Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de Contractaciˇ i Consum

Codi de l'assignatura: 569336

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Maria Dolores Gramunt Fombuena

Departament: Departament de Dret Privat

crŔdits: 6

Programa ˙nic: N

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CB6.- Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7.- Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9.- Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10.- Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1.- Capacitat de parlar bé en públic.

CG2.- Capacitat de gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1.- Capacitat d’identificar, de distingir i de relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa. 

CE2.- Capacitat de formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE3.- Capacitat d’identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable.

CE4.- Capacitat d’identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització. 

CE5.- Capacitat d’analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Explicar críticament i relacionar significativament els conceptes jurídics avançats en matèria de contractació civil i de consum, de modalitats especials de contractació i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes en matèria de consum.

— Formular opinions expertes sobre el règim jurídic de l’empresa i dels negocis, i defensar-les en públic.

En concret:

— Establir els principis generals de la contractació i analitzar els principis generals de la contractació de consum.

— Fixar el concepte de consumidor i determinar-ne l’àmbit de tutela.

— Aprofundir en modalitats contractuals pròpies del dret de consum.

— Aprofundir en les condicions generals de la contractació i les clàusules abusives.

— Aprofundir en els instruments de protecció del consumidor i usuari: mitjans de resolució alternativa de conflictes (mediació i arbitratge de consum, codis de conducta).

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Els principis de la contractaciˇ en el mercat. El principi de llibertat civil i els principis bÓsics de la contractaciˇ de consum. TendŔncies legislatives del dret contractual. La informaciˇ prŔvia i el valor de la publicitat. Documentaciˇ i forma del contracte. Els conceptes de źconsumidor╗ i de źempresari╗. La relaciˇ de consum. └mbit d’aplicaciˇ de la normativa de consum

2. Modalitats contractuals (I). Els contractes fets a distÓncia; en particular la contractaciˇ per mitjans electr˛nics. Els contractes fets fora establiment mercantil. Els contractes de prestaciˇ de serveis

3. Modalitats contractuals (II). El contracte de viatges combinats

4. El control sobre els continguts. La incorporaciˇ al contracte de les clÓusules no negociades individualment. El rŔgim de les clÓusules abusives

5. El conflicte. MŔtodes d’afrontar un conflicte. MŔtodes institucionals: arbitratge, conciliaciˇ, judici, negociaciˇ i mediaciˇ. Les ADR (alternative dispute resolution) i les ODR (online dispute resolution)

6. La mediaciˇ. Concepte i principis. Models de procediment de mediaciˇ. Les fases de la mediaciˇ: convocat˛ria, presentaciˇ, obtenciˇ de la informaciˇ, agenda, generaciˇ d’opcions i acord. EficÓcia. La mediaciˇ com a fase prŔvia en l’arbitratge de consum

7. L’arbitratge. El conveni arbitral i la designaciˇ de l’Órbitre. Arbitrabilitat. Procediment arbitral. El laude. Impugnaciˇ i execuciˇ del laude. Arbitratge internacional. L’arbitratge de consum

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Classes teòriques d’iniciació a la matèria de l’assignatura.
2. Resolució de casos pràctics com a seguiment de l’assignatura. Activitats d’anàlisi, resolució i debat dels casos a classe.
3. Estudi de casos pràctics i comentaris de jurisprudència com a seguiment de l’assignatura.
4. Prova de síntesi al final del semestre.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, pen què es consideren evidències avaluadores totes les activitats formatives que faci  l’estudiant, tal com es proposa en la metodologia de l’assignatura. Les activitats formatives s’han d’ajustar a les previsions de formalització i de retorn amb el professor.

L’avaluació continuada consisteix en:

1. Valoració d’activitats dutes a terme durant el curs (60 % de la nota final):
      a) Temes 1 a 4: proposta i debat de casos pràctics a classe i presentació al professor del cas indicat.
      b) Temes 5 a 7: proposta i debat de materials; i lectura i resum d’un material sobre mediació o arbitratge.

2. Prova de síntesi (40 % de la nota final). Consta de preguntes tipus test i de preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden optar a una prova de reavaluació, que consisteix en quatre preguntes de resposta de desenvolupament. Per optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumne que ho vulgui pot acollir-se a l’avaluació única. En la data fixada per la Comissió del Màster, els estudiants que hagin sol·licitat l’avaluació única en els terminis i d’acord amb el procediment establert han de fer i d’entregar les mateixes activitats programades objecte de qualificació directa, segons l’apartat anterior i en la forma indicada pel professor.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en quatre preguntes en què s’ha de desenvolupar la resposta. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.