Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Empresa Familiar, Innovació i Globalització

Codi de l'assignatura: 570111

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Paloma Fernandez Perez

Departament: Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoria

Presencial

 

1.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

6

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

— Optar per l’avaluació continuada i no renunciar-hi, perquè la meitat dels objectius metodològics i de coneixements i les capacitats que cal adquirir s’han d’aconseguir mitjançant la interacció a classe i en el Campus Virtual, i a través de l’acumulació d’objectius avaluadors previstos.

— Tenir una base mínima d’anglès llegit i oral.

— Estar disposat a aplicar tècniques innovadores en l’estudi i la presentació de materials.

— Tenir una actitud innovadora proactiva, per aconseguir classes en què tothom pugui aportar coneixement i tots puguem formar una comunitat real d’intercanvi de coneixement, competències clau en la gestió d’innovació en les empreses.

— Disposar d’una òptica internacional i oberta a l’existència de formes alternatives i vàlides que afavoreixen la innovació.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Al final de l’assignatura, l’estudiant ha de tenir competències pròpies d’aquesta assignatura:

— Coneixement i ús de teories sobre innovació, empresa familiar, i diversitat de camins pels quals es pot assolir la innovació, en diferents territoris i moments històrics.

— Reconeixement dels obstacles externs i interns a l’empresa que bloquegen els esforços innovadors al llarg del temps; i de les estratègies d’èxit adoptades per regions i empreses concretes per superar aquests obstacles i esdevenir innovadores.

I, a més, competències pròpies del màster:

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

Competències específiques

— Capacitat per analitzar les polítiques de foment de la innovació, l’R+D i l’emprenedoria en diferents regions per conèixer-ne l’impacte en la societat.

— Capacitat per analitzar i desenvolupar processos de gestió de la tecnologia a les empreses.

— Capacitat per analitzar la dimensió econòmica de la tecnologia per desenvolupar millores en l’estratègia i competitivitat de les empreses de base tecnològica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general de l’assignatura és proporcionar eines conceptuals i empíriques que permetin constatar la importància de les empreses familiars en el desenvolupament, a llarg termini, de la innovació, tant en economies desenvolupades com en les anomenades economies emergents del món.

En relació amb aquest objectiu general, l’objectiu secundari és mostrar els principals factors responsables d’aquesta innovació, lligats a condicionants de caràcter intern —relatius a l’organització i la gestió d’aquest tipus d’empreses— i a condicionants de caràcter extern acumulats en el temps, que poden facilitar o bloquejar la innovació (la situació política, el sistema educatiu, la legislació familiar i mercantil, el sistema tributari o el grau d’obertura a la transferència exterior de coneixement i als fluxos de capital, tecnologia i recursos humans).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Empresa familiar i famílies empresàries: una revisió dels principals conceptes, teories i debats acadèmics

*  En aquest bloc es revisen els principals conceptes, teories i debats existents en diferents disciplines acadèmiques interessades en el món de les empreses familiars i les famílies empresàries.

1.1. El naixement d’un camp de recerca en els estudis d’empresa al món: l’empresa familiar als Estats Units en els anys setanta
1.2. Debats d’actualitat

2. Famílies empresàries i innovació en el món. El laboratori de la història des de situacions del present i preocupacions de futur

*  En aquest bloc es presenta sintèticament la història del capitalisme familiar al món, amb l’objectiu d’entendre claus analítiques de la innovació en nombrosos països del món on dominen les empreses familiars. Es debat amb l’alumnat com aquest discurs històric pot orientar pràctiques empresarials presents i futures.

2.1. La importància del marc institucional i la dependència del camí (o path dependence)

2.2. Empresa familiar i innovació al món. Casos i models: els Estats Units, l’Europa perifèrica (nòrdica, mediterrània), Àsia, Àfrica

3. Claus d’innovació passades, presents i futures. Projectes d’anàlisi sectorial de competitivitat de negocis familiars al món

*  Amb una perspectiva històrica de llarg termini s’utilitzen les claus analítiques sobre competitivitat d’empreses i nacions de Michael Porter, que tenen molt present l’especialització sectorial i el context empresarial i institucional, per analitzar tres temes. Primer, les claus dinàmiques i canviants de les fonts de la competitivitat sostenible interna de negocis que aspiren a perdurar al món, com són els negocis familiars. Segon, la importància de la història i del context canviant (polític, econòmic, social, cultural) per entendre oportunitats, obstacles i condicionants canviants de les diverses famílies dedicades als negocis al món al llarg de més d’un segle. I, tercer, el paper dels valors, el lideratge, l’emprenedoria individual i col·lectiva, i l’atzar humà i polític, en determinar l’aprofitament o malbaratament d’oportunitats de negoci i innovació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia combina:

— Presentacions a classe, per part del professorat, de temes teòrics.

— Treball a casa dels estudiants amb lectures indicades a principi de curs, per debatre en grup qüestions rellevants de cada tema a classe. Cada estudiant ha de fer una lectura indicada per la professora a classe i en el Campus Virtual, i pensar quines preguntes rellevants li suscita la lectura, i quins temes de debat podrien originar. Les preguntes i els temes de debat es lliuren per escrit a classe, i es debaten en grup oralment.

— Projecte en grup sobre la història com a clau de la innovació sostenible passada, present i futura, en sectors i països dominats pel capitalisme de base familiar. Des d’inici de curs la professora forma els grups i, en sessions a l’aula, es comenten cada setmana diverses claus per organitzar el grup i el projecte; i també es comenten amb la professora i la resta de companys com avança cada projecte. Al final de curs cada grup fa una presentació oral del seu projecte, i lliura un treball escrit seguint les normes del The Chicago Manual of Style.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada té en compte:

1. El treball individual escrit sobre les lectures: 25 %.

2. Els debats a classe sobre les lectures: 15 %.

3. Informes escrits i orals sobre l’avenç del treball en equip (en els dies assignats per fer-ho a l’aula): 20 %.

4. La presentació a final de curs, escrita i oral, del projecte d’equip sobre la rellevància dels valors i el control familiar en sectors dominats per empreses familiars (mitjans de comunicació, moda, farmàcia, tèxtil, restauració i hostaleria, comerç al detall i a l’engròs, etc.): 40 %.

 

Avaluació única

L’estudiant que vulgui acollir-se a l’avaluació única ha de fer, el dia de la convocatòria oficial, un examen escrit individual que avalua els aspectes i les competències descrits en el pla docent. L’avaluació única, malauradament, no pot avaluar la capacitat d’interactuar amb el professorat i amb els companys a classe, de presentar treballs orals, o de dialogar amb les persones conferenciants convidades, aspectes clau de l’assignatura. Per això s’intenta que tot l’alumnat segueixi l’avaluació continuada des de principi de curs.

Per presentar-se a l’avaluació única, cal contactar amb la professora per obtenir un mínim de deu articles i llibres relatius als temes tractats, la lectura dels quals és la base mínima de l’examen. A més, s’han de treballar diverses pàgines web relacionades amb els temes estudiats, que també facilita la professora.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Fernández Pérez, Paloma and Andrea Colli, The Endurance of Family Business. A Global Overview. Cambridge University Press, 2013.

Catàleg UB  Enllaç

Paloma Fernández Pérez, with C. Lubinski and J. Fear, eds, (2013), Family Multinationals. Entrepreneurship, Governance and Pathways to Internationalization. Routledge

Catàleg UB  Enllaç

Paloma Fernández Pérez, La última globalización y el renacer de los grandes negocios familiares en el mundo. Bogotá: Uniandes/Cátedra Corona, 2012.

Catàleg UB  Enllaç

Revista

Journal of Evolutionary Studies in Business

Catàleg UB  Enllaç

Business History (1992 fins a 2013)

  Revista molt recomanada

Versió en línia  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADDENDA AL PLA DOCENT  2n semestre curs 2019-2020
ASSIGNATURA*:              Empresa familiar, innovació i globalització        Ensenyament: Master Creació empreses tecnològicament innovadores, i Master GLOCAL                 

 


Coordinador o coordinadora de l´assignatura: Paloma Fernández Pérez (Departament Història econòmica, institucions, política i economia mundial). Coordinadores dels Masters:     Natàlia Jaria Master Creació/ Elisenda Paluzie GLOCAL                                                                                                             

*Aquest document només afecta el desplegament de l’assignatura en el segon semestre del curs 2019-2020.


Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures del segon semestre del curs 2019-2020 per la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, la present addenda modifica els apartats següents del pla docent inicial.

Metodologia i activitats formatives alternatives:
The second half of the course was expected to focus on two directions: a critical essay about the 3 mandatory readings of the course; and team work of the students in a research project about a case study of innovative family business, with 5 deliveries which were originally planned to combine team group with written and oral activities.

With the covid19 impact on closing doors at the University:

a) the critical essay about readings was maintained but without the oral presentation component, sending a file together with previous related doubts by email to the instructor.

b)The research project was maintained but changing a few originally planned activities: no longer team group work, only individual work; reduction of total expected average lenght of final paper from 20 to 10 pages (annexes apart); and most of the weight of the deliveries focused on the written papers. The final fifth delivery, the full revised paper, will also have a short individual oral presentation by each student by pre-arranged Skype Meeting, or through a vídeo (if the vídeo can be done, sent, and properly received by instructor).


Avaluació acreditativa dels aprenentatges:

AVALUACIÓ CONTINUADANEW PLANNING TO ADAPT TO CHANGING SITUATIONS DUE TO THE COVID19 OUTBREAK (STARTING 19 MARCH 2020).

THIS NEW CALENDAR WAS ANNOUNCED THE 12TH OF MARCH IN THE VIRTUAL CAMPUS, AND DISCUSSED IN THE CLASSROOM TO GROUP A IN THE MORNING AND TO GROUP B IN THE AFTERNOON. STUDENTS KNEW ABOUT THESE CHANGES BEFORE UNIVERSITY CLOSED DOORS, AND HAVE DISCUSSED ANY DOUBTS WITH PROFESSOR BY EMAIL.

1. INDIVIDUAL WRITTEN PAPER ON KEY ISSUES ANALYZED IN THE THREE MANDATORY READINGS discussed in the classroom with instructor    

Deadline 2 April 2020, flexible upon request. SEND by email file TO PALOMAFERNANDEZ@UB.EDU25% final mark


Feedback by email from instructor

2. PROJECT PAPER. DRAFT 1. Changed from originally planned written plus oral 3-4 people group presentations in classroom to INDIVIDUAL Work to be sent by email to instructor: Written paper 2/3 pages of First Draft Project Work: Present your selected topic, key questions, hypothesis, some literature about it, possible missing gaps.Deadline 19 March 2020.


To be sent by email for feedback to PALOMAFERNANDEZ@UB.EDU

Students can ask doubts before and after delivery to instructor by email or Skype.         

5% final mark

Feedback by email from instructor

3.  PROJECT PAPER. DRAFT 2. Changed from originally planned written plus oral 3-4 people group presentations in classroom to INDIVIDUAL Work to be sent by email to instructor: Written paper 2/3 pages of Second Draft Project Work: Present and discuss sources and methodology, with possible limitations and advantages.Deadline 26 March 2020.


To be sent by email for feedback to PALOMAFERNANDEZ@UB.EDU

Students can ask doubts before and after delivery to instructor by email or Skype.         

5% final mark

Feedback by email from instructor

 

4. PROJECT PAPER. DRAFT 3. Changed from originally planned written plus oral 3-4 people group presentations in classroom to INDIVIDUAL Work to be sent by email to instructor: Written paper 2/3 pages of Third Draft Project Work: Present and discuss first results of research on sources.

               

Deadline 2 April 2020.

To be sent by email for feedback to PALOMAFERNANDEZ@UB.EDU

Students can ask doubts before and after delivery to instructor by email or Skype.         

 

5% final mark

 

Feedback by email from instructor

 

5. PROJECT PAPER. DRAFT 4. Changed from originally planned written plus oral 3-4 people group presentations in classroom to INDIVIDUAL Work to be sent byu email to instructor: Written paper 2/3 pages of Fourth Draft Project Work: Present Advanced Results of your research on sources.

               

Deadline 16 April 2020.

To be sent by email for feedback to PALOMAFERNANDEZ@UB.EDU

Students can ask doubts before and after delivery to instructor by email or Skype.         

 

5% final mark

 

Feedback by email from instructor

 

 

6.      PROJECT. FINAL VERSION. Formal written paper with cover page with your name, name of program, title of the project, date, and text with page numbered 10 (ORIGINALLY 20 WHEN PROJECT WAS PLANNED TO BE  DONE IN 3-4 PEOPLE GROUPS) written pages average double spaced with style Chicago manual of style (in text citations, keep footnotes to short explanations or informations, list of bibliographical references and websites, etc). Annexes allowed, but do not count towards the 10 text pages. Additionally, a short oral individual presentation by pre-arranged Skype Meeting with instructor, or a 2-3 minutes vídeo (if vídeo can appropriately be elaborated, sent, and received by instructor).

 

30 April 2020

 

40% final mark: based mostly on the written paper;  oral presentation will help upgrade a bit the final

Mark of the written paper

Feedback by email from instructor

7. FINAL MARK: As announced in original teaching plan, the final mark is a combination of

A) up to 40% from work on readings (3 sets of qüestions each for each reading plus one essay worth up to 25%), plus

B) up to 60% from work on the project (up to 40% final full paper plus short oral presentation in a short individual vídeo or pre-arranged Skype Meeting with instructor, most of the weight on the written paper, and oral presentation useful to upgrade final mark on the written paper).

Around 7th May 2020 instructor will send marks in a list without names, with UB Ids, to students through Virtual Campus, and with a copy to coordinator of the Master.

Students have up to 1 week until 14th May to discuss with instructor by email the final mark.

Students who have not been able to pass (5/10 points or mínimum 50% total final mark), the continuous assessment system may take a single exam the 30th of April, at the same time the course usually took place (morning group 11 to 13 and afternoon group 14 to 16h), but it is mandatory that the student contacts the instructor at least one week in advance to confirm details on how the exam will take place. Content of the exam will include the three mandatory readings of the course, plus a set of additional bibliographical references to be supplied by the instructor to the student, upon request of the student, at least one week before the day of the exam.

Students who do not pass the single exam of 30th of April (mínimum 50% or 5/10 points) may have a Retake exam, the 14th of May 2020, but need mandatory contact and confirmation from instructor at least one week before this date to check details.

AVALUACIÓ ÚNICA The single exam is planned to take place the 30th of April in my course. If University doors are closed, the student must contact the instructor by email at least 1 week before these dates to fix details and content of the exam. In this previous contact the instructor will indicate bibliographical references the student must read to prepare these exams. The student must coordinate with the instructor an exact time when the exam will take place, with an expected duration of 1 hour and a half and a màximum of 2 hours. The student must confirm with the instructor the time, and also the email addresses to be used by both. The answers to the exam need to be sent by email to instructor within a màximum of 2 hours after the instructor sends qüestions to student by email.


REAVALUACIÓThe retake exam is planned to take place the 14th of May in my course. If University doors are closed, the student must contact the instructor by email at least 1 week before these dates to fix details and content of the exam. In this previous contact the instructor will indicate bibliographical references the student must read to prepare this exam. The student must coordinate with the instructor an exact time when the exam will take place, with an expected duration of 1 hour and a half and a màximum of 2 hours. The student must confirm with the instructor the time, and also the email addresses to be used by both. The answers to the exam need to be sent by email by the student to the instructor within a màximum of 2 hours after the instructor sends questions to student by email.


 

Barcelona, 15      d’abril de 2020