Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes I

Codi de l'assignatura: 569170

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Georgina Garriga Suau

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Aquesta assignatura no està vinculada a Pràctiques Externes II, que consisteix en les pràctiques pròpiament dites als despatxos assignats d’un total de 525 hores, sinó que la majoria de les sessions s’imparteixen a l’aula.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

69

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 

Els tallers proporcionen una visió pràctica imprescindible per a l’alumnat que es prepara per a l’exercici de la professió. Per tant, en cas de no poder assistir-hi es recomana no cursar aquesta assignatura del màster, ja que no es poden plantejar alternatives a les activitats previstes per a cada cas concret. 

 


Altres recomanacions

Els tallers s’orienten a l’especialitat escollida per l’alumnat (segons les assignatures optatives cursades), ja que pretenen aportar la vessant més pràctica de les habilitats i coneixements que aquesta especialització proporciona. Per tant, tots els tallers de l’assignatura s’organitzen per especialitats i l’alumnat és assignat al taller de la seva especialitat (tret del cas de cursar dues assignatures optatives de tres crèdits cadascuna, ja que en aquest cas l’alumnat ha d’escollir una de les quatre especialitats amb representació als tallers: penal, civil, administratiu o social).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG2.- Capacitat de desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

CG3.- Capacitat de desenvolupar les habilitats i destreses interpersonals que faciliten l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer la vessant pràctica dels tràmits, eines, instruments i relacions pròpies de l’exercici de l’advocacia, i alhora identificar l’eix teoricopràctic de realitats simulades replicant situacions reals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir les habilitats pròpies de l’exercici de l’advocacia, posant en pràctica els coneixements assolits tant durant el grau com al llarg del màster.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Identificar els trets ètics de l’exercici de la professió més enllà del codi deontològic col·legial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tallers obligatoris

*  1. Taller de pràctica jurídica

2. Taller de visites a jutjats

3. Taller de despatxos

4. Taller sobre les TIC a l’Administració de Justícia de Catalunya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Pràctica de diferents habilitats i competències de la professió amb l’ajut de professionals dedicats a la pràctica: advocats, magistrats i altres docents especialitzats en altres tècniques aplicables directament o indirectament a l’exercici de la professió. Entre les eines utilitzades hi ha simulacions de judicis, visites a la Ciutat de la Justícia, a l’Escola Judicial i a despatxos, per conèixer de primera mà el dia a dia del despatx o la pràctica, i per tenir l’oportunitat de seguir casos concrets al costat dels professionals implicats en el món de l’exercici professional. 

Aquestes habilitats es completen amb altres tallers dirigits a millorar la tècnica de redacció de documents i escrits, especialment processals, entre d’altres. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació la fa cada docent que imparteix el taller, excepte en els tallers que només requereixin acreditar l’assistència i la participació. 

La qualificació final s’obté de la suma de les qualificacions de les activitats obligatòries.  

Activitats obligatòries:

1. Taller de pràctica jurídica: 70 % de la nota final.

2. Taller de visites a jutjats: assistència i participació (10 %).

3. Taller de despatxos: assistència i participació (15 %)

4. Taller sobre les TIC a l’Administració de Justícia de Catalunya: assistència i participació (5 %).                                                     

 

Criteris addicionals:

— És obligatòria l’assistència a un mínim del 80 % de les sessions de l’assignatura, així com la participació en totes les activitats pràctiques que es proposin.

— L’avaluació té en compte la participació activa de l’alumnat i les activitats exigides en cada taller.

— Qualsevol document redactat per l’alumnat que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic i lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una nota màxima de 4).

— Totes les activitats pràctiques són presencials i l’avaluació es basa en el seguiment que en fan els docents que imparteixen els diferents tallers. Per això no es pot optar per l’avaluació única i no es considera completada l’assignatura si l’alumnat no ha participat en totes les activitats obligatòries. 

— Els tallers en què s’indica que es preveu com a únic criteri d’avaluació l’assistència i la participació no requereixen cap prova d’avaluació. 

 

Reavaluació

La reavaluació serà admesa extraordinàriament quan l’estudiant hagi assistit al 80 % de les activitats incloses a l’assignatura i no hagi superat les que són objecte d’avaluació.

 

Avaluació única

No es pot optar per l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Les fonts seran proporcionades pels responsables de cada taller i especialitat.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
ENSENYAMENT MÀSTER D’ADVOCACIA

ASSIGNATURA: Pràctiques Externes I

 

Metodologia i activitats formatives alternatives i canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

Els canals de comunicació i tutorització amb els estudiants han estat les eines que ofereix el Campus Virtual de l’assignatura, com per exemple els fòrums i l’eina de videoconferències BB Collaborate, a banda de l’ús puntual del correu electrònic.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada

Grup de pràctica jurídica – especialitat civil. Coordinadors: professora Cristina Vallejo i professor Eloy Moreno

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Prova escrita: presencial (no hi ha hagut alteració)

 

35 %

 

Lliurada abans del confinament

Simulació: gravació i lliurament en línia (alteració: inicialment prevista com a presencial off-line)*

35 %

Lliurada després del confinament


 

Grup de pràctica jurídica – especialitat penal. Coordinadors: professors Juan Carlos Zayas i Oriol Rusca

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Prova escrita: presencial (no hi ha hagut alteració)

 

35 %

 

Lliurada abans del confinament

Simulació: oral en línia (alteració: inicialment prevista com a presencial off-line)*

 

35 %

 

Lliurada després del confinament


 

Grup de pràctica jurídica – especialitat social. Coordinador: Ppofessor Enrique García Echegoyen

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Prova escrita:  lliurament en línia  (alteració: inicialment prevista com a presencial amb lliurament off-line)*

 

35 %

 

Lliurada després del confinament

Simulació: oral en línia (alteració: inicialment prevista com a presencial off-line)*

35 %

Lliurada després del confinament


 

Grup de pràctica jurídica – especialitat administratiu. Coordinador: professor Sergi Chimenos

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

Prova escrita: lliurament en línia (alteració: inicialment prevista com a presencial amb lliurament presencial off-line)*

35 %

Lliurada després del confinament

Simulació: oral en línia (alteració: inicialment prevista com a presencial off-line)*

35 %

Lliurada després del confinament


 

Taller visites a jutjats

Activitats avaluables

[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...]

Ponderació

Lliurada abans/després confinament

L’assistència a vistes (penal, civil, social i administratiu) ha estat suspesa.

5 %

Suspès


 

Prova de síntesi

No hi ha prova de síntesi.

Avaluació única

No hi ha avaluació única.

Revaluació

No hi ha revaluació.

Observacions

L’assignatura de Pràctiques Externes I es configura a partir de quatre tallers, en dos dels quals no hi ha hagut alteracions [taller de despatxos (15 %)  i taller sobre les TIC a l’Administració de Justícia de Catalunya (5 %)]. Els altres dos tallers [taller de pràctica jurídica (70 %) i taller de visites a jutjats (10 %)] han tingut alteracions.

Les alternacions del taller de pràctica jurídica, respecte dels quatre grups (administratiu, civil, penal i social), han estat explicades en l’apartat anterior, el referit a l’avaluació continuada acreditativa dels aprenentatges. Per altra banda, el taller de visites a jutjats, al qual també es fa referència a l’apartat anterior referit a l’avaluació continuada acreditativa dels aprenentatges, s’ha hagut de suspendre sense possibilitat de recuperació. Així doncs, aquest taller es considerarà superat per l’alumnat (10 % de la qualificació final).

En definitiva, malgrat les alteracions en dos dels quatre tallers, no hi hagut canvis en els percentatges per a la qualificació final de l’assignatura.