Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny i Anàlisi d'Experiments

Codi de l'assignatura: 569682

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Carles Fite Piquer

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

Per a un bon aprofitament de les classes, cal que l’estudiant tingui ben assimilats prèviament els conceptes d’Estadística que s’imparteixen en assignatures de Grau (per exemple, l’assignatura Estadística en el Grau d’Enginyeria Química).

Cal que l’estudiant tingui un nivell suficient en l’elaboració de textos científico-tècnics de cara a presentar els informes de les tasques.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
CB7 - Que l’alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8 - Que l’alumnat sigui capaç d’integrar coneixements y enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB10 - Que l’alumnat adquireixi les habilitats d’aprenenetatge que li permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.

 


Competències generals
CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions.
CG4 - Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel·ligència emocional.
CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 


Competències específiques
CE2 - Dissenyar i optimitzar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’Enginyeria Química (processos, fenòmens de transport, operacions de separació, enginyeria de les reaccions químiques, bioquímiques,...).
CE3 - Plantejar models d’enginyeria, aplicar models innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades per al disseny, simulació, optimació i control de processos i sistemes.
CE4 - Solucionar problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant-ne el més apropiat, i poder corregir la posta en pràctica, avaluant-ne les diferents solucions de disseny.
CE12 - Redactar, presentar y desenvolupar projectes, tècnics o de recerca, en l’àmbit de l’Enginyeria Química.
CE13 - Ser capaç de dur a terme projectes d’I+D+i, que incloguin el disseny i execució d’experiments, anàlisi de resultats i extracció de conclusions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El disseny d’experiments té per objectiu establir una metodologia, basada en l’estadística, per a obtenir la màxima informació rellevant possible sobre l’efecte de una o més variables independents (factors) sobre una variable dependent (resposta), amb el mínim cost i incertesa possibles, és a dir, amb el mínim nombre d’experiments o mesures a realitzar. En aquesta metodologia s’identifiquen les variables a analitzar (factors), el seu valor (nivells) i el pla d’experimentació (el disseny pròpiament dit). A més, amb un bon disseny d’experiments es poden identificar i comparar possibles fonts d’error, minimitzar els efectes de factors no controlables o avaluar efectes combinats (interaccions) entre factors.

En aquesta assignatura es pretén que l’alumnat adquireixi coneixements sobre com analitzar processos de forma eficient i poder predir-ne el resultat en base a la informació obtinguda amb el mínim nombre possible d’assajos, amb l’objectiu de poder-ho aplicar a la millora de processos i productes durant l’exercici professional.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció al disseny experimental. Conceptes estadístics.

2. Experiments amb un únic factor. Anàlisi de variança.

3. Experiments amb varis factors. Disseny factorial.

4. Models de regressió. Mètodes de superfície de resposta.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia emprada per assolir l’aprenentatge de l’assignatura es basa en:

  1. Classes presencials: S’hi presenten els conceptes teòrics de l’assignatura i la seva aplicació per a la resolució de problemes pràctics.
  2. Tasques avaluables: Cada tasca consistirà en que l’estudiant resolgui de forma autònoma un problema pràctic numèric, aplicant-hi els conceptes teòrics vistos a classe, i que en discuteixi els resultats. Les tasques s’aniran encomanant al llarg del curs.


Per als càlculs estadístics s’utilitza el programari lliure R, d’ús estès en l’anàlisi de dades.

Donat que es tracta d’una assignatura optativa i que el seu contingut és principalment aplicat, l’assistència a classe és obligatòria, tant en la modalitat d’avaluació continuada com d’avaluació única. Per a poder superar l’assignatura, es condició indispensable una assistència mínima del 80% de les classes presencials.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Al llarg del curs es proposen a l’alumnat diverses tasques que són avaluades. La resolució de les tasques és estrictament individual per a cada estudiant. Cada tasca consisteix en la resolució, amb l’ajut de l’ordinador, d’un problema numèric aplicat relacionat amb els conceptes vistos a classe. Habitualment, la resolució a presentar serà en format d’informe per a simular la discussió i presentació de resultats en l’àmbit professional.

Per poder superar l’assignatura s’ha d’haver acomplert el requisit d’assistència obligatòria durant el curs (assistència mínima a un 80% de les classes presencials).

La nota final (NF) es calcularà d’acord amb la següent expressió:

NF = (nota mitjana de les tasques)

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells i aquelles alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per poder optar a la reavaluació és condició necessària que l’estudiant hagi acomplert el requisit d’assistència obligatòria i hagi realitzat totes les tasques proposades durant el curs. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’estudiant podrà acollir-se a l’avaluació única emplenant el formulari de sol·licitud corresponent durant la primera setmana del semestre.

L’avaluació única consisteix en una prova global al final de semestre, que inclou tot el temari de l’assignatura. El resultat d’aquesta prova constitueix el 100% de la nota de l’assignatura. Donat que l’assistència a les classes presencials és obligatòria, per a poder-se presentar a la prova global cal que l’estudiant hagi assistit a un mínim del 80% de les classes presencials.

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells i aquelles alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per poder optar a la reavaluació és condició necessària que l’estudiant hagi acomplert el requisit d’assistència obligatòria durant el curs i hagi realitzat la prova global. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


BLOCS TEMÀTICS


Es manté el contingut de l’assignatura. La manca de presencialitat dificulta la interacció estudiant–professor i estudiant–estudiant, pel que el procés d’aprenentatge no pot ser tant dinàmic. Com a conseqüència, pot ser que no es pugui acabar la totalitat del temari previst inicialment.

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES


Es facilita el material d’estudi als estudiants a través del campus virtual, de manera que el puguin treballar-lo autònomament.

S’han habilitat fòrums de dubtes i respostes al campus virtual com a via principal els i les alumnes hi puguin demanar aclariments sobre allò que no s’entengui. El flux d’informació previst no és només estudiant–professor, sinó que també s’hi incentiva la interacció entre estudiants. Com a via alternativa, hi ha el contacte estudiant–professor mitjançant correu electrònic. D’altra banda, el contingut de l’assignatura és prou transversal, ja que és propi de totes les disciplines que inclouen experimentació, pel que hi ha una quantitat enorme dels continguts de l’assignatura a internet; s’anima les i els estudiants a buscar-hi la informació addicional que pugui facilitar-los l’autoaprenentatge en l’assignatura.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Tot l’alumnat va optar per l’avaluació contínua. No hi ha canvis previstos respecte als elements d’avaluació que consten al Pla Docent de l’assignatura. L’avaluació es basa en informes elaborats individualment per cada estudiant. Cadascun dels informes correspon a la resolució d’un problema numèric contextualitzat a la indústria química. Aquest informes tenen un format semblant al que s’espera que hagin de fer com a informe de resultats al llarg en la seva vida professional.