Pla docent de l'assignatura

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques Externes I

Codi de l'assignatura: 569170

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Georgina Garriga Suau

Departament: Departament de Dret Privat

crčdits: 9

Programa śnic: S

 

 

Consideracions prčvies

 

Aquesta assignatura no està vinculada a Pràctiques Externes II, que consisteix en les pràctiques pròpiament dites als despatxos assignats d’un total de 525 hores, sinó que la majoria de les sessions s’imparteixen a l’aula.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials

75

 

-  Teoricoprąctica

 

69

 

-  Sortida de camp

 

6

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autņnom

75

 

 

Recomanacions

 

Els tallers proporcionen una visió pràctica imprescindible per a l’alumnat que es prepara per a l’exercici de la professió. Per tant, en cas de no poder assistir-hi es recomana no cursar aquesta assignatura del màster, ja que no es poden plantejar alternatives a les activitats previstes per a cada cas concret. 

 


Altres recomanacions

Els tallers s’orienten a l’especialitat escollida per l’alumnat (segons les assignatures optatives cursades), ja que pretenen aportar la vessant més pràctica de les habilitats i coneixements que aquesta especialització proporciona. Per tant, tots els tallers de l’assignatura s’organitzen per especialitats i l’alumnat és assignat al taller de la seva especialitat (tret del cas de cursar dues assignatures optatives de tres crèdits cadascuna, ja que en aquest cas l’alumnat ha d’escollir una de les quatre especialitats amb representació als tallers: penal, civil, administratiu o social).

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG2.- Capacitat de desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

CG3.- Capacitat de desenvolupar les habilitats i destreses interpersonals que faciliten l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la vessant pràctica dels tràmits, eines, instruments i relacions pròpies de l’exercici de l’advocacia, i alhora identificar l’eix teoricopràctic de realitats simulades replicant situacions reals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir les habilitats pròpies de l’exercici de l’advocacia, posant en pràctica els coneixements assolits tant durant el grau com al llarg del màster.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Identificar els trets ètics de l’exercici de la professió més enllà del codi deontològic col·legial.

 

 

Blocs temątics

 

1. Tallers obligatoris

*  1. Taller de pràctica jurídica

2. Taller de visites a jutjats

3. Taller de despatxos

4. Taller sobre les TIC a l’Administració de Justícia de Catalunya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Pràctica de diferents habilitats i competències de la professió amb l’ajut de professionals dedicats a la pràctica: advocats, magistrats i altres docents especialitzats en altres tècniques aplicables directament o indirectament a l’exercici de la professió. Entre les eines utilitzades hi ha simulacions de judicis, visites a la Ciutat de la Justícia, a l’Escola Judicial i a despatxos, per conèixer de primera mà el dia a dia del despatx o la pràctica, i per tenir l’oportunitat de seguir casos concrets al costat dels professionals implicats en el món de l’exercici professional. 

Aquestes habilitats es completen amb altres tallers dirigits a millorar la tècnica de redacció de documents i escrits, especialment processals, entre d’altres. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació la fa cada docent que imparteix el taller, excepte en els tallers que només requereixin acreditar l’assistència i la participació. 

La qualificació final s’obté de la suma de les qualificacions de les activitats obligatòries.  

Activitats obligatòries:

1. Taller de pràctica jurídica: 70 % de la nota final.

2. Taller de visites a jutjats: assistència i participació (10 %).

3. Taller de despatxos: assistència i participació (15 %)

4. Taller sobre les TIC a l’Administració de Justícia de Catalunya: assistència i participació (5 %).                                                     

 

Criteris addicionals:

— És obligatòria l’assistència a un mínim del 80 % de les sessions de l’assignatura, així com la participació en totes les activitats pràctiques que es proposin.

— L’avaluació té en compte la participació activa de l’alumnat i les activitats exigides en cada taller.

— Qualsevol document redactat per l’alumnat que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic i lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

— Totes les activitats pràctiques són presencials i l’avaluació es basa en el seguiment que en fan els docents que imparteixen els diferents tallers. Per això no es pot optar per l’avaluació única i no es considera completada l’assignatura si l’alumnat no ha participat en totes les activitats obligatòries. 

— Els tallers en què s’indica que es preveu com a únic criteri d’avaluació l’assistència i la participació no requereixen cap prova d’avaluació. 

 

Reavaluació

La reavaluació serà admesa extraordinàriament quan l’estudiant hagi assistit al 80 % de les activitats incloses a l’assignatura i no hagi superat les que són objecte d’avaluació.

 

Avaluació śnica

No es pot optar per l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Les fonts seran proporcionades pels responsables de cada taller i especialitat.