Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Canvi Climātic i Oceā

Codi de l'assignatura: 570173

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinaciķ: Eva Isabel Cacho Lascorz

Departament: Departament de Dināmica de la Terra i de l'Oceā

crčdits: 3

Programa únic: S

 

 

RESUM

 

Ens situem en un moment en el que les activitats humanes han interferit directament en la evolució del clima terrestre i per tant de l’oceà. Aquesta assignatura revisarà conceptes bàsics del sistema climàtic, destacant el paper de l’oceà. Analitzarà les evidencies actuals de canvis en el sistema climàtic en general i en l’oceà en particular. Revisarem l’evolució del  clima en la història recent del planeta, destacant la rellevància de alguns processos oceànics controlant canvis climàtics a diferents escales temporals. L’objectiu principal és entendre millor la relació entre clima i oceà.

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autōnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Les competències que es desenvolupen dintre de l’assignatura són:

Competències bàsiques:

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

 

Competències generals

CG1- Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinents.

CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l’oceanografia i de la gestió del medi marí

CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic

 

Competències específiques

CE 1- Capacitat per reconèixer de forma integrada els aspectes estructurals i funcionals del sistema marí combinant les descripcions quantitatives que de la mateixa subministren a diferents escales les diferents disciplines científiques que l’estudien

CE 10- Capacitat per identificar i caracteritzar les causes materials, l’origen i les conseqüències de l’impacte de l’activitat humana sobre el medi marí, els seus ecosistemes i la seva biodiversitat.

CE 11- Capacitat de plantejar, raonar críticament i comunicar a la població civil els efectes i beneficis ambientals, culturals i econòmics, d’un projecte de protecció i gestió d’una zona o ecosistema marí concret

CE 12- Capacitat d’identificar problemes o qüestions d’interès en el camp de la oceanografia i saber plantejar, desenvolupar i dur a terme un estudi o programa d’ investigació amb objectius i mètodes adequats.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Tenir una visió general de la rellevància de l’oceà en el sistema climàtic, la relació entre processos oceànics i atmosfèrics, coneixent a més a més el paper de l’oceà en els canvis climàtics presents i passats. Avaluar quina es la situació actual del Canvi Climàtic, emfatitzant l’estat de l’oceà.

- Entendre la variabilitat climàtica a diferents escales temporals descrivint les causes i mecanismes de retroalimentació climàtic.

- Analitzar el paper de l’oceà durant grans transicions climàtiques, donant particular rellevància al paper del sistema de circulació global, o la circulació termohalina, en el clima, amb una perspectiva del present, passat i futur.

- Conèixer la importància de l’oceà en el cicle del carboni, els processos que controlen la captura i l’emissió del diòxid de carboni entre l’atmosfera i l’oceà. Reconèixer la importància que aquets processos han tingut al llarg dels canvis climàtics més recents, cicles glacials-interglacials del Quaternari i canvis climàtics mil·lenaris

 

 

Blocs temātics

 

1. Introducciķ: oceā, sistema climātic i processos de retroalimentaciķ

2. Canvi climātic recent

*  

2.1. Observacions, atribucions i projeccions (IPCC)

2.2. l’Oceà i l’evolució climàtic recent i: Hiatus o no?

2.3. Modes de variabilitat interanual: ENSO, NAO...

3. Cicle del carboni a l’oceā i grans transicions climātiques

*  

3.1 Cicles glacials i interglacials: forçaments climàtics i “feedbacks”

3.2 Cicle del carboni i els cicles glacials-interglacials

3.3 Acidificació dels oceans

4. Circulaciķ termohalina

*  

4.1. Circulació termohalina i canvis climàtics abruptes (cicles climàtics mil·lenaris)

4.2. Circulació termohalina: present i futur

4.3. “Tiping points” en canvi climàtic

 

5. Prāctica 1

*  Ciclicitats del canvi climàtic. Aplicació d’un software estadístic per mesurar freqüències en diferents tipus de registres climàtics.

6. Prāctica 2

*  Observació amb lupa binocular de diferents microfòssils marins i entendre el paper de la circulació termohalina en la química de l’oceà i la preservació de diferents components biogènics.

7. Seminaris

*  Presentació de treballs monogràfics: estudis de casos particulars.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’aprenentatge es basa en classes teòriques en què la participació i la implicació de l’alumnat en la discussió i el debat sobre determinats temes té una rellevància particular. D’altra banda, també es fan diversos exercicis pràctics.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

- Participació i seguiment del curs teòric i pràctic, 15%

- Examen escrit, 25%

- Treball monogràfic personal, 60%.