Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió de la Innovació

Codi de l'assignatura: 569685

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Alexandra Elena Plesu Popescu

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic. És recomanable conèixer els conceptes bàsics d’enginyeria química i de l’estructura i simulació dels processos químics industrials.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals:

 • CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • CG2 - Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.
 • CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.
 • CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

Competències específiques:

 • CE4 – Resolució de problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.
 • CE9 -  Gestió de la Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica considerant la transferència de tecnologia i els drets de propietat i patents.
 • CE10 – Adaptació als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens de tipus econòmics, energètics o naturals, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb elevat compromís de sostenibilitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Aprendre a utilitzar eines útils per materialitzar una idea innovadora.
 • Generació de processos innovadors i avaluació de la seva factibilitat.
 • Comprendre la seqüència d’etapes en la innovació
 • Ús de conceptes relacionats amb la innovació i sostenibilitat.
 • Distinció entre les diferents fonts d’informació (patents, articles, informes,...) públiques o reservades, i entendre el seu abast, i la possibilitat de conflictes per qüestions de confidencialitat.
 

 

Referits a habilitats, destreses

 • Preparació de l’encàrrec d’un disseny, avantatges de l’innovació.
 • Etapes i barreres de l’embut d’innovació sostenible.
 • Pensament a diferents nivells. Les tres Ps.
 • Capacitat d’identificar quan una innovació és patentable.
 • Capacitat d’identificar quan un procés és factible.
 • Implementació de models simplificats en programes de simulació de processos. 
 

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Generació d’idees innovadores per transformar-les en un projecte.
 • Saber organitzar-se i planificar
 • Tenir les bases per a una cultura de qualitat, seguretat i de respecte al medi ambient
 • Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria química i la seva relació amb la gestió de la innovació
 • Esforçar-se a fer acuradament els treballs
 • Adquisició de valors de responsabilitat i ètica professional.
 • Entorns cooperatius d’innovació

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El marc de la innovació

1.1. La innovació. Què vol dir i que implica innovar.

1.2. Models d’innovació i tipologies d’innovació (Innovació de producte i innovació de procés). Innovació i competitivitat. 

1.3. Innovació oberta

1.4. Gestió de la innovació. Característiques i implicacions dels projectes innovadors. La importància dels equips i la seva gestió.

1.5. Innovació i entorn. Sostenibilitat. Ètica i empresa.

2. La importància de la propietat industrial i intel·lectual

2.1. Els drets de la propietat industrial (IPR). Les patents i altres formes de protecció de la IP. 

2.2. Que es pot i que no es pot patentar.

2.3. Transferència de coneixement: de la recerca a l’empresa. 

2.4. La llicencia o venda d’una patent.

3. Aproximació al disseny de projectes innovació

*  
Aproximació al disseny de projectes d’innovació

3.1. Factor humà. Habilitats emprenedores

3.2. Pensament iteratiu; Marc normatiu de la innovació: UNE 166002

3.3. Eines per a la concepció i implementació de processos d’innovació. CANVAS i PBL.

3.4. “Design thinking” o com innovar en un producte o procés des de l’inici.

3.5. “One Page Presentation”: elements de la memòria del projecte d’innovació; comunicació, presentació i defensa de la idea.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Gestió de la innovació implica...
... tenir iniciativa, creativitat, facilitat per a la comunicació i capacitat per assumir riscos i responsabilitats
... tractar amb la complexitat mitjançant l’adopció de models simplificats
... tractar amb la incertesa, prenent decisions sense disposar de totes les dades
... tractar amb el canvi, preveient les evolucions futures
... tractar amb altres disciplines, treballant cada cop més en equips multidisciplinaris.
... tractar amb gent, satisfent les necessitats de la societat i individuals.
... tractar amb restriccions ambientals, amb un ús més eficient dels recursos.
... tractar amb els costós, amb una visió global cercant solucions de compromís a diversos nivells.
... tractar amb temes legals, e.g. propietat intel·lectual i patents.
 
Les classes presencials es duran a terme en tres hores setmanals. En cada sessió s’explicaran els conceptes i metodologies i es faran exercicis, casos pràctics d’aplicació del que s’ha explicat. Els estudiants hauran d’escollir un procés químic i proposar-n’hi millores que faran l’objecte d’un projecte d’innovació que es desenvoluparà al llarg del curs. Els resultats de les activitats pràctiques realitzades a classe s’entregaran al final de la sessió i seran utilitzades com a control d’assistència. Algunes classes podran ser impartides per experts en temes específics de l’assignatura. Al final de l’assignatura s’haurà de redactar i entregar una proposta d’un projecte d’innovació, utilitzant les eines treballades a classe. 
 
Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats i poden incloure lectures recomanades, preguntes obertes i altres activitats d’aquest tipus. 
 
El treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.
 
Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i accessible a d’altres fonts d’informació o bibliografia recomanades.
 
El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada inclou:
En l’avaluació continuada es tindran en compte les activitats realitzades a classe (10 % de la nota final), els problemes resolts en horari fora de classe (10 % de la nota final), un examen tipus test (15 % de la nota final) i el projecte d’innovació elaborat (65 % de la nota final). Es valoren les aportacions de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) (Project Based Learning, PBL).
 
L’examen final consisteix en un informe del projecte d’innovació elaborat (40%) i la defensa oral d’aquest (25%). L’examen de reavaluació consistirà en una prova similar a l’examen final.
 
Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves d’avaluació continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.
 

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’estudiant podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a aquest efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo, convenientment emplenat i signat, al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre.
 
L’avaluació única consisteix en l’entrega d’un informe del projecte d’innovació elaborat (65%) i la defensa oral d’aquest (35%). L’assistència mínima a les classes per a ser avaluat en la modalitat d’avaluació única és del 80%. 
 
Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells i aquelles alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat l’examen final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. 
 

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


Degut a la nova situació causada i al major esforç requerit als estudiants per a seguir l’assignatura online, s’ha suprimit del temari la part de drets de la propietat industrial (IPR),  patents i altres formes de protecció de la IP que la impartia cada any el Dr. Pascual Segura com a expert convidat en el tema dels Patents.

La resta de continguts es manté igual, no es veu afectada, s’imparteix amb normalitat.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


Indicar breument les activitats i materials proposats per suplir les sessions no presencials:

Els estudiants tenen accés online als arxius que recullen la teoria de l’assignatura. Es fan sessions setmanals cada divendres a les 15h, dintre de l’horari habitual de classe, via Skype Empresarial, on es manté la dinàmica que normalment es faria a les classes presencials. En aquestes sessions s’avança el temari previst mitjançant presentacions PowerPoint i es fa el seguiment de les tasques que els estudiants han de dur a terme. Les sessions es graven i es recullen perquè els estudiants les puguin consultar les vegades que ho necessitin per repassar els conceptes impartits i les retroaccions que els ajudin millorar els seus treballs. A part de les hores programades síncrones per tota la classe, els estudiants també disposen de la possibilitat de fer altres sessions de dubtes més individualitzades mitjançant Skype Empresarial sota demanada, a més de la possibilitat d’un seguiment asíncron i de resolució de dubtes via correu electrònic.

Com cada any, al final de l’assignatura els estudiants han d’entregar una proposta d’un projecte innovador en l’àmbit de les energies renovables; amb aquest mateix treball poden competir al EDPR University Challenge on participen universitats d’Espanya i Portugal. 

Alteracions en l’avaluació


No es preveuen alteracions en el procés d’avaluació; exceptuant que es durà a terme online amb una prova oral als diferents estudiants la qual s’enregistrarà igual com les demés sessions del curs.

Fonts d’informació bàsica

S’ha treballat amb les fonts publicades a principi de curs, sense afegir cap altre font