Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny i Operació de Plantes en Discontinu

Codi de l'assignatura: 569680

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Maria Gutierrez Gonzalez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

26

(Realització d’un projecte de disseny i operación d’un procés en discontinu)

Aprenentatge autònom

19

(Estudi i pràctica de resolució de problemes)

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no te cap prerequisit específic. És recomanable conèixer els conceptes bàsics d’enginyeria química i de l’estructura dels processos químics industrials.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 


CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació

 


CE2 - Dissenyar i optimitzar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’enginyeria química (processos, fenòmens de transport, operacions de separació, enginyeria de les reaccions químiques i bioquímiques)

 


CE3 - Plantejar models d’enginyeria, aplicar models innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes

 


CE4 - Solucionar problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny

 


CE6 - Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal · lacions per a la gestió integral de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en la indústria, amb capacitat d’avaluació dels seus impactes i riscos

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les característiques i varietat dels processos i operacions en discontinu

 

 • Conèixer les característiques específiques de les plantes en discontinu que puguin afectar al seu disseny i operació

 

 • Conèixer el llenguatge, conceptes i continguts bàsics relacionats amb disseny i l’operació de plantes químiques en discontinu.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Dissenyar operacions en discontinu

 

 • Optimitzar el disseny de plantes en discontinu

 

 • Planificar la producció de plantes en discontinu

 

 • Ser capaç de reconèixer i valorar la importància dels diferents factors que formen part del diseny i la operació de plantes en discontinu.

 

 • Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió dels mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb les metodologies i tècniques de diseny i planificació de la producció

 

 • Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Saber organitzar-se i planificar

 

 • Tenir les bases per a una cultura de qualitat, seguretat i de respecte al medi ambient

 

 • Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria química i la seva relació amb la operació i disseny de plantes en discontinu

 

 • Esforçar-se a fer acuradament els treballs

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Descriptiva de processos en discontinu

1.2. Tipus de plantes en discontinu

1.3. Modos d’operació de plantes en discontinu

2. Disseny d’operacions en discontinu

2.1. Reactors

2.2. Destil·lació per càrregues

2.3. Cristal·lització

2.4. Operacions de separació sòlid-líquid

3. Disseny de plantes en discontinu

3.1. Síntesi de processos en discontinu

3.2. Disseny de plantes en discontinu

3.3. Optimització del disseny

4. Operació de plantes en discontinu

4.1. Planificació i programació de la producció

4.2. Manual de operació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes presencials seran dos hores a la setmana distribuïdes en una sessió. Les classes presencials són d’assistència obligatòria.

En cada sessió s’explicaran els nous conceptes i metodologies, en una primera part, i en una segona part es faran exercicis i casos pràctics d’aplicació de lo explicat. Quan el temari ho requereixi, la docència es desenvoluparà mitjançant simulació per ordinador. Els resultats de les activitats realitzades a classe s’entregaran al final de la sessió i seran utilitzats com a control d’assistència.

Al llarg del curs es desenvoluparan projectes de disseny i operació de plantes en discontinu que serveixin com exercicis de les habilitats que es vagin adquirint. S’assignaran projectes diferents a equips de dos o tres estudiants, i es desenvoluparan en part en les classes presencials i en part com activitats dirigides fora de classe. Es compartiran amb tots els estudiants les diverses situacions que es puguin donar en els diferents projectes.

El treball autònom ha de completar la tasca de l’estudiant per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge mitjançant l’estudi. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluació continuada es tindran en compta els resultats de les activitats relacionades amb el projecte a desenvolupar: informes per escrit i presentacions orals. L’avaluació d’aquestes activitats constituirà el 50% de nota final.

L’examen final consistirà en preguntes de concepte i exercicis de disseny i operació sobre un procés específic, i constituirà el 50% de la nota final.

L’examen de reavaluació consistirà en una prova similar a l’examen final.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final, i haver participat en les proves d’avaluació continuada.

  Els exàmens final i de reavaluació es faran a les dates que fixi la Comissió Coordinadora del màster.

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.

L’assistència a classe mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


Se ha decidido que los contenidos de la asignatura no sean afectados por la situación. Se impartirá la docencia de todos los temas de forma no presencial.

Sin embargo, una buena parte de la asignatura se impartía mediante la herramienta “Aspen Batch Process Developer”, no disponible en las actuales circunstancias. Se realizarán las aplicaciones de diseño sin la utilización de esta herramienta, lo cual limitará ligeramente el alcance al cual se pueda llegar en el desarrollo de los procesos en discontinuo.

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


Indicar breument les activitats i materials proposats per suplir les sessions no presencials:

A través del campus virtual se están colgando las transparencias que normalmente se utilizan en la docencia, así como textos explicativos de la materia.

La asimilación de los contenidos se controla mediante la aplicación a proyectos de desarrollo de procesos en discontinuo que los estudiantes están desarrollando individualmente. La aplicación a los proyectos se encarga como tarea, una vez finalizado el plazo de la tarea, se realiza una retroacción individual.

Para cada tema explicado se abre un foro de canalización de las consultas, de forma que las respuestas sean accesibles a todos los estudiantes.

Alteracions en l’avaluació


Los ejercicios de aplicación a cada proyecto se utilizan en la evaluación continuada, al igual que se hacía cuando la docencia era presencial. De momento, y tal como estaba previsto en el plan docente, se piensa que estos ejercicios constituyan el 50 % de la evaluación final, y el examen final el otro 50%.

La prueba de síntesis final se efectuará de forma no presencial y constará de ejercicios de aplicación de los conceptos aprendidos de forma similar a los exámenes presenciales de otros cursos.

De acuerdo con las directrices excepcionales vigentes, se puede solicitar la evaluación única hasta el 29 de mayo, y se elimina el requisito de nota mínima para presentarse a reevaluación.

Fonts bibliogràfiques


No se ha añadido ninguna nueva fuente bibliográfica, pero se han suministrado textos del profesor.