Plan docente de la asignatura

 

 

Cerrar imatge de maquetació

 

Imprimir

 

Datos generales

 

Nombre de la asignatura: Biología de Especies Marinas de Interés Comercial

Código de la asignatura: 570168

Curso académico: 2019-2020

Coordinación: Manuel Ballesteros Vazquez

Departamento: Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales

créditos: 3

Programa único: S

 

 

RESUM

 

Aquesta assignatura aborda el coneixement de les principals espècies animals marines d’interès comercial, tant en l’alimentació humana com en qualsevol de les seves utilitats, de la seva biologia i dels principals mètodes de captura i cultiu i està destinada a alumnes de diferents procedències (biologia, ciències del mar, geologia, ciències ambientals ...).

 

 

Horas estimadas de dedicación

Horas totales 75

 

Activitades presenciales y/o no presenciales

24

 

-  Teoría

Presencial

 

24

Trabajo tutelado/dirigido

26

Aprendizaje autónomo

25

 

 

Competencias que se desarrollan

 

Competències bàsiques
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.

CG2- Capacitat d’aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de problemàtiques i conflictes en relació al mar, que interessen o afecten la societat.

CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l’oceanografia i de la gestió del medi marí

CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic.

 

Competències especifiques

CE 4- Capacitat per identificar i valorar les característiques múltiples de l’impacte de l’activitat humana sobre les poblacions biològiques, i saber proposar mètodes per a la resolució de conflictes

CE 5- Capacitat per analitzar, planificar i gestionar els recursos marins d’acord amb uns objectius d’optimització compatibles amb criteris de conservació de la qualitat del medi marí.

CE 6- Capacitat per diagnosticar l’estat de conservació i tendències dels ecosistemes marins, identificar problemàtiques i planificar mesures, eines i mètodes de restauració.

CE 10- Capacitat per identificar i caracteritzar les causes materials, l’origen i les conseqüències de l’impacte de l’activitat humana sobre el medi marí, els seus ecosistemes i la seva biodiversitat.

CE 11- Capacitat de plantejar, raonar críticament i comunicar a la població civil els efectes i beneficis ambientals, culturals i econòmics, d’un projecte de protecció i gestió d’una zona o ecosistema marí concret.

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje

 

Referidos a conocimientos

-Conèixer els principals grups d’invertebrats i peixos utilitzats com a recursos per a l’espècie humana.

-Coneixement avançat sobre la identificació d’espècies animals marines d’interès comercial.

-Conèixer la distribució geogràfica dels principals recursos animals marins a la societat actual.

-Coneixement sobre la biologia de les principals espècies, de la seva reproducció i cicles vitals.

-Conèixer Alguns mètodes de pesca i marisqueig utilitzats en l’obtenció dels recursos marins d’origen animal.

-Entendre La importància de l’extracció sostenible dels recursos marins.

-Entendre La necessitat de l’aqüicultura i les seves limitacions ecològiques.

 

 

Bloques temáticos

 

1. Recursos animals marins.

*  Tipus de recursos marins, utilitat. La pesca i l’aqüicultura. Esponges i corals.

2. Espècies d’equinoderms d’interès comercial.

*  Eriçons. Holotúries. Pesqueries i cultius.

3. Mol·luscs gasteròpodes d’interès comercial.

*  Haliòtids. Estròmbids. Altres espècies. Biologia de les principals espècies. Pesqueries i cultius.

4. Mol·luscs bivalves d’interès comercial.

*  Mitílids. Ostreids. Venèrids. Pectínids. Altres espècies. Biologia de les principals espècies. Pesqueries i cultius.

5. Mol·luscs cefalòpodes

*  Octópodes. Sepioideus. Teutoideus. Biologia de les principals espècies. Pesqueries.

6. Condrictis

*  Edat i creixement. Reproducció i cicle biològic. Principals grups d’interès comercial: ratlles, carcariniformes i lamniformes. Dinàmica de les principals pesqueries.

7. Peixos ossis.

*  Edat i creixement. Reproducció i cicle biològic. Principals grups d’interès comercial: Clupeiformes, Gadiformes, escombroideus, caràngids i pleuronectiformes. Dinàmica de les principals pesqueries.

8. Seminari / Discussió de biologia, pesquera, cultiu d’espècie seleccionada

 

 

Metodología y actividades formativas

 

El aprendizaje de la asignatura se basará en los contenidos impartidos por los profesores en las clases teóricas. En estas clases, los profesores procurarán que se desarrolle una participación activa de los alumnos mediante la discusión de algunos aspectos de la biología de las especies, con la búsqueda de información activa en internet o mediante la discusión de artículos científicos seleccionados.

Las clases teóricas presenciales, de 2 o 3 horas de duración, desarrollarán los conceptos incluidos en el temario e incluirán presentaciones de Power Point, vídeos, textos, etc., para ilustrar convenientemente la explicación del profesor. Los contenidos del temario y el material de soporte de la asignatura estarán disponibles para los alumnos en diferentes archivos del Campus Virtual de la UB.

Se dedicará una sesión de 2 horas a una clase magistral desarrollada por un investigador invitado que versará sobre aspectos biológicos y pesqueros de especies concretas sobre las que se haya investigado.

El trabajo tutelado consistirá en el planteamiento de un trabajo bibliográfico o de campo (en grupo o individual) sobre un tema concreto propuesto por el profesor o por el propio alumno (en este caso, previa autorización del profesor) sobre diferentes aspectos (biología, pesquería, cultivo, comercio, etc) de alguna especie de interés comercial. Según el desarrollo del curso, los trabajos podrán ser expuestos mediante una presentación de Power Point de una duración máxima 15 minutos.

La actividad no tutorizada consistirá en el estudio de los conceptos explicados en las clases presenciales, la consulta de las fuentes bibliográficas o textos proporcionados por los profesores, la búsqueda de información en la web y la realización del trabajo.

 

 

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

 

L’avaluació de l’assignatura consistirà en l’assistència a les classes presencials i el grau de la seva participació en elles (30%) i en la qualificació del contingut i / o presentació del treball bibliogràfic / de camp i exercici de pesqueria (70%).

 

 

Fuentes de información básica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Libro

APPELDOORN, R. S. & RODRÍGUEZ, B. (Eds.). 1994. Biología, pesquería y cultivo del caracol Strombus gigas. Workshop on biology, fisheries, mariculture and management of the queen conch Strombus gigas. Fundación científica Los Roques, Caracas, Venezuela, 356 pags.

BAS, C. 2002. El mar Mediterráneo: recursos vivos y explotación. Ariel Ciencia, Barcelona  Enllaç

CADDY, J. F. (ed.) 1989. Marine invertebrates fisheries. Wiley Interscience.

CARRIER, J.C., MUSIC, J.A. & HEITHAUS, J.A. 2012. Biology of sharks and their relatives. 2nd edition. CRC Press.  Enllaç

[També, 2004]  Enllaç

COLL, J. 1991. Acuicultura marina animal. Ed. Mundi Prensa. 3a ed.  Enllaç


[També, 2a ed., 1986]  Enllaç

DEMESTRE, M. ET AL. 1986. L´oceanografia II. Recursos pesquers de la mar catalana. Quaderns d´ecologia aplicada, nº 9. Diputació de Barcelona.  Enllaç

GODAN, D. 1999. Molluscs. Their significance for science, medicine, commerce and culture. Parey Buchverlag, Berlin.

GUERRA, A. & SÁNCHEZ, J.L. 1998. Fundamentos de explotación de recursos vivos marinos. Edit. Acribia, S.A. Zaragoza  Enllaç

HELFMANN, G.S. 2007. Fish Conservation: A guide to uderstanding and restoring gobal aquatic bodiversity and fshery resources. Island Press.  Enllaç

HELFMANN, G.S., COLLETTE, B.B., FACEY, D.E., & BOWEN, B.W. 2009. The diversity of fishes: biology, evolution and ecology. 2nd edition. Wiley.  Enllaç

JENNINGS, S., KAISER, M & REYNOLDS, J. 2001. Marine fisheries ecology. Osford, Blackwell Science.  Enllaç

KING, M. 1995. Fisheries biology: assessment and management. Iowa State Press, USA.  Enllaç

LEY DE CULTIVOS MARINOS. 1984. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  Enllaç

LONGHURST, A., 2010. Mismanagement of marine fisheries. Cambridge Univesity Press  Enllaç

QUERO, J-C. & VAYNE, J-J. 1998. Les fruits de la mer et plantes marines des pêches françaises. Delachaux et Niestlé edit., Laussanne, 256 pags.

SHUMWAY, S.E.. 1991. Scallops, biology, ecology and aquaculture. Development in acquaculture and fisheries science, 21. Elsevier. 1095 pp.  Enllaç

WALNE, P.R.1980. Cultivo de Moluscos Bivalvos. Ed. Acribia.  Enllaç

GODAN, D. 1999. Molluscs. Their significance for science, medicine, commerce and culture. Parey Buchverlag, Berlin.

Revista

GUERRA, A.  & PEREZ-GANDARAS, G. 1983. Las pescaries mundiales de Cefalópodos: situación actual y perspectivas. Inf. Técnicos del Inst. Invest. Pesqueras, no. 1-2-104: 1-141.  Enllaç

GALTSOFF, P.S. 1964. The american oyster, Crassostrea virginica (Gmelin). Fishery Bull., 64: 1-480.  Enllaç

FAO. 2004. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Departamento de la Pesca, FAO, Roma.  Enllaç