Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Processos Químics

Codi de l'assignatura: 569675

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manuel Vicente Buil

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no te cap prerequisit específic. És recomanable conèixer l’estructura dels processos industrials.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 
Competències generals:

CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

CG4 - Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.
 
Competències específiques:

CE10 - Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d’índole econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb elevat compromís de sostenibilitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer el llenguatge, conceptes i continguts bàsics de la comptabilitat, les finances i la organització empresarial.

Conèixer les xifres macroeconòmiques de la industria química i la seva cadena de valor.

Aprofundir en el coneixement del funcionament de l’empresa, la configuració i la gestió de les diferents àrees funcionals amb l’estudi del sistema productiu, financer, comercial i de recursos humans.

Aprofundir en el coneixement del càlcul de costos en general i en particular en el costos d’operació dels processos químics de producció.

Conèixer les diferents metodologies per la determinació del valor de la inversió d’un procés químic nou, o de la millora de una part d’un ja existent.

 

Referits a habilitats, destreses

Ser capaç de poder dur a terme una avaluació bàsica de la situació financera d’una empresa.

Ser capaç de fer el càlcul acurat dels costos de producció en un procés químic, reconèixer i valorar la importància dels diferents tipus de despeses que intervenen en el cost d’un producte.

Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió dels mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb les tècniques d’avaluació de inversions en plantes químiques.

Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp.

 

Referits a actituds, valors i normes

​Tenir una perspectiva professional i ètica amb relació al mon empresarial i en particular de la industria química tenim present el compromís per la qualitat, la seguretat, respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

Esforçar-se a fer acuradament els treballs i a comunicar el resultats de forma clara, concisa i convincent.

Saber organitzar-se i planificar.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Economia i indústria química

2. Conceptes bàsics de economia d’empresa

3. Costos

4. Inversions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment mitjançant classes magistrals. Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i assequible a altres fonts d’informació prèviament recomanades.

Les classes presencials inclouen també la resolució d’exercicis, activitats que permeten una participació més activa de l’alumnat. A més, es recomana a l’alumne la resolució d’exercicis pel seu compte.

Altres activitats presencials són l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes. Es potencia també el treball en equip.

Si s’escau, s’obre la possibilitat que algunes classes siguin impartides per professionals de la indústria química, experts en gestió i logística.

Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats i poden incloure lectures recomanades, preguntes obertes i altres activitats d’aquest tipus.

Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.

 

Avaluació continuada:

L’avaluació continuada inclou:

 

Els problemes, exercicis, treballs, proves, etc., proposats representaran un 40% de la nota final.

La prova final de síntesi, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representarà el 60% de la nota final.

 

L’aprovat es fixa en 5 punts. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de las parts (prova parcial, prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.

 

L’assistència mínima per ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació continuada):

 

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació única):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.