Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 570185

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinaciķ: Eva Isabel Cacho Lascorz

Departament: Departament de Dināmica de la Terra i de l'Oceā

crčdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 300

 

Treball tutelat/dirigit

150

Aprenentatge autōnom

150

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Les competències que es desenvolupen dintre de l’assignatura són:
Competències bàsiques:

CB6— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
CB7— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
CB8 —Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.
CB9— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Competències generals 

CG1- Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica, i contrastar-la amb evidències experimentals i models conceptuals propis o aliens pertinent.
CG2- Capacitat d’aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de problemàtiques i conflictes en relació al mar, que interessen o afecten a la societat.
CG3- Capacitat d’utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l’oceanografia i de la gestió del medi marí.
CG4- Capacitat d’utilitzar el llenguatge científic.
CG5- Saber integrar-se i treballar en equips de recerca multidisciplinàries.
 

Competències específiques

CE 2- Saber escollir en funció de les hipòtesis de treball, els objectius i els costos, aquells mitjans pràctics i tecnològics de mesura i mostreig més adequats per a l’obtenció de dades del mitjà marí.
CE 3- Capacitat per innovar en el camp del desenvolupament científic i tecnològic sobre mètodes per a l’obtenció i tractament de dades en disciplines pròpies de ciències del mar.
CE 6- Capacitat per diagnosticar l’estat de conservació i tendències dels ecosistemes marins, identificar problemàtiques i planificar mesures, eines i mètodes de restauració.
CE 10- Capacitat per identificar i caracteritzar les causes materials, l’origen i les conseqüències de l’impacte de l’activitat humana sobre el medi marí, els seus ecosistemes i la seva biodiversitat.
CE 11- Capacitat de plantejar, raonar críticament i comunicar a la població civil els efectes i beneficis ambientals, culturals i econòmics, d’un projecte de protecció i gestió d’una zona o ecosistema marí concret

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius de l’assignatura són:
El Treball Final de Màster (TFM) es pot presentar en dues modalitats: Treball de Recerca i Pràctica en Empresa. Els objectius d’aprenentatge tenen els seus aspectes comuns i les seves especificitats segons la modalitat.

Objectius comuns:

Amb totes dues modalitats de TFMs, l’alumne ha de ser capaç de treballar amb dades que hagin estat adquirides i/o processades per ell mateix. Ha de poder analitzar els resultats, discutir-los i treure’n conclusions. L’alumne ha d’aprendre a redactar de forma clara i concisa i amb un llenguatge científic. Ha d’aprendre a representar gràficament les dades i organitzar-les de forma entenedora. La informació complementària ha d’estar referenciada adequadament. L’alumne ha de ser capaç de sintetitzar els resultats, discussions i conclusions més rellevants en una presentació oral de 15 minuts.

Objectius específics dels Treballs de Recerca:

L’alumne ha d’aprendre a aplicar el mètode científic mitjançant l’elaboració d’una hipòtesi de treball, a establir uns objectius. L’alumne ha d’aplicar una metodologia de treball adient per obtenir els objectius plantejats. L’alumne ha d’aprendre a fer un tractament exhaustiu de la literatura científica en la qual s’emmarca el treball i citar-la i referenciar-la adequadament.

Objectius específics dels Treballs d’Empresa:

L’alumne ha d’emmarcar el seu treball en les característiques específiques de l’empresa/organisme. Entendre el valor o servei que les dades objecte del treball ofereixen a l’empresa i la seva aplicabilitat tant en l’àmbit comercial o com serveis a l’administració.

 

 

 

Blocs temātics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumne escollirà un tema i director/a de treball durant el primer trimestre del curs. La selecció pot ser entre la llista de temes oferts per l’assignatura, però també es poden proposar temes i directors amb qui s’hagi prèviament dissenyat un tema, sempre dintre de la temàtica del Màster. El director/a pot ser un professor/a del màster, investigador/a d’un altre entitat, membre d’una empresa o entitat relacionada amb la temàtica del Màster. L’alumne desenvolupa l’activitat en un laboratori o centre receptor sota la supervisió del director/a. Si el treball es desenvolupa en una empresa o centre o grup de recerca extern a la Universitat de Barcelona, hi haurà la figura del tutor de la Universitat. L’alumna ha de complir les obligacions de les tutories segons el calendari previst i pactat amb el seu/va director/a (lliurament del projecte de treball, resultats preliminars, etc.). Com a resultat final, l’alumne ha de redactar un treball escrit seguint la normativa dels treballs de TFM del Màster i una exposició i defensa oral del treball davant d’un tribunal format per tres professors o investigadors.

— Funcions del director/a: responsable del tema del TFM i el seu disseny experimental, fer-ne el seguiment i supervisió del tractament i anàlisi de les dades obtingudes i contribuir a la seva discussió. Orientar l’estudiant en el disseny de la memòria i supervisar la seva escriptura. Orientar l’alumne en la preparació de la seva presentació oral. Haurà d’emetre un informe final d’avaluació de l’estudiant.

— Funcions de tutor/a de la Universitat: garantir que l’alumne i el director/a extern a la Universitat coneguin els requeriments que el màster exigeix per al TFM i vetllar perquè la feina a realitzar per l’alumne estigui dimensionada amb els 12 crèdits de l’assignatura. Proporcionar les instruccions d’elaboració, supervisar el tema escollit, i que la memòria compleixi la normativa del màster, autoritzar-ne la defensa.

En el cas que el director/a sigui un professor de la Universitat, aquest/a assumeix també les funcions del tutor/a de la Universitat.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Una part de l’avaluació (el 20% de la nota) correspon al tutor del treball. Per a això, es demana un informe confidencial que s’ha d’enviar al coordinador de l’assignatura abans de la presentació de les memòries escrites. El tribunal valora la memòria escrita (50% de la nota) i la presentació oral (30% de la nota).

Els criteris d’avaluació de la memòria es basen en els elements següents:

— Claredat i rellevància dels objectius proposats i adequació del disseny del treball.
— Claredat en la presentació de les dades, adequació de les gràfiques i figures.
— Qualitat de la discussió i conclusions.
— Qualitat general de la memòria escrita: continguts, capacitat de síntesi, presentació escrita i qualitat de les fonts d’informació. Aspectes formals de referències de figures i bibliografia.

Per a la presentació oral es tenen en compte els elements següents:

— Exposició de la presentació: claredat, capacitat de síntesi i adequació al temps assignat.
— Resposta a les preguntes.