Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de Societats

Codi de l'assignatura: 569337

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Rafael Guasch Martorell

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6.- Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7.- Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9.- Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10.- Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1.- Capacitat de parlar bé en públic.

CG2.- Capacitat de gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1.- Capacitat d’identificar, de distingir i de relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2.- Capacitat de formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE3.- Capacitat d’identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable.

CE4.- Capacitat d’identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització.

CE5.- Capacitat d’analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar en profunditat algunes de les matèries actualment més importants del dret de societats.

— Estudiar els blocs temàtics essencials del dret de les societats de capital.

— Identificar les principals problemàtiques que sorgeixen en l’estudi de cada bloc temàtic.

— Estudiar els blocs temàtics des d’una perspectiva teoricodogmàtica i des d’una perspectiva de la praxis de les societats, tenint-hi en compte la distinció entre el règim jurídic de societats cotitzades i les no cotitzades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Societats de capital

*  1. Concepte i característiques de les «societats de capital»
Caràcter mercantil
Capital social
Denominació, nacionalitat i domicili
La societat unipersonal i els grups de societats
La societat anònima europea


2. Constitució i aportacions societàries
L’escriptura de constitució. La inscripció registral
La constitució successiva de la societat anònima
La nul·litat de la societat
Les aportacions socials. Aportacions dineràries i no dineràries


3. Estructura financera i finançament de les societats de capital
El desemborsament i les prestacions accessòries
Participacions socials i accions
Els drets del soci
La representació de les accions. Adquisició originària i transmissió de les accions


4. Els òrgans de les societats de capital
La junta general
L’administració de la societat


5. Dissolució i liquidació de les societats de capital
Dissolució i concurs
Dissolució per causa legal o estatutària
Dissolució judicial
Dissolució per mer acord de la junta general
Societat en liquidació. Especialitat de la liquidació concursal
Divisió del patrimoni social
Extinció de la societat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura comprèn 54 hores de sessions presencials d’exposició a càrrec del professorat i de debat amb l’alumnat sobre els continguts de la matèria, i els problemes que planteja en la concepció teòrica i en l’aplicació pràctica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

El sistema ordinari d’avaluació és l’avaluació continuada, en què es considera una evidència avaluadora qualsevol activitat formativa feta per l’estudiant, segons la pauta proposada en la programació de cada grup i les previsions de la formalització dels treballs i del lliurament d’aquests treballs al professorat.

Per obtenir una qualificació favorable d’avaluació continuada és imprescindible haver fet totes les activitats obligatòries. A més, per aprovar l’assignatura s’ha de superar la prova de síntesi.

En tots els grups d’AC l’assistència a classe és obligatòria.

Reavaluació

La reavaluació consisteix en la presentació de totes les activitats obligatòries i la superació de la prova de síntesi.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen oral de la matèria objecte d’estudi i d’anàlisi.