Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 569686

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Javier Tejero Salvador

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 30

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 750

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

500

Aprenentatge autònom

230

 

 

Recomanacions

 

Com a conseqüència de la gran diversitat de temes possibles, es recomana que l’alumne repassi, abans de realitzar el Treball Final de Màster i durant la realització del mateix, els coneixements, conceptes, i mètodes de treball i càlcul necessaris per desenvolupar correctament el treball proposat. Pel caràcter transversal del Treball Final de Màster, aquesta recomanació es extensiva a totes les matèries relacionades amb el Treball a realitzar 


Altres recomanacions

És convenient que l’alumne:

 1. Mostri capacitat d’anàlisi i síntesi com a conseqüència del caràcter integrador del TFM
 2. Domini l’anglès amb fluïdesa
 3. Sigui hàbil en localitzar, analitzar i prioritzar la informació disponible
 4. Tingui domini de la informàtica a nivell d’usuari i estigui familiaritzat amb el programari específic d’Enginyeria Química
 5. Sigui autònom i organitzat


Requisits

569671 - Enginyeria de Processos (Obligatòria)

569673 - Enginyeria de Productes (Obligatòria)

569675 - Economia i Processos Químics (Obligatòria)

569674 - Experimentació en Enginyeria Química (Obligatòria)

569676 - Direcció d'Operacions en el Sector Químic (Obligatòria)

569672 - Simulació d'Operacions Unitàries i de Processos (Obligatòria)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d’ésser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, habitualment en un context d’investigació

 


CB7 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 


CB8 - Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixemenst i judicis

 


CB9 - Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats

 


CB10 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que permitin continuar estudiant de manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

 


Competències generals
CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions)

 


CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ética

 

CG4 - Adaptabilitat, iniciativa, capacitat d’autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració, i intel·ligència emocional

 


CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació

 


Competències específiques
CE1 - Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals amb raonament crític per tal d’establir solucions econòmicament viables a problemes tècnics

 


CE2 - Dissenyar i optimitzar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l’Enginyeria Química (processos, fenòmens de transport, operacions de separació, enginyeria de les reaccions químiques i bioquímiques)

 


CE3 - Plantejar models d’enginyeria, aplicar models innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes

 


CE4 - Solucionar problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny

 


CE5 - Saber dirigir i supervisar tot tipus d’instal·lacions, processos, sistems i serveis de les diferents àrees industrials relacionats amb l’Enginyeria Química

 


CE6 - Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal·lacions per a la gestió integral de subministraments i residus, sòlids, líquids i gasosos, en la indústria, amb capacitat d’avaluació dels seus impactes i riscos 

 


CE7 - Dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d’organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació laboral i mercantil, comptabilitat financera i de costos

 


CE8 - Dirigir i gestionar l’organització del treball i dels recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció dels riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental

 


CE9 - Gestionar la Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnológica atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i patents

 


CE10 - Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d’índole econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb elevat compromís de sostenibilitat

 


CE11 - Dirigir i realitzar la verificació, el control de instal·lacions, processos i productes, i també certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes

 

CE12 - Saber redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o d’investigació, en l’àmbit de l’Enginyeria Química

 

CE13 - Ser capaç de dur a terme projectes d’I+D+i, que incloguin el disseny i l’execució d’experiments, anàlisi de resultats i extracció de conclusions

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’objectiu del Treball Fi de Màster (TFM) es l’estudi d’un problema en l’àmbit de l’Enginyeria i/o indústria Quimiques, d’interès a curt, mitjà o llarg termini. Entre un ample ventall de possibilitats, et TFM pot consistir des d’un exercici de disseny d’una planta química (o d’una part de la mateixa) fins un treball d’iniciació a la recerca  

 

Referits a habilitats, destreses

 1. Ser capaç de resoldre un problema en l’àmbit de l’Enginyeria Química
 2. Ser capaç de fixar objectius raonables d’acord amb la complexitat del problema treballat i del temps disponible
 3. Ser capaç de localitzar, analitzar i prioritzar la imformació i, si és el cas, generar totes o una part de les dades necessàries
 4. Ser capaç d’expressar-se en anglès amb claredat i poder de síntesi en la redacció de la memòria del Treball realitzat, adequant la forma i el llenguatge al tipus de Treball realitzat
 5. Ser capaç de preparar y defensar una presentació oral en anglès del Treball realitzat, de manera clara i sintètica, adequant el llenguatge a l’interlocutor, l’auditori i la situació

 

Referits a actituds, valors i normes

 1. Ser capaç de fer una anàlisi crítica per a qüestionar els resultats a mesura que es van obtenint (autocrítica)
 2. Comportament ètic en tots els aspectes relatius a la realització del Treball Fi de Màster. Per exemple, presentar citades correctament les aportacions d’altres autors que s’hagin trobat a la bibliografia, a Internet o en altres fonts d’informació

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El Treball Fi de Màster és un treball que l’estudiant desenvolupa individualment i de manera autònoma, que li permet mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de Màster. El Treball Fí de Màster és porta a terme sota la tutela de (com a mínim) un tutor, que ha d’actuar com a facilitador del procés d’aprenentatge. Els tutors han de ser professors doctors dels departaments amb encàrrec docent a l’ensenyament

El treball Fi de Màster es pot realitzar en una empresa química o relacionada, directament o indirectament, amb l’Enginyeria Química. En aquest cas, és condició indispensable el compliment de la normativa que regula l’estada d’alumnes en empreses i és necessari signar un conveni entre la Facultat de Química i la institució o l’organisme. Quan l’estudiant hagi de desenvolupar tot el Treball Fi de Màster, o una part significativa d’aquest, en institucions i organismes diferents de la UB, a més del professor tutor ha de tenir un tutor de l’empresa o institució perquè li presti col·laboració en la definició del contingut i en el desenvolupament del Treball Fi de Màster

L’estudiant ha de seleccionar el TFM de la llista de treballs oferits per la Comissió de Coordinació del Màster, els quals hauran estat proposats per professors doctors dels departaments amb encàrrec docent al màster i acceptats per la pròpia Comissió, un cop s’hagi comprovat que s’ajusten a la normativa vigent i al perfil acadèmic del Màster. Per a cada Treball Fi de Màster proposat ha de constar, com a mínim, el títol, els objectius a assolir i les tasques a desenvolupar per l’estudiant. En el termini previst per la Comissió, l’estudiant ha de presentar la sol·licitud de Treball Fi de Màster, que inclogui tres de les propostes, ordenades per ordre de preferència. Si hi hagués més d’una sol·licitud per proposta, la primera assignació la farà el tutor que hagi proposat el treball Fi de Màster, mitjançant el mecanisme que consideri oportú. La comissió de Coordinació serà la responsable de fer pública l’assignació final.

Alternativament, si un estudiant desitja realitzar un Treball Fi de Màster no inclòs a la llista publicada, cal que trobi un professor doctor dels departaments amb encàrrec docent al Màster que accepti la tutoria, i que presenti, a la Comissió una proposta de Treball Fi de Màster que inclogui els continguts mínims descrits abans (títol, objectius i tasques).

L’estudiat ha de treballar durant un període de temps variable, que es pot estimar en unes 750 hores (que equivalen a vuit hores diàries, cinc dies a la setmana durant quatre mesos i mig). Es recomana que l’estudiant informi el tutor dels seus progressos com a mínim cada quinze dies.

En el desenvolupament del Treball Fi de Màster es poden distingir les activitats següents:

 1. Presencials: estada al laboratori, en una empresa i/o utilització de programari específic
 2. Dirigides: tutoria (per part del professor tutor i/o del tutor de l’empresa, si és el cas)
 3. Autònomes individuals: estudi del problema, elaboració de la memòria i preparació de la defensa oral


Així mateix, els estudiants del màster s’han de inscriure i participar en la "Jornada sobre prevenció de riscos en els laboratoris de recerca de la UB". La jornada es realitza dues vegades l’any (febrer i octubre) amb una durada d’un matí

Durant el període de realització del Treball Fi de Màster, el material docent comú a tots els estudiants de l’assignatura es troba disponible al Campus Virtual UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del Treball Fi de Màster considera com a elements clau la memòria escrita del treball i la seva defensa oral. En ambdós casos, la llengua vehicular és l’anglès

Per poder fer la presentació de la memòria i la defensa oral és condició prèvia i obligatòria tenir el vist-i-plau del tutor de l’estudiant, qui ha d’enviar a la Comissió de Coordinació del Màster un breu informe de valoració del treball desenvolupat per l’estudiant, el qual es fa arribar als membres de la Comissió d’Avaluació del Treball Fi de Màster. Cada comissió d’avaluació estarà formada per dos professors doctors dels departaments amb encàrrec docent al Màster.

La memòria escrita ha de tenir una extensió màxima de 60 pàgines (resum i annexos no inclosos), amb un espai entre línees d’1,5 i lletra tipus Times 12 o similar. Ha de contenir necessàriament un resum (màxim dos fulls) en què s’informi del contingut de la memòria i dels principals resultats i conclusions obtinguts. S’han de lliurar tres còpies impreses a la Secretaria de la Secció d’Enginyeria Química del departament d’Enginyeria Química i Química Analítica, i pujar una còpia en format digital (pdf) del treball al Campus virtual de l’assignatura. Una còpia en paper resta en dipòsit a la Secretaria de la Facultat i una còpia en format digital resta en diposit a la Secció d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica.

La prova de la defensa oral consta de l’exposició de l’estudiant del contingut de la memòria (màxim 30 minuts) davant la Comissió d’Avaluació. L’estudiant ha de presentar el treball informant del contingut de la memòria de manera comprensiva, i fer èmfasi  en els aspectes originals i més importants del treball. A continuació, la Comissió d’avaluació inicia un torn de preguntes (màxim 30 minuts)

En detall, el procés d’avaluació consta dels elements següents:

 1. Procés d’aprenentatge. A banda de les observacions i comentaris del tutor, el seguiment del procés d’aprenentatge comprèn dues sessions d’avaluació en les dates fixades per la Comissió d’avaluació del Màster. En aquestes dues sessions, valorades per la mateixa comissió que avalua la memòria i defensa oral finals del treball Fi de Màster, l’alumnat ha de presentar per escrit i oralment: (a) la proposta del TFM (a principis de semestre) i (b) l’avanç del treball (a meitat de semestre). En ambdues sessions, la qualificació del procés d’aprenentatge es Apte/No Apte. Informa l’estudiant sobre com està realitzant el seu treball. Els comentaris i observacions dels membres del tribunal han de reflectir-se a la memòria i exposició oral del Treball Fi de Màster.
 2. Avaluació de la memòria escrita. La memòria escrita s’ha de presentar a finals de semestre, en les dades fixades per la comissió de Coordinació del Màster. En l’avaluació de la memòria per part de la Comissió d’avaluació es considera especialment: (a) el contingut científic/tècnic del treball, (b) la qualitat formal de la memòria (rigor en la terminologia, gràfiques i figures, taules, cites, notació,...), (c) la capacitat de síntesi i la claredat de l’informe, (d) l’extensió relativa de les diferents parts de la memòria i l’adequació al tipus de treball, i (e) la correspondència entre els objectius proposats i les conclusions obtingudes. Els comentaris de la Comissió d’Avaluació han de mostrar els punts dubtosos o deficients del treball
 3. Avaluació de la presentació. L’exposició oral del treball es realitza a finals del semestre, d’acord  amb les dates fixades per la Comissió de Coordinació del Màster. En la presentació es valora especialment: (a) el contingut i la claredat de l’exposició, (b) el fet d’ajustar-se al temps disponible i (c) la qualitat oral de l’exposició
 4. Avaluació de la defensa oral. En la defensa oral es valora especialment la claredat, el rigor i l’adequació de las respostes a les preguntes formulades, així com el domini i els coneixements del problema estudiat i de les tècniques emprades.
 5. Informe de valoració de l’alumne per part del tutor


Per poder ser avaluat, l’alumne ha d’haver participat en les sessions d’avaluació inicial i intermèdia incloses en el procés d’aprenentatge. La distribució quantitativa dels diferents elements en la qualificació global és la següent:

QUALIFICACIÓ FINAL = CONTINGUT I QUALITAT DE LA MEMÒRIA ESCRITA (50%) + PRESENTACIÓ I DEFENSA ORAL (30%) + INFORME TUTOR (20%)

Reavaluació

Atès que es tracta d’una assignatura singular, de característiques especials, la Comissió de Coordinació del Màster, desprès de considerar les circumstàncies que han afectat el desenvolupament de les tasques vinculades a la realització i defensa del TFM, donarà el vist-i-plau a la re-avaluació del mateix.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i la naturalesa del Treball Final de Màster, no hi ha prova d’avaluació única

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

  ALLEY, MICHAEL.  The craft of scientific writing. 3rd ed. New  York : Springer, cop. 1996  Enllaç

Accés en línia  Enllaç

Norma

Normativa sobre el treball de fi de màster de la Facultat de Química.  (Aprovada a la Junta de Facultat del dia 8 de juliol de 2011)

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2014&codiGiga=569686&idioma=CAT&recurs=publicacio  Enllaç

Normes reguladores dels treballs fi de màster universitari de la Universitat de Barcelona. (Aprovades pel Consell de Govern de 19 de juliol de 2011)

http://www.giga.ub.edu/acad/gdoc/fitxers/pdf/normes_TFM.pdf  Enllaç

Pàgina web

Vocabulari d’enginyeria química

http://www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml  Enllaç

Criteris per a la redacció de treballs finals de graus i Màsters

http://www.ub.edu/sl/ca/info/treballs.html  Enllaç

Cuina lingüística per a químics

  Conté recomanacions i terminologia

http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/obrador.html  Enllaç

Ubterm

http://www.ub.edu/sl/ubterm  Enllaç

Vocabulària

http://www.ub.edu/sl/vocabularia   Enllaç

Text electrònic

ALLEY, MICHAEL. The craft of scientific presentations

[Recurs electrònic] : critical steps to succeed and critical errors to avoid.  New York : Springer,  2003

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1750625?lang=cat  Enllaç

Manual d’estil interuniversitari per a la redacció de textos en anglèsInteruniversity style guide for writing institutional texts in English.

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=2176  Enllaç

 Vocabulari de química

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Nom de l’assignatura: Treball Fi de Màster. Grup: B1


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


No hi ha cap variació en els objectius de l’activitat

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


Indicar breument les activitats i materials proposats per suplir les sessions no presencials:

La situació excepcional provocada per la pandèmia de coronavirus ha provocat canvis en el desenvolupament del treballs:
 • Els TFM experimentals, a desenvolupar en les instal·lacions de la UB, han estat reorientats cap a simulació, estudis bibliogràfics, disseny, etc
 • Els TFM realitzats sota conveni de pràctiques externes, han estat també reorientats cap a metodologies que no requereixen presencialitat al centre de treball
 • Si la situació ho permet, i prèvia autorització de les autoritats se salut, es deixa la porta oberta a reprendre un pla experimental limitat amb la finalitat de acabar alguna part important inconclusa de la memòria. Sota aquestes premisses es podrà autoritzar a reprendre pràctiques a la empresa una vegada finalitzi l’estat d’alarma, si l’empresa i l’alumne estan d’acord en continuar el projecte formatiu 


Alteracions en l’avaluació


L’avaluació es desenvoluparà en dos moments juliol o setembre, a elecció de l’alumne. Extraordinàriament, i prèviament justificat, la lectura podrà endarrerir-se a l’octubre.

L’avaluació es farà en modus no presencial. L’alumne presentarà una memòria escrita en anglès i farà una defensa oral (exposició i torn de preguntes) en anglès. S’emprarà la plataforma BB Collaborate (o en el seu defecte, l’Skype professional). Els percentatges de cada part en la qualificació final, no s’alteren