Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Companyies de Sectors Emergents

Codi de l'assignatura: 570104

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Esther Hormiga Perez

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

22.5

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

22

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Generals

CG1. Capacitat per plantejar un projecte (empresarial o d’innovació) basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.

CG2. Capacitat de treball en equip per desenvolupar projectes conjunts amb persones de diferents disciplines.

Específiques

CE1. Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials relacionats amb la direcció estratègica, financera i comercial en empreses innovadores i de base tecnològica.

CE5. Capacitat per aplicar les tècniques de generació d’idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d’innovació a les organitzacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç d’identificar els sectors emergents.

— Analitzar casos d’empreses creades en sectors emergents.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Sectors emergents

*  Concepte i definicions

*  Classificació dels sectors emergents

1.1. Definició i característiques dels sectors emergents

1.2. Classificació dels sectors emergents

2. Casos empresarials de sectors emergents

3. La importància del context en la creació d’empreses

3.1. L’ecosistema de l’emprenedoria

3.2. El cas de Barcelona

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen sessions teòriques, ponències d’emprenedors i presentacions de l’alumnat.

La comunicació amb el professorat s’estableix per mitjà del Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és el mètode recomanat per assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura.

La nota final es calcula segons aquesta distribució:

• Assistència i participació a classe: 5 %.

• Tasques en grup o individuals: 95 %.

Al Campus Virtual hi ha tota la informació necessària sobre les activitats que cal fer.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un examen únic amb preguntes obertes.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Raposo, M., Smallbone, D., Balaton, K., & Hortoványi, L. (Eds.). (2011). Entrepreneurship, growth and economic development. Edward Elgar Publishing.

Catàleg UB  Enllaç

Sarasvathy, S. D. (2009). Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise. Edward Elgar Publishing, London.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Woolley, J. L. (2014). The creation and configuration of infrastructure for entrepreneurship in emerging domains of activity. Entrepreneurship theory and practice38(4), 721-747.

Catàleg UB  Enllaç

Forbes, D. P., & Kirsch, D. A. (2011). The study of emerging industries: Recognizing and responding to some central problems. Journal of Business Venturing26(5), 589-602.

Catàleg UB  Enllaç

Gustafsson, R., Jääskeläinen, M., Maula, M., & Uotila, J. (2016). Emergence of industries: A review and future directions. International Journal of Management Reviews, 18(1), 28-50.

Catàleg UB  Enllaç

Phaal, R., O’Sullivan, E., Routley, M., Ford, S., & Probert, D. (2011). A framework for mapping industrial emergence. Technological Forecasting and Social Change, 78(2), 217-230.

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

Monfardini, E., Probst, L., Szenci, K., Cambier, B., & Frideres, L. (2012). Emerging industries: report on the methodology for their classification and on the most active, significant and relevant new emerging industrial sectors. Extension of the European Cluster Observatory, Promoting better policies to develop world-class clusters in Europe. European Union, July, 20-22.

Recurs electrònic  Enllaç