Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció d'Operacions en el Sector Químic

Codi de l'assignatura: 569676

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jaime Gimenez Farreras

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no te cap prerequisit específic. És recomanable conèixer l’estructura dels processos químics industrials i tenir nocions bàsiques d’economia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
 
Competències generals:

CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

CG4 - Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel · ligència emocional.

CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació

 

Competències específiques:

CE7 - Dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d’organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació laboral i mercantil, comptabilitat financera i de costos.

CE8 - Dirigir i gestionar l’organització del treball i dels recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.

CE9 - Gestionar la Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents.

CE10 - Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d’índole econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb elevat compromís de sostenibilitat.

CE11 - Dirigir i realitzar la verificació, el control d’instal·lacions, processos i productes, així com certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes de riscos

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements:
Conèixer el llenguatge, conceptes i continguts bàsics relacionats amb la gestió i l’operació de plantes químiques.
Conèixer els diferents tipus de processos que conformen la cadena de valor i la cadena de subministrament.
Conèixer les eines d’organització de recursos humans i materials.
Familiaritzar-se amb les eines de gestió integrada de l’operació de una empresa química, incloent la qualitat, la seguretat i el medi ambient.

 

 

Referits a habilitats, destreses


Referits a habilitats, destreses:
Ser capaç de reconèixer i valorar la importància dels diferents factors que formen part de l’operació en el sector químic.

Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió dels mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb les tècniques de gestió i planificació de la producció.

Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp.

Tenir tota la perspectiva del conjunt de les activitats que configuren l’operació de una planta química.

 

Referits a actituds, valors i normes


Referits a actituds, valors i normes:
Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria química i la seva relació amb la operació de plantes químiques.
Tenir les bases per a una cultura de qualitat, seguretat i de respecte al medi ambient.
Esforçar-se a fer acuradament els treballs.
Saber organitzar-se i planificar.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La cadena de valor y la logística

2. Gestió d’operacions i de la producció

3. Tipus de processos químics i la seva influencia en la gestió de la cadena de subministrament

4. Gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment mitjançant classes magistrals participatives. Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i assequible a d’altres fonts d’informació prèviament recomanades.

Les classes presencials inclouen també la resolució d’exercicis, activitats que permeten una participació més activa de l’alumnat. A més, es recomana a l’alumne la resolució d’exercicis pel seu compte.

Altres activitats presencials són l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes. Es potencia també el treball en equip.

Si s’escau, s’obre la possibilitat de què algunes classes siguin impartides per professionals de la indústria química experts en gestió i logística.

Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats i poden incloure lectures recomanades, preguntes obertes i altres activitats d’aquest tipus.

Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.

Avaluació continuada:

L’avaluació continuada inclou:

·     Els problemes, exercicis, proves, treballs, et., proposats al llarg del curs representaran un 40% de la nota final.

·     La prova final global, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representarà el 60% de la nota final.

L’aprovat es fixa en 5 punts. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de las parts (prova parcial, prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació continuada):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

Avaluació única

Avaluació única:

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació única):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

  Batch processes. Boca Raton, FL [etc.] : CRC/Taylor & Francis, cop. 2006

http://ccuc.cbuc.cat/record=b3519089~S23*cat  Enllaç

  KANNEGIESSER, MATTHIAS. Value chain management in the chemical industry :

  global value chain planning of commodities. Heidelberg : Physica, cop. 2008

 

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2088847?lang=cat  Enllaç

Pàgina web

  Chemical engineering’s plant cost index (CEPCI):

  <http://www.che.com/pci/>

http://www.che.com/pci/   Enllaç

  Federación empresarial de la industria química española (FEIQUE):

  <http://www.feique.org>

 

http://www.feique.org   Enllaç

  Vocabulari d’enginyeria química:

   <http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/ubterm/enginyeria-quimica/lexic.html>

 

http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/ubterm/enginyeria-quimica/lexic.html  Enllaç

Text electrònic

 Vocabulari d’empresa:

  <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12204/1/empresa.pdf>

 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12204/1/empresa.pdf  Enllaç

  Vocabulari d’economia:

  <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12205/1/economia.pdf>

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12205/1/economia.pdf  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADDENDA  AL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES PRESENCIALS 

Ensenyament: Màster en Enginyeria Química

Nom de l’assignatura: Direcció d’Operacions en el Sector Químic

Grup: B1

Professors: María Alicia Cardete García (coordinadora) i Jaime Giménez Farreras

 

BLOCS TEMÀTICS


 

Els blocs temàtics i continguts de l’ assignatura es mantenen tal com estava previst.

 

 

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES


 

Com es obvi, degut a l’estat d’alarma i la suspensió de les activitats acadèmiques, tota la docència ha passat de forma presencial a forma virtual, amb totes les adaptacions de metodologia i activitats que això ha suposat i que es poden resumir de la següent manera:
  • A més de penjar al campus virtual els arxius corresponents a apunts, transparències, etc., com s’hagués fet en condicions normals, s’han afegit arxius explicatius en la línia d’allò que s’hagués comentat a classe (exemples, anècdotes explicatives, suggeriments, ...).
  • Mitjançant el campus es proposen exercicis, tasques, treballs i activitats que l’alumne resol i envia via campus o via e-mail. Aquest exercicis són corregits i l’alumne rep el corresponent feedback.
  • Periòdicament s’organitzen i s’organitzaran sessions de Skype empresarial i BB Collaborate tant per fer classes ordinàries presencials en línia de forma virtual, com per explicar determinats aspectes del temari, aclarir dubtes, corregir exercicis i fer una posada al dia de la situació amb els alumnes.
  • Hi ha una comunicació continua via correu electrònic per comentaris i dubtes.
  • S’estan fent avisos de seguiment de les activitats planificades al Campus virtual.


 

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES


 

La primera alteració en l’avaluació ha estat que els alumnes tinguin temps fins el final de curs (29 de maig) per triar avaluació única o continuada, d’acord amb la decisió presa pels òrgans rectors de la UB.

Pel que fa a l’avaluació continuada, estava previst que els alumnes fessin diferents tipus d’exercicis, tasques, activitats i treballs durant el curs, que en el seu conjunt representaven el 40% de la nota final. Per altra banda, estava prevista una prova final que representava el 60% de la nota final.

Donades les circumstàncies, s’ha canviat una mica l’enfocament. La càrrega de exercicis, tasques, activitats i treballs al llarg del curs s’ha augmentat una mica, amb la intenció de fomentar més el treball personal de l’alumne i la capacitat d’autogestió i formació en les competències pròpies. Això portaria aparellat un augment també del percentatge d’aquestes tasques en la nota final.

Per altra banda, són òbvies les diferències que hi ha a l’hora de fer una prova final de tipus presencial o virtual. És per això que s’ha optat per fer més exercicis, treballs, etc., com s’ha indicat abans i també s’ha optat per fer algun test i prova de control, a més de la prova final. Aquesta prova final estarà formada per un test, diferents qüestions curtes i un o varis exercicis més llargs. Tot s’haurà de fer òbviament de forma virtual. Aprofitant les diferents eines del campus virtual, s’utilitzarà en cada cas l’eina que sembli més escaient i es donarà una escletxa temporal molt limitada per fer cada exercici i, un cop l’alumne el comenci a resoldre, el temps també serà molt ajustat. Com es obvi, s’ha de partir de la base de què el primer exercici que faran els estudiants serà un exercici de responsabilitat i ètica, elements bàsics per a l’avaluació virtual.

Amb tots aquests condicionants, sembla lògic variar una mica els percentatges establerts de manera que les diferents activitats que s’han fet durant el semestre representin el 50% de la nota final, mentre que els tests que es vagin fent més la prova final en sí representin l’altre 50% de la nota final. D’aquest darrer 50%, un 10% correspondria a les proves parcials i el 40% a la prova final.

Els alumnes que optin per l’avaluació única tindran una prova final, similar a la plantejada per a l’avaluació continuada, però amb una mica més de complexitat per raons òbvies. Aquesta prova final representarà el 100% de la nota.

Els alumnes que no hagin pogut fer avaluació continuada o no s’hagin pogut presentar a l’avaluació única o no hagin superat les proves, donada l’excepcionalitat de les circumstàncies actuals, tindran dret a una reavaluació, que tindrà una estructura similar a la prova de l’avaluació única.

 

 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA


 

Les fonts d’informació bàsica no han canviat però s’ha afegit més material suplementari al campus per a facilitar el seguiment de l’assignatura de forma virtual.