Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Enginyeria de Productes

Codi de l'assignatura: 569673

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Alicia Maestro Garriga

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

65

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

 

(Visita a una planta)

Treball tutelat/dirigit

27

(Realització exercicis i resolució de problemes)

Aprenentatge autònom

58

(Estudi i pràctica de resolució de problemes)

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no té cap presrequisit específic. És recomanable tenir coneixements bàsics d’enginyeria química.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un contexte de recerca. 
CB7 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 
CB8 - Se capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 
CB9 - Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüetats. 
CB10 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 
CG1 – Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visiions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions). 
CG2 – Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinars i internacionals. 
CG3 – Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica. 
CG5 – Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació. 
CE1 – Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals amb raonament crític per tal d’establir solucions econòmicament viables a problemes tècnics.
CE2 – Dissenyar i optimitzar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’Enginyeria Química (processos, fenòmens de transport, operacions de separació, enginyeria de les reaccions químiques, bioquímiques...). 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-Conèixer i saber distingir els tipus de productes.

-Tenir els coneixements científics necessaris per a poder formular productes no homogenis (reologia, sistemes amb tensioactius i polímers en solució...).

-Tenir nocions dels additius funcionals utilitzats en la formulació dels productes, segons els seus requeriments i el seu camp d’aplicació.

-Conèixer i entendre els funcionament de les operacions unitàries pròpies de la preparació i tractament de productes complexos i/o estructurats (mòlta, aglomeració, mescla, emulsificació, dispersió, pastat...).

-Ser capaç de realitzar feines d’aprofundiment i síntesi a partir de cerca en fonts bibliogràfiques fonamentals, articles científics i patents relacionats amb el desenvolupament de productes.

-Conèixer de forma global el funcionament dels processos per a la fabricació de productes formulats.

 

Referits a habilitats, destreses


-Realitzar una gestió integral del producte, des de la seva concepció a partir de la identificació o creació de necessitats al mercat, fins a la seva fabricació, màrqueting i venda.
-Aplicar els coneixements adquirits al disseny de productes en funció de les propietats desitjades.
-Saber formular productes utilitzant els additius adequats per a donar-los les característiques necessàries (reològiques, de textura, emulsions, etc).
-Saber dissenyar les operacions unitàries pròpies de la preparació de productes formulats (mòlta, aglomeració, mesclat, emulsificació, dispersió...).

 

Referits a actituds, valors i normes


-Saber organitzar-se i planificar-se la feina.
-Tenir les bases per a una cultura de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Gestió integral del producte

2. Estructura dels productes

2.1. Sistemes de partícules

2.2. Sistemes líquids i semisòlids

2.3. Estructures per a alliberament controlat. Encapsulació.

3. Operacions unitàries en l’enginyeria del producte

3.1. Operacions de tractament de partícules

3.2. Operacions de preparació de sistemes líquids i semisòlids

4. Productes formulats

5. Síntesi de processos per a la fabricació de productes formulats. Plantes multiproducte i multipropòsit

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La presencialitat consisteix en 4 hores a la setmana durant 15 setmanes, distribuïdes en sessions de dues hores. Les classes presencials són d’assistència obligatòria.

En general, durant una part de cada sessió s’explicaran els conceptes i metodologies que es treballaran a continuació mitjançant exercicis i casos pràctics d’aplicació d’allò explicat. Els resultats de les activitats pràctiques realitzades a classe es podran lliurar al final de la sessió i seran utilitzats com a control d’assistència.

En finalitzar cada bloc temàtic s’haurà de realitzar una tasca consistent en la resolució d’un problema complex o el treball d’un cas pràctic fora d’aula, i pot incloure lectures recomanades, preguntes obertes i d’altres.

La tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i els objectius de l’assignatura s’ha de completar amb el treball autònom, mitjançant l’estudi personal i la resolució d’exercicis i qüestions. El treball autònom inclou les hores d’estudi per tal de preparar les avaluacions.

A més, i en funció de les possibilitats, es convidarà a professionals de diferents àrees de l’enginyeria del producte a fer seminaris durant hores de classe. El contingut d’aquests seminaris també forma part del contingut de l’assignatura i, per tant, és matèria d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels aprenentatges és continuada. En aquesta es tindran en compte les activitats realitzades a classe, entre les quals pot haver alguna prova, i els problemes i qüestions resolts com a treball tutelat fora d’horari de classe (50% de la nota final). El 50% restant s’obtindrà d’un examen final, que consistirà en preguntes de concepte, preguntes tipus test, problemes i anàlisi i discussió d’un text. Aquest examen es realitzarà a la data que fixi la Comissió Coordinadora del Màster. Per a poder aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir un mínim de 4 punts sobre 10 en cada bloc d’avaluació (avaluació al llarg del curs i examen final), de manera que fent promig segons els percentatges establerts per a cada part s’arribi com a mínim a 5 punts.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per a presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves d’avaluació continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. A la reavaluació es podrà tenir en compte l’evolució de l’alumne al llarg del curs i el seu ritme d’assoliment de les competències i objectius.

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura. L’aprovat es fixa en 5 punts sobre 10.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.