació per a unificació de doctrina
  — Recurs d’empara
  — Recurs contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals
  — Recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans

  — Impost sobre la renda de les persones físiques

  — Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  — Procediment de verificació de dades i comprovació limitada; procediment de comprovació de valors; procediment d’inspecció; procediment d’inspecció; procediment de rectificació d’autoliquidacions

   

  Referits a habilitats, destreses

  — Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client i la que es deriva de l’expedient administratiu.
  — Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior aplicació del dret.
  — Seleccionar la normativa aplicable i construir amb aquesta normativa un argument consistent en defensa dels interessos del client.
  — Proposar els mitjans de prova adequats per a cada supòsit.
  — Exposar oralment el contingut de la línia argumental pròpia i demostrar capacitat de reacció davant d’arguments contraris.
  — Tenir capacitat per rebatre, ordenadament i fundada en dret, els arguments de l’altra part en els escrits processals.

   

   

  Blocs temàtics

   

  1. Cinc casos pràctics amb matèria de recurs administratiu i de justícia contenciosa administrativa, en què s’aborden totes les qüestions relatives als objectius d’aprenentatge

  2. Dos casos pràctics amb matèria de dret financer

   

   

  Metodologia i activitats formatives

   

  L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas, sobre un supòsit de fet que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic de manera transversal.

  Els casos es basen en la matèria dels temes 16 a 26 de l’especialitat de dret administratiu. A classe s’analitzen els documents d’un expedient prèviament distribuït a l’alumnat.

  Les dues darreres sessions estan dedicades als casos de dret financer.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  Avaluació continuada
  El sistema d’avaluació consisteix en la resolució de casos pràctics. Es fa la mitjana de les 6 millors notes.
  El professorat també pot tenir en compte, sempre amb caràcter positiu, la participació a classe.

  Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

  Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

   

  Avaluació única

  Hi ha pa possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic.

  Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

  Les proves d’avaluació única que no complexin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

   

  Reavaluació

  Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en una prova escrita.

   

   

  Fonts d'informació bàsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Bases de dades

  Bases de dades jurídiques i materials indicats pel professorat en funció del cas a resoldre

   

   

  ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

   

  ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
  ENSENYAMENT: MÀSTER D’ADVOCACIA

  ASSIGNATURA: INTENSIFICACIÓ EN LITIGACIÓ ADMINISTRATIVA

  Àrea de coneixement DRET ADMINISTRATIU

  Departament: DRET ADMINISTRATIU, DRET PROCESSAL I DRET FINANCER I TRIBUTARI

   

  Metodologia i activitats formatives alternatives

  S’han seguit impartint els continguts tal com estaven inicialment establerts en el pla docent.

  Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

  Classes en línia i correu electrònic personal.

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

  Sense canvis.
  Avaluació continuada

  No hi ha hagut cap alteració.

  Prova de síntesi

  No n’hi ha.

  Avaluació única

  Sense canvis

  Revaluació
  • Avaluació presencial: EN CAS QUE ES PUGUI FER LA PROVA PRESENCIAL, ES MANTÉ LA MATEIXA MODALITAT DE LA PROVA.
  • Avaluació no presencial: EN CAS QUE NO ES PUGUI FER LA PROVA PRESENCIALMENT, ES FARÀ UN EXAMEN ORAL, PER VIDEOCONFERÈNCIA, SOBRE TOTA LA MATÈRIA IMPARTIDA.