Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica

Codi de l'assignatura: 569887

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Amalia Lafuente Flo

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Consideracions prèvies

 

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, www.aemps.gob.es.

Agència Europea de Medicaments, www.ema.europa.eu.

Administració d’Aliments i Medicaments (FDA, Food and Drug Administration), www.fda.gov.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Les setmanes depenen de l’organització global de la docència del màster.)

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

— Nivell d’anglès tècnic mitjà-alt.

— Lectura de la bibliografia de més actualitat que recomani el professorat en cada edició.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Conèixer les bases de la recerca biomèdica preclínica (inclosos models animals), drug-discovery i la validació de dianes terapèutiques.

— Conèixer i saber aplicar els criteris per al desenvolupament correcte dels medicaments d’origen sintètic, biotecnològic i noves teràpies, des de les primeres fases fins al registre final.

— Conèixer la legislació que regula els assaigs clínics, en els aspectes ètics i metodològics, la normativa actual de patents i la llei de biobancs.

— Familiaritzar-se amb les normes de bona pràctica de laboratori (BPL) i de bona pràctica clínica (BPC).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principis i fonaments del desenvolupament de medicaments.

 

— Conèixer els principis i fonaments de la recerca preclínica.


— Conèixer els principis i fonaments de la recerca clínica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sessions teòriques

1.1. Introducció

1.2. Cribratge farmacològic

1.3. Cribratge d’alt rendiment

1.4. Noves entitats químiques: recerca bàsica

1.5. Epidemiologia bàsica

1.6. Assajos clínics aleatoritzats

1.7. Qüestions d’ètica i de normativa

1.8. Patents

1.9. Biobancs

1.10. La recerca biomèdica al segle XXI

2. Seminaris

2.1. Unions amb lligands

2.2. Assajos clínics aleatoritzats

2.3. Bona pràctica clínica (BPC)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques en què s’imparteixen els conceptes fonamentals de la matèria.

— Seminaris en què es fa l’aplicació pràctica dels conceptes adquirits en les sessions teòriques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final de l’assignatura es calcula de la manera següent:

— Assistència presencial a un mínim del 80 % de totes les classes magistrals i seminaris (6 %).

— Avaluació dels seminaris (30 %): prova escrita amb quinze preguntes (cinc opcions, una de correcta; –0,25 punts per resposta errònia). Es poden fer avaluacions puntuals en algun seminari pràctic (4 %).

— Prova de síntesi final (60 %): trenta-cinc preguntes (cinc opcions, una de correcta; –0,25 punts per resposta errònia).