Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Camp de l'Etnografia: Disseny de Projectes

Codi de l'assignatura: 570221

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Miguel Javier Aramburu Otazu

Departament: Departament d'Antropologia Social

crèdits: 10

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Activitats presencials i/o no presencials

100

 

-  Teoria

Presencial

 

44

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

56

Aprenentatge autònom

150

 

 

Competències que es desenvolupen

 

escripció Detall Esborra

 Fomentar una actitud reflexiva, crítica i auto-críticadel procés d’investigació etnogràfic.


 

 

Saber treballar amb la dialèctica deducció-inducció en l’elaboració del projecte i el procés etnogràfic

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

escripció Detall Esborra

 Proporcionar una perspectiva històrica i teòrica de l’ús dels mètodes d’investigació etnogràfic..

 Guiar als alumnes en la elaboració d’un projecte de recerca

 Fomentar un coneixement crític de les principals tècniques d’investigació, tot desvetllant les seves  possibilitats i limitacions.

 Fomentar una actitud reflexiva, crítica i auto-críticadel procés d’investigació.


 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El coneixement etnogràfic: problemes epistemològics

*  
L’estatus científic de les ciències humanes i socials; comprensió i explicació, inducció i deducció, descobriment i validació, intersubjetivitat i objectivitat.  L’emergència de l’etnografía com a mètode: Evolució històrica de la pràctica etnogràfica: transformacions teòriques i del  context políticeconòmic. Bases epistemològiques: flexibilitat, reflexivitat i triangulació. Etnografia i teoria: el realisme etnogràfic i la construcció teòrica. El problema de la generalització  de les dades etnogràfiques.

2. Tècniques de recerca i problemes de la pràctica etnogràfica

*  
El treball de camp: L’accés i la negociació del rol de l’investigador. L’entrevista en la seqüència etnogràfica: de l’exploració a la validació. La preparació, el mostreig, la negociació, la conducció, la transcripció i l’anàlisi d’entrevistes.  El “mètode biogràfic”: evolució teòrica i problemes metodològics: representativitat, fiabilitat i generalització.  L’anàlisi sociològic del discurs: propietats analítiques del discurs; semàntica, sintaxis, retòrica, estil, proxémia, conseqüències pragmàtiques i interactives. Ètica i política de la investigació: l’encaix de la recerca antropològica en relacions político-económiques; codis ètics i dilemes ètics de la pràctica etnogràfica. L’antropologia aplicada, l’etnografia pública i la investigació participativa. 

3. Disseny del projecte de recerca

*  
Del tema al problema d’investigació: preguntes, conjetures i hipòtesis. El paper de la teoria i la prospecció de camp. Serendipity etnogràfica versus disseny metodològic previ. Reflexivitat, autoanálisis i pre-nocions. Lògica d’elecció de casos. El  mostreig etnogràfic i elecció de les tècniques de recerca.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs te tres parts clarament diferenciades, una teòrica, una altra més pràctica i una tercera d’elaboració d’un projecte de recerca. La part teòrica consistirà en l’anàlisi de l’etnografia com a mètode d’investigació (discussions epistemològiques, anàlisi crític de les tècniques de recerca etnogràfiques i qüestions ètiques) i s’estructura en un seguit de sessions que, a més de l’exposició del professor, giraran al voltant de la discussió de textos de lectura obligatòria (marcats amb * en el programa). La part pràctica consistirà en la realització de treballs practicus que premetin reflexionar sobre la pràctica del treball de camp. El tercer ámbit de l’assignatura és l’elaboració per part dels estudiants del seus projectes de recerca, treball que s’anirà supervisant en grups petits. Els avanços en l’elaboració d’aquest projecte s’aniran exposant i seran discutits a classe.  

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consistirà en la realització dels següents exercicis que ponderaran cadascun d’ells per la nota final: 1-   Fitxes de lectura de la bibliografia obligatòria (25%)  2- Realització, presentació i comentari de tres exercicis pràctics (25%)  3- Elaboració del projecte de recerca. Aquest treball consistirà en l’elaboració d’un projecte d’investigació i la reelaboració posterior a partir d’una prospecció de camp i teòrica realitzada pels alumnes. Això implica: presentació del projecte en tres fases: a) del tema al problema, b) marc teòric i metodologia, i c) projecte final que es presentarà en classe i es lliurarà en paper. Es valorarà la progressió en la definició del projecte. A més, caldrà participar activament en la discussió dels projectes dels altres companys del grup (50%).

 

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en un examen sobre els continguts teòrics de l’assignatura i l’entrega del projecte de recerca.

 

Reavaluació: La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

La reavaluació consistirà en el mateix procediment que l’avaluació única: un examen sobre els continguts de l’assignatura i l’entrega del projecte de recerca.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bourdieu, P. Chamboredon, J.C. Passeron, J.C. 1976. El oficio de sociólogo. Madrid: Siglo XXI.

Berreman, G. 2012 « Behind many masks : Ethnography and impression management », en Roben, A. Sluka, J. (eds.) Ethnographic Fieldwork Willey-Blackwell.

 Sayad, A. 1999. « Con habitantes de un municipio obrero », en Bourdieau, P. (dir.)  La miseria del mundo. Madrid : Akal.

Capítol

Clifford, J. 1992. “Sobre la autoridad etnográfica”, en Reynoso, C. (comp.)  El surgimiento de la Antropología Postmoderna. Barcelona : Gedisa.

Agar, M 1992. « Hacia un lenguaje etnográfico », en Reynoso, C. (comp.)  El surgimiento de la Antropología Postmoderna. Barcelona : Gedisa.

Hammersley, M, 1992.  “What’s wrong with ethnography?” i “Ethnography and realism”, a What’s wrong with ethnography?, Routledge.

Schepper-Hughes, N. 1996. “Nervoso”, en La muerte sin llanto. Barcelon: Ariel.

Bourdieu, P. (dir.)  1999. “Comprender”, en La miseria del mundo. Madrid : Akal.

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Modificacions del programa “EL CAMP DE L’ETNOGRAFIA. DISSENY DE PROJECTES”  (curs 2019-20) en motiu de la situació d’excepcionalitat pel Covid-19.

Professors: Mikel Aramburu i Gemma Celigueta

 

L’adaptació del programa de l’assignatura El camp de l’etnografia. Disseny de projectesa la situació d’excepcionalitat -forma d’avaluació, metodologia i contingut de les sessions, temari- s’ha pogut fer seguint el pla docent aprovat i respectant en bona mesura el programa concret lliurat aquest curs. La única diferència és que els últims exercicis no s’han presentat i discutit a classe sinó que s’han lliurat directament al professor. L’únic canvi és que ja no es valorarà la participació com a discussanten les presentacions dels companys. 

 

 

Pel que fa a l’avaluació:

 

 • L’avaluació continuada continua constant de les dues parts previstes, també ponderades com estava contemplat però sense contar la presentació a classe dels exercicis:


 
 1. Mòdul Disseny de projectes: Elaboració del projecte de recerca (50% de la nota final). El projecte es presenta en tres fases (Fitxa1, fitxa 2 i fitxa 3). El 80% de la nota consisteix en la progressió de la definició del projecte (CANVI: el 10% valorat sobre la participació com a discussanten les presentacions dels companys queda anul·lat i passa a formar part de la nota general del 80%). El 20% restant referent a la puntualitat en l’entrega de fitxes, assistència i participació en les presentacions dels companys es valorarà només en relació a les dues primeres entregues que sí es van fer presencialment. 
 2. Mòdul de El camp de l’etnografia (50% de la nota final): 
  1. El camp de l’etnografia I (25% nota)Queda igual perquè ja s’havia avaluat en el moment del confinament.
  2. El camp de l’etnografia II (25% nota)Es presenten al professor i valoren igual (34% exercici d’observació i escriptura, 33% recull i anàlisi de corpus de premsa i 33% entrevista) els tres exercicis pràctics només que no es presenten i discuteixen a classe els dos últims. 


 
 • L’avaluació únicai la reavaluacióqueden igual que estaven previstes. 


 

Això és: 

 

Per a l’avaluació única i reavaluació, caldrà fer els següents exercicis de les tres parts del curs.

Data d’entrega avaluació única: 2 de juny del 2020

Data d’entrega reavaluació:    setembre 2020

 

1-El camp de l’entografia I: Debats epistemològics (33% de la nota final). 

 

Examen sobre els següents textos:
 • Agar, M. 1992. « Hacia un lenguaje etnográfico », en Reynoso, C. (comp.) El surgimiento de la Antropología Postmoderna. Barcelona : Gedisa.
 • Burawoy, M. 2000. “The extended case method”, Sociological Theory, 16(1).
 • Clifford, J. 1992. “Sobre la autoridad etnográfica”, en Reynoso, C. (comp.)  El surgimiento de la Antropología Postmoderna. Barcelona : Gedisa.
 • Hammersley, M. 1992. “Ethnography and realism”, a What’s wrong with ethnography?, Routledge.
 • Small, M-L. 2009. “How many cases do I need? On science and the logic of case selection in field based research”. Ethnography,  10(1).


 

2- El camp de l’etnografia II:  la pràctica de l’etnografia (33% de la nota final). 

 

Caldrà fer una observació, un recull de premsa i una entrevista (tres exercicis) seguint les indicacions explicades al campus virtual, a l’apartat: El camp de l’etnografia II: La pràctica de l’etnografia (Gemma Celigueta). A més, cal fer tres comentaris de text d’una pàgina cada un (dues cares) de tres lectures de la bibliografia recomanada (Escollir una per exercici). En concret,

 

Exercici 1: Escollir un dels capítols del llibre
 • Geertz, C. 1989. El antropólogo como autor. Barcelona. Paidós.


Exercici 2: Escollir un dels dos textos
 • Dickey, S. 1997. “La antropología y sus contribuciones al estudio de los medios de comunicación”, Revista Internacional de Ciencias Sociales. Paris. UNESCO, 153: 10-33
 • Salazar, C. I G. Orobitg. 2012. "The making of an imagined community. The press as a mediator in ethnographic research into Assisted Reproductive Technologies", Ethnography, 13(2): 236-255


Exercici 3: Escollir un dels dos textos

·       Bourdieu, P. 2010. “Comprender” en Bourdieu. P. (ed.) La Miseria del Mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (pp. 527-543) 

·      Guber, R. 2011. “La entrevista etnográfica o el arte de la “no directividad”, a La Etnografia: Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI (pp. 69-91).

3-Disseny de projectes (33% de la nota final)

Presentar la fitxa 3 o projecte final. Les pautes per l’elaboració d’aquest projecte es penjaran en el camp virtual de l’assignatura.