Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria de Processos

Codi de l'assignatura: 569671

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: David Curco Cantarell

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

95

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

30

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 


Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

 


Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 


Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 


Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 


Capacidad de aprendizaje y responsabilidad (capacidad de análisis, de síntesis, de visiones globales y de aplicación de los conocimientos a la práctica / capacidad de tomar decisiones y adaptación a nuevas situaciones).

 


Capacidad de trabajo en grupo y en equipos multidisciplinares e internacionales.

 


Capacidad de localizar, analizar, priorizar e integrar la información

 


Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales con razonamiento crítico para establecer soluciones económicamente viables a problemas técnicos.

 


Diseñar y optimizar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química tomando como base tecnológica las diversas áreas de la Ingenieria Química (procesos, fenómenos de transporte, operaciones de separación, ingeniería de las reacciones químicas, bioquímicas,…)

 


– Plantear modelos de ingeniería, aplicar modelos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones informáticas adecuadas para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas

 


Solucionar problemas poco familiares, incompletamente definidos y con especificaciones contradictorias, considerando los métodos posibles de solución, incluidos los más innovadores, seleccionando el más apropiado, y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño

 


Saber dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales relacionadas con la Ingeniería Química

 


Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos, sólidos, líquidos y gaseosos, en la industria, con capacidad de evaluación de sus impactos y riesgos

 


Saber redactar, presentar y desarrollar proyectos, técnicos o de investigación, en el ámbito de la Ingeniería Química

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Saber expressar matemàticament un problema de disseny o operació complexe, identificant graus de llibertat, variables de disseny i estat.

 


Saber formular i resoldre problemes d’optimació aplicats a problemes enginyerils.

 


Conèixer alguns heurístics i regles aplicats en la síntesi de processos.

 


Ser capaç de dissenyar una xarxa de bescanvi de calor complexa en base a la formulació d’objectius energètics.

 


Conèixer la problemàtica del control digital i còm es modelitza matemàticament.

 


Conèixer la problemàtica del control multivariable i la seva moidelització matemàtica.

 


Conèixer i comprendre alguns sistemes de control avançat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Dinàmica i control de processos

1.1. Dinàmica de processos

1.2. Anàlisi de sistemes de control multivariable.

2. Anàlisi de processos

2.1. Modelatge, graus de llibertat i tipus de variables

2.2. Algorismes de ressolució d’equacions.

2.3. Optimació

3. Serveis auxiliars

3.1. Aigua de planta.

3.2. Vapor d’aigua

3.3. aire comprimit i gasos

3.4. Climatització

3.5. Energia elèctrica i cogeneració

4. Síntesi de processos

4.1. Heurístics.

4.2. Processos de separació.

4.3. Síntesi de sistemes de reactors.

4.4. Integració energètica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia que s’hi aplica s’ha pensat tenint en consideració l’amplitud i les característiques del temari a desenvolupar i la disponibilitat de temps per a l’aprenentatge.  La meitat de les sessions té naturalesa teoricopràctica, i s’hi utilitzen ordinadors per a la resolució de problemes i programació  . L’altra meitat de les sessions són classes magistrals on el professor exposa i desenvolupa des del punt de vista teòric els temes que són posteriorment tractats de manera pràctica a les sessions d’ordinador. Ambdós tipus de sessions es fan alternadament.

Per desenvolupar la capacitat d’aprenentatge autònom, s’encarrega als estudiants la recopilació i l’estructuració d’informació que en permeti l’aplicació a la resolució d’exercicis, que es puguin presentar en la seva vida professional. Partint d’això, l’estudiant practica la resolució d’exercicis segons consideri convenient per al seu aprenentatge. Els professors subministren material de lectura i exercicis que facilitin l’aprenentatge autònom.   

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i les qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada. Si l’estudiant manifesta no poder complir els requisits de l’avaluació continuada té dret a una avaluació única, que consisteix en una prova global.
 
L’avaluació consistirà en una prova de síntesi final, que engloba tot el temari, (55%) de la nota.
Una prova parcial a meitat de curs (15%) de la nota
Informe oral de les visites: (10%)
Instrument basat en l’observació (5%)
Treballs realitzats per l’estudiant (15%)
Per a poder superar l’assignatura s’ha de tenir més de un 4 en qualsevol dels ítems esmantats adalt.

 
Reavaluació: segons acord del Consell de coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació, és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Cordinació del Màster.
 

 

Avaluació única

    Els alumnes que optin per l’avaluació única han de superar una prova de síntesi final on s’inclouen tots els coneixements de l’assignatura.


 
Reavaluació: segons acord del Consell de coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació, és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Cordinació del Màster.