Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cartografia d'Hàbitats Marins

Codi de l'assignatura: 570162

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: David Amblas Novellas

Departament: Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

32

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

1

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

3

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica i contrastar-la amb proves experimentals i models conceptuals pertinents, propis o aliens.

— Capacitat per aplicar coneixements avançats en el plantejament i la resolució de problemes i conflictes que tenen relació amb el mar i que interessen o afecten la societat.

— Capacitat per fer servir tècniques i mètodes contrastats en el camp de l’oceanografia i la gestió del medi marí.

— Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic.

— Capacitat per reconèixer de manera integrada els aspectes estructurals i funcionals del sistema marí combinant-ne les descripcions quantitatives sobre les quals es basen, a escales diferents, les diverses disciplines científiques que l’estudien.

— Capacitat per reconèixer, en funció de les hipòtesis de treball, els objectius i els costos, els mitjans pràctics i tecnològics de mesurament i mostratge més adequats per obtenir dades del medi marí.

— Capacitat per innovar en el camp del desenvolupament científic i tecnològic en mètodes per a l’obtenció i el tractament de dades en disciplines pròpies de les ciències marines.

— Capacitat per identificar i valorar les diverses característiques de l’impacte de l’activitat humana sobre les poblacions biològiques i proposar mètodes de resolució de conflictes.

— Capacitat per analitzar, planificar i gestionar els recursos marins d’acord amb uns objectius d’optimització compatibles amb criteris de conservació de la qualitat del medi marí.

— Identificar i valorar la importància dels agents socials, econòmics i legals implicats en la presa de decisions a l’hora de gestionar el sistema costaner o els sistemes d’explotació dels recursos marins.

— Capacitat per plantejar, raonar críticament i comunicar a la població civil els efectes i els beneficis mediambientals, culturals i econòmics d’un projecte de protecció i gestió d’una zona o un ecosistema marí concrets.

— Capacitat per identificar problemes o qüestions d’interès en el camp de l’oceanografia i plantejar, desenvolupar i dur a terme un estudi o programa d’investigació amb objectius i mètodes pertinents.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els estadis bàsics en el plantejament d’un estudi cartogràfic d’hàbitats marins d’una determinada zona, des de la planificació d’una campanya oceanogràfica fins al processament i tractament de les dades obtingudes, els mètodes de modelització cartogràfica (predicció), l’elaboració de productes finals i l’avaluació corresponent (precisió i confiança).

— Entendre la cartografia d’hàbitats marins com una eina de comunicació indispensable per a la gestió del medi marí.

— Conèixer les directives i els llistats d’hàbitats marins que s’utilitzen en l’àmbit regional i europeu.

— Conèixer els fonaments teòrics de la tecnologia emprada per a l’elaboració i l’anàlisi de cartografia d’hàbitats marins i familiaritzar-se amb el seu ús (inclou l’ús de programari especialitzat en adquisició, processament i tractament de dades georeferenciades).

— Desenvolupar una capacitat d’anàlisi crítica de la bibliografia especialitzada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la cartografia d’hàbitats

*  — Definicions i classificacions

— Organismes internacionals i regionals

— Escales i estratègies de treball

— Limitacions tècniques

— Avaluació cartogràfica (precisió i confiança)

— Exemples

2. Caracterització del fons marí des del punt de vista de la cartografia d’hàbitats: tècniques d’observació i mostreig

*  Tècniques geològiques i biològiques de mostreig i anàlisi del fons marí. Fotografia i vídeo. Verificació in situ de models de cartografia d’hàbitats. Limitacions tècniques i pràctiques

3. Caracterització del fons marí des del punt de vista de la cartografia d’hàbitats: sensors remots

*  Sensors aerotransportats. Tècniques geofísiques acústiques (ecosondes monofeix, multifeix i sonar d’escombratge lateral). Aspectes operatius. Processament de dades i productes cartogràfics derivats. Limitacions tècniques i pràctiques

4. Disseny i planificació de campanyes de cartografia d'hàbitats marins

*  Especificacions tècniques i metodològiques en el plantejament i execució de campanyes de cartografia d’hàbitats marins. Escala cartogràfica i unitat d’hàbitat. Sistemes de posicionament subaeri i subaquàtic. Georeferenciació de dades geològiques i biològiques marines

5. Tractament de dades, estratègies i modelització per a la cartografia d'hàbitats marins

*  Mètodes d’organització i gestió de dades. Aproximació a la integració de conjunts de dades. Mètodes de segmentació i modelització predictiva

6. Tendències en cartografia d'hàbitats marins

*  Noves tècniques, tecnologies i metodologies

7. Pràctiques amb ordinador (10 hores)

*  — Adquisició i processament de dades batimètriques multifeix (programari especialitzat)

— Tractament de dades georeferenciades i elaboració de cartografies derivades de les dades batimètriques adquirides a la sortida a mar (software especialitzat)

— Elaboració de models predictius d’hàbitats basats en la informació recollida a la sortida a mar (software especialitzat). Anàlisi crítica.

8. Sortides a mar (8 hores)

*  Ubicació: costa central catalana

— Campanya d’adquisició de dades batimètriques amb ecosonda multifeix

— Campanya de mostreig i observació amb vehicle de control remot (ROV)

9. Activitat no presencial

*  — Treball bibliogràfic sobre diverses aproximacions metodològiques en cartografia d’hàbitats. Anàlisi crítica

— Treball en format de nota de premsa, en què es recullen i resumeixen els resultats obtinguts en les pràctiques a mar i als ordinadors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumne es familiaritzarà amb diverses tècniques especialitzades afins a la cartografia d’hàbitats, tant en la seva component teòrica com pràctica. Aquestes tècniques inclouen programari especialitzat en 1) el disseny de campanyes oceanogràfiques, 2) l’adquisició de dades geofísiques acústiques, 3) el tractament i processat de d’aquestes dades, 4) l’elaboració de productes cartogràfics finals. En les classes teòriques i pràctiques s’usaran recursos audiovisuals i eines on-line.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura té en compte els aspectes següents:

— Seguiment de les activitats fetes a l’aula i a les sortides a mar.

— Test d’avaluació dels coneixements.

— Treball autònom i exposició del treball bibliogràfic.

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Les sessions teòriques s’han fet de forma telemática.

Les sessions de practiques s’han traslladat als dies 22,  25, 28, 29 i 30 de setembre.

El criteri d’avaluació no s’ha modificat.