Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biotecnologia d'AigŘes i S˛ls

Codi de l'assignatura: 569704

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Amparo CortÚs Lucas

Departament: Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

49

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

4

 

-  Exercicis prÓctics

Presencial

 

9

 

-  PrÓctiques orals comunicatives

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

Recomanacions

 


Bon nivell d’anglès.


Altres recomanacions

Assistència i participació activa en les sessions presencials.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

· Principal
Disseny i desenvolupament de projectes de bioremediació de sòls, sediments i aigües subterrànies contaminats que apliquin les modernes eines biotecnològiques.

A través de: 

- Coneixements bàsics i aplicats de les tecnologies sustentables utilitzades en el tractament de sòls i aigües subterrànies contaminades.
· Coneixements aprofundits dels processos implicats i dels factors que els controlen.
· Capacitat de dissenyar projectes de sanejament integral de sòls i aigües subterrànies contaminades.
· Capacitat crítica per avaluar la necessitat de modificacions en els processos segons els casos.
· Capacitat de gestionar adequadament la qualitat dels projectes.
· Capacitat crítica per avaluar els resultats del sanejament.
- Coneixement de les limitacions tècniques i legals en l’aplicació de les noves eines biotecnològiques.

 

Competències generals:

- Capacitat d’anàlisi i síntesi de publicacions científiques

- Habilitat de treballar de forma autònoma

- Capacitat de treballar en grup

- Capacitat de buscar, organitzar i interpretar la informació necessària.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general de la assignatura és:
· Proporcionar bases sòlides en matèria de tecnologies biològiques de tractament d’aigües i sòls contaminats.

 Els objectius específics son:
· Revisar les característiques físico-químiques dels contaminants que afecten la seva biodegradabilitat i mobilitat, així com les característiques més impotants del medi en que es troben.
· Descriure el coneixement actual dels processos de degradació/transformació de contaminants pels microorganismes i l’ambient que afavoreix aquests processos.
· Debatre sobre els mètodes actuals per detectar i mesurar la contaminació.
· Presentar i descriure diferents tecnologies de bioremediació de sòls i aigües subterrànies, fent èmfasi en els factors que condicionen la aplicabilitat de les mateixes.
· Descriure els protocols a seguir per la implantació de cadascuna de les tecnologies.
· Analitzar casos reals i valorari el/s procediment/s de descontaminació que s’ha/n aplicat. 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ a la dinÓmica ambiental dels contaminants.

*  


Tema 1. Contaminació química ambiental: Fonts, tipus i destí dels contaminants. Contaminants prioritaris. Polítiques de protecció de la qualitat de sòls i ’aigües subterrànies. Normativa d’aplicació.


Tema 2. Sòls. Composició dels sòls. Principals propietats i característiques. Contaminants més habituals en els sòls: contaminants orgànics e inorgànics. Dinàmica dels contaminants als sòls. Biodisponibilitat.


Tema 3. Aigües subterrànies i aqüifers. Tipus d’aqüifers. Contaminants més habituals presents en les aigües subterrànies. Dinàmica dels contaminants a les aigües subterrànies i als aqüífers.


Tema 4. Monitoratge de la contaminació química. Caracterització de l’emplaçament. Mostratge i anàlisi. Biosensors. Criteris per una correcte avaluació de la contaminació. Anàlisi de risc. Tests de toxicitat. Biomarcadors.


 

2. Biodegradaciˇ i transformaciˇ de contaminants

*  

 

Tema 5. Biodegradació de xenobiòtics en el medi ambient. Metabolisme microbià implicat en la biodegradació i transformació de contaminants orgànics. Factors abiòtics i biòtics que afecten la biodegradació.

Tema 6. Biodegradació aeròbica. Microorganismes degradadors. Biodegradació bacteriana lligada al creixement. Degradació parcial i cometabolisme. Cooperació metabòlica. Biodegradaciò anaeròbica.

Tema 7. Biodegradació dels components del petroli i del carbó. Biodegradació d’hidrocarburs alifàtics. Principis de la biodegradació dels hidrocarburs aromàtics. Biodegradació selectiva. Capacitats degradatives dels fongs.


Tema 8. Biodegradació de benzè, toluè, etilbenzè i xilè (BTEX). Aspectes fisiològics i genètics de la degradació de toluè. Plasmidis TOL. Dioxigenases.

Tema 9. Biodegradació d’hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs). Biodisponibilitat. Rutes bacterianes pel metabolisme dels HAPs. Fisiologia i genètica. Cometabolisme. Oxidació de radicals per fongs ligninolítics.

Tema 10. Biodegradació de compostos orgànics halogenats: dissolvents clorats, clorbenzens, clorfenols, PCB’s i dioxines. Explosius.

Tema 11. Eliminació i transformació de contaminants inorgànics. Compostos inorgànics nitrogenats. Metalls i metal.loides.

 

3. Tractament biol˛gic de s˛ls i aigŘes subterrÓnies i els seus impactes.

*  

Tema 12. Bioremediació. Bioatenuació, bioestimulació i bioaugmentació. Estudis de laboratori: assaigs de tractabilitat. Tecnologies in situ i ex situ.

Tema 13. Bioreforç. Inòculs autoctons: obtenció i producció. Inòculs comercials. Microorganimes modificats genèticament i biorremediació. 

Tema 14. Biorremediació "in situ". Tractament de la zona no saturada:  injecció d’aire (bioventing), aigua i nutrients. Altres tractaments de la zona saturada: biosparging, barreres reactives, i atenuació natural monitoritzada; circuits hidràulics i pous d’injecció. Operació i monitoratge. 

Tema 15. Tractaments ex situ: Landfarming. Biopiles estàtiques i dinàmiques. Bioreactors. Bioreactors de fang i de matètia en estat sòlid.

Tema 16. Vessaments marins de petroli. Els casos de l’Exxon Valdez i el Prestige. Avaluació dels tractaments de biorecuperació.

Tema 17. Fitoremediació: rizofiltració, fitoestabilització, rizodegradació, fitodegradació, fitoextracció, i fitovolatització. Control hidràulic. Sistemes de coberta vegetal. Paper de les micorritzes. 

 Tema 18. Avaluació dels impactes ambientals de les noves eines biotecnològiques.


 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Ensenyament presencial

1.1. Classes teòriques
Sessions de classes magistrals de 85 minuts on s’impartiran els temes detallats en el programa. Els recursos emprats seran: presentacions ppt, transparències, pissarra. El professor dinamitzarà el grup per tal de fomentar l’anàlisi crític i la discussió dels continguts.

1.2. Seminaris d’experts
Tres seminaris de 90 minuts impartits per experts en diferents temàtiques tractades en el programa de l’assignatura.

 
1.3. Seminaris alumnes
Es dedicarà un màxim de 2 hores a presentacions orals dels alumnes sobre temes específics relacionats amb els continguts de la assignatura. Aquests seminaris es prepararan en grup i seran tutoritzats pels professors de l’assignatura. Formaràn part de l’avaluació.
 


2. Treball no presencial

2.1. Preparació d’un seminari en grup sobre una de les temàtiques proposades durant el curs.

2.2. Repàs de continguts i ompliment d’un qüestionari.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Es valorarà:
· Presentació oral (seminaris alumnes): 40% de la nota.
· Qüestionari (no presencial): 60% de la nota.

 

Avaluaciˇ ˙nica

D’aplicació en cas que l’alumne sol·liciti una avaluació única, mitjançant un document únic signat per ell i pel professor.

 L’avaluació única consistirà en una prova escrita que es realitzarà coincidint amb la data final d’entrega del qüestionari d’avaluació continuada, i composarà el 100 % de la nota.