Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Tributari

Codi de l'assignatura: 569339

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Luis Manuel Alonso Gonzalez

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6.- Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7.- Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9.- Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10.- Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1.- Capacitat de parlar bé en públic.

CG2.- Capacitat de gestionar amb plena autonomia la cerca i la selecció qualificades d’informació autoritzada sobre les qüestions objecte d’estudi.

CE1.- Capacitat d’identificar, de distingir i de relacionar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE2.- Capacitat de formular hipòtesis per a l’explicació racional de les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l’activitat de l’empresa.

CE3.- Capacitat d’identificar els criteris bàsics de la decisió empresarial fundada en els principals instruments d’anàlisi economicofinancera i comptable.

CE4.- Capacitat d’identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals de les empreses, l’estat i el dret en el món de la globalització.

CE5.- Capacitat d’analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A més d’una posada al dia dels coneixements bàsics de dret tributari apresos en els estudis de grau, a l’assignatura se’n treballen ara parcel·les específiques. Es busca suscitar el debat i desenvolupar un pensament crític amb el maneig de la jurisprudència i la doctrina especialitzada.

Per a l’alumnat que no s’especialitzi en Dret Tributari, l’assignatura implica una visió actualitzada de la matèria que podrà relacionar amb els coneixements del seu mòdul d’especialització.

Per a l’alumnat que s’especialitzi en Dret Tributari, l’assignatura obre una oportunitat de preparar-se per a un treball més intens en el mòdul escollit.

En tots dos casos s’espera que l’alumnat enforteixi la seva capacitat de formular judicis crítics i fer una valoració d’expert sobre el règim de l’empresa i els negocis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Principis constitucionals i jurisprudència constitucional

*  Principi de capacitat econòmica

Principi d’igualtat

Principi de progressivitat

Principi de no-confiscatorietat

2. Distribució del poder financer: Espanya i el dret comparat

*  El poder financer en la Constitució

Poder financer originari i poder financer derivat

Sistema de finançament de les comunitats autònomes

Sistema de finançament de les administracions locals

Sistema de finançament dels ens institucionals

3. Tipus de tributs

*  Impostos

Taxes

Contribucions especials

4. Tributació ambiental: principis

*  Principi de «qui contamina paga» i principi de capacitat econòmica

Principi de nivell de protecció elevat

Principi de cautela i acció preventiva

Principi d’actuació en la font

Principi de cooperació internacional per a la protecció del medi ambient

Principi de responsabilitat i reparació de danys ambientals

Principi d’avaluació d’impacte ambiental

5. La fiscalitat ambiental a Espanya i en el dret comparat

*  Els impostos medioambientals

6. Infraccions i delictes en dret tributari

*  Principis de la potestat sancionadora

Concepte de «infracció tributària»

Subjectes

Classes d’infraccions

Procediment sancionador

Delictes contra la Hisenda pública

7. Noves tendències en dret tributari

*  Cooperació entre estats: intercanvi d’informació

Tributació de l’economia digital

BEPS

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament de les classes inclou una part de classe magistral a càrrec del professorat i una altra de pràctica i de participació intensiva de l’alumnat. Se subministra amb prou antelació el material de treball (sentències, doctrina, notícies, etc.) que ha d’analitzar l’alumnat, primer individualment i després en un debat amb la resta de companys i amb el professor, en el qual es preval la participació i intercanvi d’idees.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte en el màster és l’avaluació continuada, que consisteix en els treballs i les presentacions a classe lliurats al professor i les intervencions en els debats, els quals tenen un valor de fins a un 75 %. La resta de la puntuació es pot obtenir amb un treball o un examen, a elecció de l’estudiant.

 

Avaluació única

L’alumne que ho vulgui pot acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en un examen teòric al final del semestre de les matèries treballades a classe.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre 

  Per al desenvolupament de cada sessió, i en la mesura en què calgui, se subministrarà o indicarà la bibliografia adequada. La utilització dels principals manuals també és convenient, i el maneig de les bases de dades més prestigioses (westlaw o aedaf, per exemple) així com les oficials (AEAT, BOE).