Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 570232

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Roger Canals Vilageliu

Departament: Departament d'Antropologia Social

crèdits: 20

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 500

 

Treball tutelat/dirigit

75

Aprenentatge autònom

425

 

 

Competències que es desenvolupen

 

-Assolir les eines teòriques i conceptuals necessàries pròpies de l’antropologia per a l’anàlisi i interpretació de fenòmens socioculturals complexos.

-Dissenyar projectes de recerca orientats a la identificació i/o resolució de problemàtiques socials concretes.

-Capacitat per a realitzar aportacions originals en el context de la recerca.

-Capacitat per a dissenyar, realitzar i presentar públicament un projecte de recerca en el camp de l’antropologia.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


-Capacitat de dissenyar un projecte especificant els objectius, la metodologia i les fonts d’informació utilitzades.
-Demostrar la capacitat d’aplicar correctament la metodologia i les fonts d’informació triades, així com de gestionar la informació obtinguda per arribar a unes conclusions coherents amb els objectius proposats.
-Capacitat d’aplicar les competències genèriques i específiques relacionades amb la temàtica del treball: capacitat analítica, de sintesi, criteri propi, compromís ètic, així com una correcta presentació escrita i oral.
-Demostrar la capacitat d’exposar oralment el treball i de raonar les respostes a les questions plantejades pel tribunal.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


-Elaboració de projectes: Metodologia d’ensenyament actiu que promou l’aprenentatge a partir de la realització d’un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació d’un projecte.
-Recerca d’informació.
-Treball escrit.
-Prova oral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

El propòsit del Treball Final de Màster és complementar la formació de l’alumnat amb el desenvolupament d’un estudi teòric i pràctic que permeti confirmar que els alumnes han desenvolupat les competències proposades pel Màster. Aquest objectiu es considera estratègic, ja que assegurarà la capacitació dels alumnes per al desenvolupament d’una carrera investigadora.

El treball es realitzarà sota la direcció d’un/a tutor/a designat pel Coordinador del Màster en funció de la temàtica del projecte (eventualment hi pot haver un cotutor/a). El treball tindrà un caràcter d’introducció a la investigació, amb el desenvolupament d’un projecte de recerca original, inèdit, i basat en una recerca etnogràfica. Aquest treball serà presentat per escrit i defensat de forma oral en acte públic davant d’una comissió avaluadora, que jutjarà tant el contingut del treball com el seu desenvolupament i presentació, avaluant l’adquisició de competències per part del alumnat.

El tutor o tutora de l’estudiant atorgarà una nota que representarà el 30% de la nota final. El 70% restant serà la mitjana de les tres notes individualment posades pels tres membres del tribunal. El tutor o tutora no formarà part del tribunal avaluador.

En cas de que un/a alumne/a no hagi presentat a avaluació a la convocatòria estipulada o suspengui el Treball Final, haurà de reiniciar tot el procés, matriculant aquesta assignatura al proper curs. Opcionalment, podrà modificar el tema de la seva recerca o canviar de tutor/a.

Donada la planificació singular d’aquesta assignatura, no hi ha possibilitat de reavaluació.