Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estada en Empreses

Codi de l'assignatura: 569683

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Javier Tejero Salvador

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 9

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 225

 

Activitats presencials i/o no presencials

3

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

72

Aprenentatge autònom

150

 

 

Recomanacions

 


Es important tenir un domini suficient del programari comercial més freqüent.
Tenir fluïdesa en l’ús de l’anglès.


Altres recomanacions


Així mateix, per a un bon aprofitament de les pràctiques, l’alumnat ha de:
- Tenir autoestima i tolerància a la frustació
- Tenir capacitat d’autoavaluació i capacitat d’autocrítica constructiva
- Ser capaç d’apendre per compte propi
- Tenir disposició a acceptar la cultura d’empresa
- Ser capaç de comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit.
- Ser capaç de treballar en equip
-Tenir fluïdesa en l’ús de l’idioma propi de l’empresa.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un contexte de recerca. 
CB7 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 
CB8 - Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 
CB9 - Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüetats. 
CB10 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 


Competències generals
CG1 – Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visiions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions). 
CG2 – Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinars i internacionals. 
CG3 – Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.
CG4 – Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge autonomia, tolerància a la frustració, i intel · ligència emocional.
CG5 – Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 


Competències específiques
CE1 – Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals amb raonament crític per tal d’establir solucions econòmicament viables a problemes tècnics.
CE2 - Dissenyar i optimitzar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’enginyeria química (processos, fenòmens de transport, operacions de separació, enginyeria de les reaccions químiques i bioquímiques).
CE3 - Plantejar models d’enginyeria, aplicar models innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
CE4 - Solucionar problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.
CE5 Saber dirigir i supervisar tot tipus d’instal · lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l’Enginyeria Química.
CE6 - Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal · lacions per a la gestió integral de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en la indústria, amb capacitat d’avaluació dels seus impactes i riscos.
CE12- Saber redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o d’investigació, en l’àmbit de l’enginyeria química.
CE13 - Ser capaç de dur a terme projectes d’I+D+i, que incloguin el disseny i execució d’experiments, anàlisi de resultats i extracció de conclusions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L´objectiu d’una estada en una empresa és que l’alumnat tingui contacte, directament o indirectament, amb el món industrial -preferentment el químic- mentre encara no ha finalitzat els estudis de máster. D´aquesta manera, s´adona de primera mà de les diferències d´estil i d´objectius entre la universitat i la indústria. L’estada es pot realitzar en una empresa del sector químic o, també, en una entitat, laboratori o institució (pública o privada), l’activitat de la cual está está relacionada amb la indùstria i/o l’enginyeria química. 
Propiament, l’estada no té com a objectiu assolir nous coneixements. No obstant això, la visió crítica de l´aprenentatge previ assolit fins al moment a la universitat és molt profitosa per a la formació de l´alumnat. I, alhora, se li presenta l´oportunitat de polir la visió global prèvia que té sobre la indústria i l’enginyeria químiques.

 

Referits a habilitats, destreses


-Millorar la capacitat d’anàlisi i de síntesi, en adaptarse a una situació nova en un context multidisciplinari i transversal respecte als coneixements previs.
-Millorar la comunicació oral i/o escrita segons diferents situacions comunicatives que se li presentaran: informar al tutor de l’empresa (superior), transmetre ordres (a iguals), i altres situacions.
-Desenvolupar les tasques encomanades ajustant-se al temps fixat.
-Millorar en l´ús del programari comercial i/o de programes específics de l´empresa.

 

Referits a actituds, valors i normes


En relació amb les actituds, valors i normes, les pràctiques en una empresa han de permetre millorar:
-L´esperit crític constructiu en adaptar-se a una situació nova.
-El comportament ètic segons les normes i els codis de conducta acceptats en el món industrial.
-Acceptar ordres en sentit vertical en el si de l´empresa.
-L´autoestima i l´autocrítica

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estada té lloc en una empresa, entitat, institució pública o privada amb activitat relacionada amb la indústria i/o l’enginyeria química. L’estada es dona en el marc d´un conveni universitat-empresa, i l’alumne ha de estar a l’empresa un mínim de 225 hores presencials. El conveni ha de regular la cooperació entre ambdues institucions per a millorar la formació pràctica de l’alumnat.

L´empresa designa un tutor que guia, informa i assessora l´estudiant mentre dura léstada. La Faculat de Química designa igualment un tutor acadèmic que vetlla perquè es compleixin els objectius formatius fixats prèviament. Les activitats que ha de dur a terme l´alumnat són les següents:

-Presencials: l´estada a l´empresa i compliment del pla de treball previst pel tutor extern.

-Dirigides (individuals): les que suggereixin el tutor acadèmic i el tutor a l´empresa (per exemple, la redacció dels informes de seguiment).

-Autònomes (individuals): estudi i preparació de les activitats que s’hagin de dur a terma

Així mateix, els estudiants s’han de inscriure i participar en la "Jornada sobre prevenció de riscos en els laboratoris de recerca de la ub". La jornada es realitza dues vegades l’any (febrer i octubre) amd una durada d’un matí

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Per avaluar l’assignatura és obligatori que l’alumnat hagi fet les pràctiques sota la cobertura legal d’un conveni universitat-empresa signat entre la Facultat de Química de la UB i l’empresa. Així mateix, l’estada ha de ser com a mínim de 225 hores i l’alumnat ha d’aportar la documentació següent:
1. Còpia del conveni universitat-empresa sota el qual s’han produït les pràctiques.
2. Informe del tutor de l’empresa en què s’informi de les tasques que s’hagin desenvolupat, en què es verifiqui que s’han complert els acords del conveni respecte a la durada total i a les hores de feina diària, i en què es faci una valoració raonada de l’aprofitament per part de l’alumnat. Aquest inform és preceptiu, i ha de valorar els següents aspectes:
- Capacitat tècnica
- Capacitat d’aprenentatge
- Habilitats de comunicació oral i escrita
- Sentit de la responsabilitat, implicació i motivació
- Facilitat d’adaptació, relació amb l’entorn, capacitat de treball en equip
- Iniciativa
- Receptivitat a les crítiques
- Puntualitat
3. Informe de l’alumnat, amb el vistiplau del tutor acadèmic, d’una extensió recomanada de 30 pàgines (espai 1, 5 d’espai). L’informe ha de incloure els següents continguts:
- Fitxa de dades que reculli les dades de l’estudiant, de l’empresa, i dels tutors
- Breu descripció de l’empresa
- Objectius i descripció de les tasques dutes a terme per a cada objectiu. Es recomana explicitar el grau de decisió en l’elecció de les tasques a desenvolupar.
- Resum de resultats i conclusions.
- Adequació de les tasques desenvolupades per a la consecució dels objectius
- Valoració de l’aprenentage i de la seva relació amb les matèries impartides en el màster
- Valoració personal de l’estada i suggeriments de millora. Els comentaris d’autoavaluació i autocrítica són ven rebuts.
L’alumnat té accés a la possible revisió de l’informe, que es puntua entre 0 i 10 punts.
L’avaluació positiva de l’assignatura requereix l’informe positiu del tutor de l’empresa. La valoració de l’informe de l’alumnat determina la nota final.
 
Reavaluació.
D’acord amb els objectius i la naturalesa de aquestes pràctiques no es preveu que hi hagi procés de reavaluació
 
Molt important: si hi ha cap vinculació de tipus laboral o professional amb l’empresa per part de l’alumne, sigui quina sigui la figura contractual, l’estada no és avaluable.

 

Avaluació única


D’acord amb els objectius i la naturalesa de l’estad en empresa no es preveu l’avaluació única.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


Els objectius i continguts no es veuen afectats.

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


La metodologia i les activitats formatives han canviat tal com es descriu:
  • Les pràctiques externes presencials han canviat a no presencials o teletreball.
  • Les activitats s’han adaptat en cada cas a la nova situació, per tant cada estudiant tindrà unes activitats específiques
  • Les pràctiques que no es puguin adaptar a teletreball, queden suspeses provisionalment. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, les pràctiques es podran reprendre sempre que hagi acord entre l’empresa i l’alumne


Alteracions en l’avaluació


L’avaluació s’ha adaptat a la nova situació seguint les directrius del Rector de la Universitat de Barcelona relativa a les pràctiques externes:
  • Es podran avaluar les PE en les que s’han completat el 50% de les hores de conveni. El % restant es farà a partir d’una activitat acadèmica supervisada pel tutor intern o per l’acreditació d’experiència professional en de l’àmbit del màster.
  • És necessari per l’avaluació presentar un certificat de l’empresa o entitat acreditant que s’ha complet amb èxit el 50% de les hores de conveni indicant el període. L’altra 50% de les hores es justificaran amb un document o certificat del tutor intern on acrediti l’activitat no formativa. En el cas d’acreditar experiència professional, una còpia del contracte serà suficient.
  • En el cas de pràctiques que es realitzin en els laboratoris de la Facultat, aquestes s’han de reorientar a activitats no presencials i/o teletreball. La forma d’avaluar-les serà la que es descriu al pla docent de l’assignatura.
  • En el cas d’haver complert en la seva totalitat el conveni o, en el cas que s’hagin adequat les pràctiques a teletreball, el procediment d’avaluació és el habitual, descrit en el pla docent de l’assignatura.