Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: AnÓlisi i Estimaciˇ del Risc

Codi de l'assignatura: 569677

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Jaime Gimenez Farreras

Departament: Departament d'Enginyeria QuÝmica i QuÝmica AnalÝtica

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 

Aquesta assignatura no te cap prerequisit específic però és recomanable tenir coneixements bàsics sobre seguretat química: substàncies perilloses, tipus d’accidents (incendi, explosió, fuites) i disseny segur d’una planta.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:

·     CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

·     CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

·     CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

·     CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 
Competències generals:

·     CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

·     CG2 - Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

·     CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

·     CG4 - Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel · ligència emocional.

·     CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.
 
Competències específiques:

·     CE4 - Solucionar problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.

·     CE6 - Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal · lacions per a la gestió integral de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en la indústria, amb capacitat d’avaluació dels seus impactes i riscos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements:

·     Conèixer el llenguatge, conceptes i continguts bàsics relacionats amb l’anàlisi i avaluació del risc.

·     Tenir coneixement del marc legal de l’avaluació del risc i de la interpretació de la legislació i normativa bàsica en aquest camp.

·     Conèixer les metodologies d’avaluació de risc.

·     Aprofundir en el coneixement de les substàncies perilloses: classificació, reactivitat, transport, emmagatzematge i emergències.

·     Aprofundir en el coneixement dels tipus d’accidents (incendi, explosió, fuites): conceptes, causes, quantificació i avaluació de conseqüències i costos.

·     Tenir les bases per al coneixement del disseny i l’operació en seguretat de les plantes químiques.
 
Referits a habilitats, destreses:

·     Ser capaç de poder dur a terme una avaluació de riscs, des d’una avaluació general fins a l’aplicació de les diferents tècniques d’anàlisi de risc i, per tant, ser capaç de valorar els riscos per la seguretat i la salut en un procés, existent o en fase de disseny. Saber planificar una avaluació de risc.

·     Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió dels mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb les tècniques d’avaluació del risc.

·     Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp.
 
Referits a actituds, valors i normes:

·     Comprendre l’impacte de les solucions d’enginyeria en el context ambiental i social.

·     Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria química i la seva relació amb la prevenció del risc.

·     Esforçar-se a fer acuradament els treballs.

·     Saber organitzar-se i planificar.

·     Habituar-se a comunicar per escrit u oralment amb altres membres de l’empresa.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Conceptes bÓsics, documentaciˇ i legislaciˇ.

2. Risc laboral. Accidents i estadÝstiques. Costos accidents. Investigaciˇ accidents.

3. Avaluaciˇ risc laboral. Diferents metodologies. Aplicaciˇ a casos concrets.

4. Aplicaciˇ de la normativa SEVESO. Risc industrial. Modelitzaciˇ d’accidents. TŔcniques d’anÓlisi del risc. Risc per l’entorn. Estimaciˇ i avaluaciˇ del risc.

5. Estudi de casos.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment mitjançant classes magistrals participatives. Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i assequible a d’altres fonts d’informació prèviament recomanades.
Les classes presencials inclouen també la resolució d’exercicis, activitats que permeten una participació més activa de l’alumnat. A més, es recomana a l’alumne la resolució d’exercicis pel seu compte.
Altres activitats presencials són l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes. Es potencia també el treball en equip.
Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la realització de treballs i la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats i poden incloure lectures recomanades, preguntes obertes i altres activitats d’aquest tipus.
Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.
El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.
L’avaluació continuada inclou:

·     Una prova parcial, a la meitat del semestre, la qual representarà el 15% de la nota final.

·     Els treballs proposats que l’alumne hagi lliurat representaran un 50% de la nota final.

·     La prova final global, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representarà el 35% de la nota final.
L’aprovat es fixa en 5 punts. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de las parts (prova parcial, prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.
L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.
 
Reavaluació (per avaluació continuada):
Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

Avaluaciˇ ˙nica


Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre
L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.
L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.
 
Reavaluació (per avaluació única):
Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Arendt, J. S. Evaluating process safety in the chemical industry : a user’s guide to quantitative risk analysis. Arlington (Va.) : American Chemistry Council ; New York : Center for Chemical Process Safety, 2000  Enlla├ž

Casal, Joaquim| [et al.]  Análisis del riesgo en instalaciones industriales. Barcelona : Edicions UPC, 2001  Enlla├ž

Cortés Díaz, José María. Técnicas de prevención de riesgos laborales : seguridad e higiene del trabajo. 11a ed. Madrid : Tébar Florez , 2018   Enlla├ž

5a ed.  Enlla├ž

Crowl, Daniel A. Chemical process safety : fundamentals with applications. Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, 1990  Enlla├ž

Guidelines for hazard evaluation procedures. 2nd ed. with worked examples. New York : Center for Chemical Process Safety of the American Instituteof Chemical Engineers, 1992  Enlla├ž

Guidelines for implementing process safety management systems. New York : Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 1994  Enlla├ž

Kletz, Trevor A.Qué falló? : ... desastres en plantas con procesos químicos ¿cómo evitarlos? Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, 2002  Enlla├ž

Lees, Frank P. Loss prevention in the process industries : hazard identification, assessment and control. 2nd ed. Oxford [etc.] : Butterworths-Heinemann,,1996   Enlla├ž

Methods for the calculation of physical effects : due to releases of hazardous materials (liquids and gases) : "yellow book". 3rd ed. The Hague : Directorate-General for Social Affairs and Employment. Committee for the Prevention of Disasters, 1997  Enlla├ž

Plant guidelines for technical management of chemical process safety. New York : Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 1992  Enlla├ž

Santamaría Ramiro, J. M. Análisis y reducción de riesgos en la industria química. 2a ed. Madrid  : MAPFRE, 1998  Enlla├ž

Storch de Gracia, J. M. Seguridad industrial en plantas químicas y energéticas : fundamentos, evaluación de riesgos y diseño. 2a ed. Madrid : Díaz de Santos, 2008  Enlla├ž

Wells, Geoff. Hazard identification and risk assessment. Rugby : Institution of Chemical Engineers, 1996  Enlla├ž

Casal, J., Evaluation of the Effects and Consequences of Major Accidents in Industrial Plants, 2ª ed., Elsevier, Netherlands (2018)

PÓgina web

Institution of Chemical Engineers (IChemE)  Enlla├ž

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo  Enlla├ž

Generalitat de Catalunya (Departament d’Empresa i Ocupació)  Enlla├ž

NFPA (National Fire Protection Asociation)   Enlla├ž

IPCS (Programa internacional sobre seguridad química)  Enlla├ž

Agencia Proteccion Medioambiental  (USA)  Enlla├ž

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)  Enlla├ž

Organización Mundial de la Salud  Enlla├ž

Protección Civil de España   Enlla├ž

American Institute of Chemical Engineers (AIChE)  Enlla├ž

Text electr˛nic

Reference Manual Bevi Risk Assessment. National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), Centre for External Safety, Bilthoven, the Netherlands, 2009  Enlla├ž

Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous materials : CPR 16E ; "green book". The Hague : Directorate-General for Social Affairs and Employment,1992  Enlla├ž

Schüller, J. C. H. Methods for determining and processing probabilities. [The Hague] : Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelation : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005  Enlla├ž

Països Baixos. Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. Guidelines for quantitative risk assessment : "purple book". The Hague : Directorate-General for Social Affairs and Employment, 999  Enlla├ž