Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Direcció d'Operacions en el Sector Químic

Codi de l'assignatura: 569676

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manuel Vicente Buil

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no te cap prerequisit específic. És recomanable conèixer l’estructura dels processos químics industrials i tenir nocions bàsiques d’economia.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
 
Competències generals:

CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

CG4 - Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel · ligència emocional.

CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació

 

Competències específiques:

CE7 - Dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d’organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació laboral i mercantil, comptabilitat financera i de costos.

CE8 - Dirigir i gestionar l’organització del treball i dels recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.

CE9 - Gestionar la Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents.

CE10 - Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d’índole econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb elevat compromís de sostenibilitat.

CE11 - Dirigir i realitzar la verificació, el control d’instal·lacions, processos i productes, així com certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes de riscos

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements:
Conèixer el llenguatge, conceptes i continguts bàsics relacionats amb la gestió i l’operació de plantes químiques.
Conèixer els diferents tipus de processos que conformen la cadena de valor i la cadena de subministrament.
Conèixer les eines d’organització de recursos humans i materials.
Familiaritzar-se amb les eines de gestió integrada de l’operació de una empresa química, incloent la qualitat, la seguretat i el medi ambient.

 

 

Referits a habilitats, destreses


Referits a habilitats, destreses:
Ser capaç de reconèixer i valorar la importància dels diferents factors que formen part de l’operació en el sector químic.

Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió dels mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb les tècniques de gestió i planificació de la producció.

Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp.

Tenir tota la perspectiva del conjunt de les activitats que configuren l’operació de una planta química.

 

Referits a actituds, valors i normes


Referits a actituds, valors i normes:
Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria química i la seva relació amb la operació de plantes químiques.
Tenir les bases per a una cultura de qualitat, seguretat i de respecte al medi ambient.
Esforçar-se a fer acuradament els treballs.
Saber organitzar-se i planificar.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La cadena de valor y la logística

2. Gestió d’operacions i de la producció

3. Tipus de processos químics i la seva influencia en la gestió de la cadena de subministrament

4. Gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment mitjançant classes magistrals participatives. Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i assequible a d’altres fonts d’informació prèviament recomanades.

Les classes presencials inclouen també la resolució d’exercicis, activitats que permeten una participació més activa de l’alumnat. A més, es recomana a l’alumne la resolució d’exercicis pel seu compte.

Altres activitats presencials són l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes. Es potencia també el treball en equip.

Si s’escau, s’obre la possibilitat de què algunes classes siguin impartides per professionals de la indústria química experts en gestió i logística.

Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats i poden incloure lectures recomanades, preguntes obertes i altres activitats d’aquest tipus.

Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.

Avaluació continuada:

L’avaluació continuada inclou:

·     Els problemes, exercicis, proves, treballs, et., proposats al llarg del curs representaran un 40% de la nota final.

·     La prova final global, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representarà el 60% de la nota final.

L’aprovat es fixa en 5 punts. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de las parts (prova parcial, prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació continuada):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

Avaluació única

Avaluació única:

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació única):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

  Batch processes. Boca Raton, FL [etc.] : CRC/Taylor & Francis, cop. 2006

http://ccuc.cbuc.cat/record=b3519089~S23*cat  Enllaç

  KANNEGIESSER, MATTHIAS. Value chain management in the chemical industry :

  global value chain planning of commodities. Heidelberg : Physica, cop. 2008

 

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2088847?lang=cat  Enllaç

Pàgina web

  Chemical engineering’s plant cost index (CEPCI):

  <http://www.che.com/pci/>

http://www.che.com/pci/   Enllaç

  Federación empresarial de la industria química española (FEIQUE):

  <http://www.feique.org>

 

http://www.feique.org   Enllaç

  Vocabulari d’enginyeria química:

   <http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/ubterm/enginyeria-quimica/lexic.html>

 

http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/ubterm/enginyeria-quimica/lexic.html  Enllaç

Text electrònic

 Vocabulari d’empresa:

  <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12204/1/empresa.pdf>

 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12204/1/empresa.pdf  Enllaç

  Vocabulari d’economia:

  <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12205/1/economia.pdf>

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/12205/1/economia.pdf  Enllaç