Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques Externes II

Codi de l'assignatura: 569171

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Montserrat Casanellas Chuecos

Departament: Departament de Dret Privat

crčdits: 21

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 525

 

Activitats presencials i/o no presencials

525

 

-  Prąctiques externes

Presencial

 

525

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG2.- Capacitat de desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

CG3.- Capacitat de desenvolupar les habilitats i destreses interpersonals que faciliten l’exercici de la professió d’advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir les habilitats pròpies de l’exercici de l’advocacia.

 

 

 

Blocs temątics

 

1. Prąctiques externes

*  1. Pràctiques externes en una entitat

2. Portafolis digital de pràctiques que contingui les evidències de l’aprenentatge de l’estudiant durant la seva estada en l’entitat corresponent. 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumnat fa les pràctiques externes en una entitat i incorpora posteriorment les evidències sobre les tasques que hi ha portat a terme en un portafolis digital, en què analitza i valora l’aprenentatge assolit.

Qualsevol document redactat per l’alumnat que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una qualificació màxima de 4).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’alumnat ha d’incorporar en un portafolis digital les evidències sobre les tasques que ha dut a terme a les pràctiques analitzant-hi i valorant-hi l’aprenentatge que ha assolit.

El tutor acadèmic qualifica l’assignatura tenint en compte el portafolis digital de pràctiques de l’alumnat i l’informe del tutor professional. El tutor acadèmic entrevista l’alumnat en començar i en acabar les pràctiques i revisa el portafolis com a mínim tres cops durant aquest període. Així mateix, el tutor acadèmic ha d’establir contacte amb el tutor professional com a mínim en iniciar i en acabar el període de pràctiques, per tal d’intercanviar la informació necessària en relació amb el projecte educatiu de l’alumnat i poder procedir així a la qualificació definitiva.

L’alumnat avalua i puntua el seu aprenentatge d’acord amb una rúbrica d’avaluació que hi ha en el mateix portafolis. Tot seguit, el tutor acadèmic en fa la seva avaluació. La diferència entre les dues puntuacions no pot ser superior a 1 punt. En el cas que no sigui així, preval la qualificació del tutor acadèmic. El resultat d’aquesta puntuació suposa, d’acord amb la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes dels Estudiants de la Universitat de Barcelona, haver tingut en compte, a part de l’avaluació de l’estudiant, l’informe emès pel tutor professional.

L’alumnat ha de tancar el portafolis com a màxim quinze dies després d’haver acabat les pràctiques. Passats aquests dies, si no ha acabat el portafolis, el tutor acadèmic l’avalua directament tal com estigui en aquell moment i, per tant, l’alumnat no pot fer l’autoavaluació.

En cas de no haver obtingut la qualificació d’aprovat, l’alumnat pot sol·licitar la revaluació sempre que hagi fet el portafolis durant el període de pràctiques.

No poden sol·licitar la reavaluació:

1. Els alumnes que no hagin fet el portafolis durant el període de pràctiques.

2. Els alumnes que hagin obtingut una qualificació d’aprovat o superior.

En tot cas, qualsevol document redactat per l’estudiant que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una qualificació màxima de 4).

 

Avaluació śnica

L’alumnat ha d’incorporar en un portafolis digital les evidències sobre les tasques que ha dut a terme a les pràctiques analitzant-hi i valorant-hi l’aprenentatge que ha assolit.

El tutor acadèmic qualifica l’assignatura tenint en compte el portafolis digital de pràctiques de l’alumnat i l’informe del tutor professional. El tutor acadèmic entrevista l’alumnat en començar i en acabar les pràctiques i revisa el portafolis com a mínim tres cops durant aquest període. Així mateix, el tutor acadèmic ha d’establir contacte amb el tutor professional com a mínim en iniciar i en acabar el període de pràctiques, per tal d’intercanviar la informació necessària en relació amb el projecte educatiu de l’alumnat i poder donar-hi la qualificació definitiva.

L’alumnat avalua i puntua el seu aprenentatge d’acord amb una rúbrica d’avaluació que hi ha en el mateix portafolis. Tot seguit, el tutor acadèmic en fa la seva avaluació. La diferència entre les dues puntuacions no pot ser superior a 1 punt. En el cas que no sigui així, preval la qualificació del tutor acadèmic. El resultat d’aquesta puntuació suposa, d’acord amb la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes dels Estudiants de la Universitat de Barcelona, haver tingut en compte, a part de l’avaluació de l’estudiant, l’informe emès pel tutor professional.

L’alumnat ha de tancar el portafolis com a màxim quinze dies després d’acabar les pràctiques. Passats aquests dies, si no ha acabat el portafolis, el tutor acadèmic l’avalua directament tal com estigui en aquell moment i, per tant, l’alumnat no pot fer l’autoavaluació.

En cas de no haver obtingut la qualificació d’aprovat, l’alumnat pot sol·licitar la revaluació sempre que hagi fet el portafolis durant el període de pràctiques.

No poden sol·licitar la reavaluació:

1. Els alumnes que no hagin fet el portafolis durant el període de pràctiques.

2. Els alumnes que hagin obtingut una qualificació d’aprovat o superior.

En tot cas, qualsevol document redactat per l’estudiant que no compleixi els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixerà la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presenti (amb una qualificació màxima de 4).