Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió de Projectes

Codi de l'assignatura: 569684

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Francisco Jose España Maraver

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

30

 

-  Teoricopràctica

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no te cap prerequisit específic però és recomanable conèixer l’estructura dels processos industrials.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:

·     CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

·     CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

·     CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

·     CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

·     CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 

 


Competències generals:

·     CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).

·     CG2 - Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

·     CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

·     CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.
 

 


Competències específiques:

·     CE1 - Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals amb raonament crític per establir solucions econòmicament viables a problemes tècnics.

·     CE2 - Dissenyar i optimitzar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’enginyeria química (processos, fenòmens de transport, operacions de separació, enginyeria de les reaccions químiques, bioquímiques, ...).

·     CE3 - Plantejar models d’enginyeria, aplicar models innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.

·     CE4 - Solucionar problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.

·     CE5 - Saber dirigir i supervisar tot tipus d’instal · lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees industrials relacionades amb l’Enginyeria Química.

·     CE6 - Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal · lacions per a la gestió integral de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en la indústria, amb capacitat d’avaluació dels seus impactes i riscos.

·     CE12 - Saber redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o de recerca, en l’àmbit de l’enginyeria química.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Referits a coneixements:

·     Saber identificar els objectius i les necessitats d’un projecte.

·     Conèixer els diferents tipus de projectes.

·     Conèixer les eines d’organització de recursos humans i materials.

·     Familiriaritzar-se amb les eines de control del projecte: temps, qualitat i costos.

 
Referits a habilitats, destreses:

·     Ser capaç de planificar un projecte d’execució d’una instal.lació.

·     Ser capaç de fer el seguiment, control i establir les mesures correctores per garantir el bon desenvolupament projecte.

·     Ser capaç d’identificar les tasques i responsabilitats de cadascun dels participants en el projecte.

·     Tenir tota la perspectiva del conjunt de les activitats que configuren el projecte.
 
Referits a actituds, valors i normes:

·     Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria química i la seva relació amb l’execució de projectes.

·     Esforçar-se a fer acuradament i rigorosament els treballs.

·     Saber organitzar-se i planificar.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Definició de projecte

2. Eines de planificació, programació i control

3. L’equip del projecte

4. Gestió de recursos

5. Control del projecte

6. Casos pràctics.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment mitjançant classes magistrals participatives. Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i assequible a d’altres fonts d’informació prèviament recomanades.
Les classes presencials inclouen també la resolució d’exercicis, activitats que permeten una participació més activa de l’alumnat. A més, es recomana a l’alumne la resolució d’exercicis pel seu compte.
Altres activitats presencials són l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes. Es potencia també el treball en equip.
Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats i poden incloure lectures recomanades, preguntes obertes i altres activitats d’aquest tipus.
Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.
El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

D’acord amb les normes reguladores de l’avaluació i qualificacions de la Universitat de Barcelona, l’avaluació és continuada.

 

Avaluació continuada:

L’avaluació continuada inclou

·     Els problemes i exercicis proposats que l’alumne hagi lliurat resolts i que poden representar fins a un màxim del 20% de la nota final.

·     Activitats i projectes realitzats a clase de forma individual o grupal que poden representar fins a un màxim del 20% de la nota final.

·     La prova final global, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representarà el 60% de la nota final.

L’aprovat es fixa en 5 punts. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de las parts (prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació continuada):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 

 

Avaluació única

Avaluació única:
Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada, i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.

L’assistència mínima per a ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per avaluació única):

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat la prova final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.