Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura i Anàlisi de Macromolècules

Codi de l'assignatura: 569692

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Miquel Pons Valles

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoria

Presencial

 

22.5

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

9

 

(Visita a les instal·lacions i laboratoris de RMN, Raig X, Espect. Masses i Proteòmica)

 

-  Seminari

Presencial

 

4.5

Treball tutelat/dirigit

12

Aprenentatge autònom

71

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (anàlisi i síntesi de la informació, aplicació de estratègies conegudes a nous problemes)

 


Capacitat d’interpretar i utilitzar la informació estructural per a entendre problemes biològics o per la presa de decisions

 


Capacitat de triar entre diverses opcions experimentals per a resoldre problemes i d’analitzar-ne críticament els resultats

 


Capacitat d’integrar informació analítica i estructural referent a macromolècules biològiques

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Coneixer les bases estructurals de les biomolècules i la seva rellevància funcional

 


Coneixer els aspectes estructurals més importants de les proteïnes

 


Coneixer els aspectes estructural més importants dels àcids nucleics

 


Coneixer els aspectes estructurals més importants dels carbohidrats

 


Coneixer les estrategies i les tècniques utilitzades per a obtenir informació estructural de biomolècules

 


Coneixer les tècniques analítiques utilitzades per a la separació i caracterització de biomolècules

 

Referits a habilitats, destreses


Ser capaç de llegir l’estructura d’una macromolècula i extreure’n la informació rellevant

 


Capacitat d’integrar informació estructural en l’anàlisi de problemes biològics

 


Capacitat d’anàlitzar informació d’articles científics i de resumir i presentar el seu contingut de forma entenedora

 

Referits a actituds, valors i normes


Mantenir una actitud d’aprenentatge actiu durant les activitats presencials

 


Capacitat de treballar en equip

 


Capacitat d’organització i planificció del treball individual i grupal

 

 

Blocs temàtics

 

1. Programa teòric

*  

1.1. Biomacromolècules.

1.2. L’espai dels biopolímers.

1.3. Estructura de biomolècules.

1.4. La interacció de les biomolècules amb el seu entorn.

1.5. Biomolècules en processos de reconeixement

1.6. Biomolècules i biotecnologia

 


 

2. Pràctiques

*  
2.1. Visites guiades als serveis de RX, RMN, EM, Sequenciació de proteïnes i àcid nucleics etc..., del PCB, Idibaps, Industrials.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


El contingut de l’assignatura es presentarà en classes magistrals  pensades per estimular la participació dels alumnes. Els continguts estaran a disposició dels alumnes dins del campus virtual. 
Les presentacions magistral es complementaran amb visites a les instal·lacions i laboratoris on es fan algun dels experiments descrits i amb seminaris per part d’especialistes.
Els alumnes hauran de estudiar un article recent sobre la matèria i preparar una presentació. Aquesta activitat es fa en grups de 2-3 persones, en funció del nombre d’alumnes matriculats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Anàlisis d’un problema estructural i la seva resolució descrita a la literatura mitjançant una o més tècniques específiques de les explicades durant el curs. Relació dels trets estructurals amb l’activitat biològica de la macromolècula. Presentació d’un informe d’una longitud màxima de 5 fulls i exposició oral a classe. L’informe pot ser substituït per el fitxer pdf que conté les diapositives utilitzades per la presentació oral
La distribució de l’avaluació és la següent: 
Participació activa a classe (assistència, preguntes formulades, respostes a qüestions): 20%
Informe escrit o en suport digital sobre un article : 20%
Exposició oral i resposta a les preguntes: 60%

 

Avaluació única


Els alumnes que no vulguin fer avaluació continuada hauran de fer un examen escrit.  Els professors prodran demanar que justifiqui i/o aclareixi les seves repostes en una presentació oral.