Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologia de Partícules

Codi de l'assignatura: 569679

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Esther Chamarro Aguilera

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

25

(Realització exercicis i resolució de problemes)

Aprenentatge autònom

20

(Estudi i pràctica de resolució de problemes i qüestions, preparació per a les avaluacions)

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB7 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8 - Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB10 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera en gran mesura autodirigida o autònoma.
CG1 – Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions). 
CG2 – Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinars i internacionals.
CG3 – Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.
CG5 – Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.
CE1 – Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals amb raonament crític per tal d’establir solucions econòmicament viables a problemes tècnics. 
CE2 – Dissenyar i optimitzar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’Enginyeria Química (processos, fenòmens de transport, operacions de separació, enginyeria de les reaccions químiques, bioquímiques...). 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer les peculiaritats i els problemes derivats de la presència de partícules sòlides als processos químics.
  • Conèixer les peculiaritats de la presa de mostres i anàlisi de sistemes particulats.
  • Conèixer i entendre els principis i funcionament de les principals operacions unitàries en les quals intervenen partícules sòlides: separació i classificació, mescla, trituració i mòlta, aglomeració, transport i magatzematge.

 

Referits a habilitats, destreses

  • Ser capaç de dissenyar un sistema de presa de mostres de productes particulats, així com d’analitzar els resultats obtinguts.
  • Dissenyar operacions unitàries pròpies de sistemes de parícules: separació i classificació, mescla, trituració i mòlta, aglomeració, transport i magatzematge.

 

Referits a actituds, valors i normes

  • Saber organitzar-se i planificar el treball.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presa de mostres i anàlisi de la mida de partícula

1.1. Presa de mostres en sistemes de partícules

1.2. Distribució de la mida de partícules

1.3. Sistemes de mesura de la mida de partícules

2. Operacions de separació i classificació de partícules

3. Mescla de materials particulats

4. Operacions de reducció de mida de partícula

4.1. Trituració

4.2. Mòlta

5. Operacions d’aglomeració de partícules

6. Transport i magatzematge de partícules

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes presencials estaran distribuïdes en sessions de dues hores. Aquestes són d’assistència obligatòria.

En cada sessió s’explicaran els conceptes i metodologies, i quan convingui es faran exercicis i casos pràctics d’aplicació d’allò explicat. Els resultats de les activitats pràctiques realitzades a classe es lliuraran al final de la sessió i seran utilitzats com a control d’assistència.

De cada bloc temàtic s’encarregarà la realització d’una tasca consistent en la resolució d’un problema complex o el treball d’un cas pràctic fora de l’aula, que formarà part de les activitats tutelades/dirigides.

Per tal d’assolir les competències i objectius d’aprenentatge, l’alumne haurà de completar les seves tasques mitjançant el treball autònom, que consistirà en estudi personal i resolució d’exercicis i inclourà el temps dedicat a la preparació de les avaluacions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és, per defecte, continuada. En l’avaluació continuada es tindran en compte les activitats realitzades a classe, així com els problemes resolts com a treball tutelat fora de l’aula (40% de la nota final).

L’examen final, que consistirà en preguntes de concepte, preguntes tipus test i/o problemes, es realitzarà a la data que fixi la Comissió Coordinadora del Màster i constituïrà el 60% restant de la nota final. L’aprovat es fixa en 5 punts sobre 10. Tanmateix, per a poder fer promig i, per tant, aprovar l’assignatura, s’ha d’obtenir un mínim de 3,5 punts sobre 10 en cada bloc d’avaluació.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura. L’aprovat es fixa en 5 punts sobre 10.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


No hay afectación en los contenidos de la asignatura.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades

A través del campus virtual se están colgando las presentaciones que normalmente se utilizan en la docencia, así como textos adicionales en los que se explica la materia correspondiente a cada tema de forma ligada a cada una de las diapositivas que aparecen en las presentaciones.

Se encarga una tarea por cada tema, y se realizará una retroacción individual.

Para cada parte del temario explicado se abre un foro de canalización de las consultas, de forma que las respuestas sean accesibles a todos los estudiantes.

 

Alteracions en l’avaluació

No hay alteraciones en la evaluación, salvo que será no presencial, ya que no se había programado examen parcial y las actividades a través del campus son las previstas para la evaluación continua.

Se elimina el requisito de tenerse que presentar a evaluación para poder optar a reevaluación.