Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processos Industrials i Gestió Ambiental

Codi de l'assignatura: 569681

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Pilar Marco Buj

Departament: Departament d'Enginyeria Quķmica i Quķmica Analķtica

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no te cap prerequisit específic però és recomanable:
• Coneixements fonamentals d’enginyeria química: balanços, enginyeria de la reacció química termodinàmica aplicada, operacions de separació, transmissió de calor, circulació de fluids.
• Coneixements bàsics sobre substàncies perilloses, tipus d’accidents (incendi, explosió, fuites) i disseny segur d’una planta
• Conèixer l’estructura dels processos industrials.
 

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:
• CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
• CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinars) relatius al seu camp d’estudi.
• CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
• CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 
Competències generals:
• CG1 - Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se correctament oralment i per escrit, dominant el llenguatge especialitzat).
• CG2 - Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinars i internacionals.
• CG3 – Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.
• CG4 - Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel•ligència emocional.
• CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.
 
Competències específiques:
• CE1 - Conèixer les millors tecnologies reconegudes per les administracions com les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) compatibles amb el medi ambient.
• CE2 - Conèixer i saber aplicar les metodologies d’avaluació ambiental.
• CE4 - Conèixer i saber valorar les implicacions legals de les accions sobre el medi ambient.
• CE5 - Conèixer els principis del desenvolupament sostenible i saber-los aplicar.
• CE6 - Disenyar i saber implementar els sistemes de gestió integrals a la indústria com a eina del desenvolupament sostenible de qualsevol procès químic.
• CE12 - Saber redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o d’investigació, en l’àmbit de l’enginyeria ambiental.
• CE13 – Capacitat d’incloure diferents eines ambiental com a part de qualsevol projecte I+D+i.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


• Conèixer el llenguatge, conceptes i continguts bàsics relacionats amb l’anàlisi, el risc, l’impacte i la gestió ambiental.
• Tenir coneixement del marc legal de l’avaluació del risc ambiental, i de la interpretació de la legislació i normativa bàsica en aquest camp.
• Conèixer les millors tecnologies disponibles per a un disseny ambiental segur d’una planta.
• Conèixer les metodologies d’anàlisi de cicle de vida.
• Conèixer les metodologies d’avaluació de risc ambiental.
• Conèixer les metodologies i tècniques d’evaluació d’impacte ambiental.
• Conèixer els sistemes de gestió ambiental .

 

Referits a habilitats, destreses


• Ser capaç de poder dur a terme una avaluació del risc ambiental, des d’una avaluació general fins a l’aplicació de les diferents tècniques d’anàlisi de risc. Ser capaç d’avaluar riscs per l’entorn. Saber planificar una avaluació de risc.
• Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió dels mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb les tècniques d’avaluació del risc ambiental.
• Capacitat per dissenyar el millor procés possible des d’una perspectiva mediambiental.
• Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp.
 

 

Referits a actituds, valors i normes


• Tenir les bases per a una cultura de respecte al medi ambient.
• Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria ambiental i la seva relació amb la prevenció del risc ambiental.
• Esforçar-se a fer acuradament els treballs.
• Saber organitzar-se i planificar.
 

 

 

Blocs temątics

 

1. Processos Industrials.

1.1. Diseny de processos sostenibles.

1.2. Millors tecnologies disponibles.

2. Anąlisi del cicle de la vida.

2.1. Introducció.

2.2. Inventari i Avaluació.

2.3. Metodologies midpoint.

2.4. Metodologies endpoint.

3. Avaluació del Risc Ambiental.

3.1. Legislació

3.2. Metodología ARMA - Garantía Financiera

3.3. RD 183/2015. Índex Dany Ambiental.

4. Impacte Ambiental.

4.1. Conceptes generals.

4.2. Metodologies d’avaluació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment mitjançant classes magistrals. Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i assequible a d’altres fonts d’informació prèviament recomanades.
Les classes de problemes i exercicis també es fan bàsicament en forma de classe magistral però aquestes activitats permeten una participació més activa de l’alumnat. A més, es recomana a l’alumne la resolució de problemes i exercicis pel seu compte.
Una altra de les activitats presencials correspon a conferències d’expertes vinculats a la Gestió Ambiental. Aquesta activitat es realitzarà dintre de les activitats presencials.
Es potencia també el treball en equip i les pràctiques orals comunicatives a partir de la realització de diferents treballs d’aprofundiment relacionats amb els temes de l’assignatura..
Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats.
Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.
El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.

L’avaluació continuada inclou:
• Una prova parcial, a la meitat del semestre, la qual representarà el 20% de la nota final.
• Els problemes i exercicis proposats que l’alumne hagi lliurat resolts i que poden representar fins a un màxim del 20% de la nota final.
• La prova final global, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representarà el 60% de la nota final.
L’aprovat es fixa en 5 punts. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de las parts (prova parcial, prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.
L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

En cas que la nota de la prova de síntesi sigui inferior a 3,5 sobre 10, independentment de la resta de notes de l’avaluació, la qualificació final serà com a màxim un 3,5.

Quan l’estudiant segueixi l’avaluació continuada i la nota final d’aquesta modalitat d’avaluació sigui inferior a la de la prova de síntesi, la qualificació final serà la obtinguda a la prova de síntesi, sempre que hagi lliurat totes les activitats que conformen l’avaluació continuada.

Reavaluació (per avaluació continuada):


Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada, i es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació de 3,5. La reavaluació es farà un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

 

Avaluació śnica

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre
L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.
L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació única):


Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada, i es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació de 3,5. La reavaluació es farà un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

 

Altres continguts

 


Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/
Vocabulari de química
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf
Vocabulari d’enginyeria química
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html
 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Carretero Peña, Antonio. Aspectos ambientales : identificación y evaluación. Madrid : AENOR, cop. 2007  EnllaƧ

Conesa Fernández-Vitora, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 4a ed. rev. y ampliada. Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 2010      EnllaƧ

3a ed. rev. y ampliada  EnllaƧ
2a ed. rev. y ampliada  EnllaƧ

Evaluación de impacto ambiental. Madrid [etc.] : Pearson Prentice Hall, cop. 2005  EnllaƧ

Jiménez Gutiérrez, Arturo. Diseño de procesos en ingeniería química. Barcelona : Reverté,  2003  EnllaƧ

Kletz, Trevor A. ¿Qué falló?…Desastres en plantas con procesos químicos.¿Cómo evitarlos?. Madrid [etc.] : McGraw-Hill   Interamericana de España, 2002  EnllaƧ

Riera, Pere. Avaluació d’impacte ambiental. [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient : Rubes, 2000  EnllaƧ

Seider, Warren D. ; Seader, J. D. ; Lewin, Daniel R. Product and process design  principles : synthesis, analysis, and  evaluation. 2nd ed. New York : Wiley, cop. 2004  EnllaƧ

Article

Feijoo, G. ; Hospido, Gallego ; Rivela, B. ; Moreira, M.T. “Análisis de ciclo de vida (II)

Feijoo, G. ; Hospido, A. ; Moreira, M. T. “Análisis de ciclo de vida (I). Desarrollo sostenible” dins: Ingeniería química, 153-161, Enero 2007  EnllaƧ

 "Metodología y etapas” dins: Ingeniería química, 114-125, Febrero 2007

Pągina web

Institute for Environment and Sustainability (EC - Joint Research Centre, Ispra, Italia)  EnllaƧ

PRé Consultants  EnllaƧ

Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya  EnllaƧ

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  EnllaƧ

Ministerio de Industria, Energía y Turismo  EnllaƧ

EPA (United States Environmental Protection Agency)  EnllaƧ

The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)  EnllaƧ

Ecoinvent Centre  EnllaƧ

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)  EnllaƧ

Leiden University, Institute of Environmental Sciences (CML)  EnllaƧ

Text electrņnic

Guía para la realización del análisis del riesgo ambiental. Madrid : Dirección  General de Protección Civil y Emergencias, 2004  EnllaƧ

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCČNCIA EN LĶNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES[1] 

Ensenyament: Màster en Enginyeria QuímicaNom de l’assignatura: Processos Industrials i Gestió Ambiental

Grup:  1920PIIGA_5211

Professor: Pilar Marco Buj

 

Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


 

Aquesta assignatura està constituïda per 4 blocs temàtics, l’ últim bloc Tema 4. Impacte Ambiental no es podrà fer. La raó és que al fer el canvi a docència no presencial el progrés no és el mateix que amb docència presencial , s’ha optat per un ensenyament més personalitzat que requereix més temps amb els estudiants del previst.

 

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


 

La metodologia no es veu afectada, es segueixen fer les tasques proposades només que actualment el seguiment de les mateixes és tant grupal com individual.

 

La forma de dur a terme la metodologia s’ha canviat de presencial a on-line a través de les eines que ofereix la Universitat a través del campus virtual. A excepció de les tasques individuals, tant les tasques grupals com les hores de docència presencial es fan per l’eina Collaborate.

 

Alteracions en l’avaluació


 

L’avaluació es veu modificada. Per decisió de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Química, la prova parcial queda anul.lada pel que el 20% de pes que tenia a la nota final s’ha de distribuir entre els altres inputs.

La proposta és:

Nota Final = Tasques X 40% + Proba final X 60%

 

 

 
 


[1] Cal publicar aquesta fitxa al Campus Virtual de l’assignatura i enviar-ne còpia al director de departament i cap d’ensenyament corresponent.