Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570309

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Victor Gavin Munte

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Presentació.


En aquesta assignatura, de quinze crèdits i de caràcter obligatori, l’estudiant ha d’elaborar i presentar davant d’un tribunal un treball acadèmic original i inèdit. En aquest treball, cal que es plantegin les preguntes fonamentals en relació al tema escollit i que, com a resultat de l’anàlisi dels materials usats, reflecteixi que l’estudiant és capaç d’elaborar un text acadèmic rigorós i de transmetre una reflexió coherent i crítica al respecte.
Per a elaborar aquest Treball Final de Màster (TFM), en què l’estudiant haurà de demostrar que és capaç d’integrar i aplicar les competències i continguts adquirits durant el Màster, cada estudiant disposarà d’un director del TFM, que serà un professor doctor del màster amb experiència investigadora. 
El TFM podrà tenir diferents modalitats:
- Estudi de cas: anàlisi d’un aspecte concret, a partir de fonts primàries.
- Assaig acadèmic o estat de la qüestió sobre una problemàtica de caràcter general, utilitzant fonts i bibliografia actualitzada i prenent en consideració els debats en curs dins els àmbits acadèmics.
L’assignatura presenta dos grans aspectes que l’estudiant haurà de treballar al llarg del semestre: la metodologia i els continguts.
Per metodologia entenem tots aquells aspectes formals i de mètode que caracteritzen un treball acadèmic mínimament acurat:
(a)  el disseny de la recerca: concepció general, acotació del tema, preguntes inicials analítiques, plantejament d’una hipòtesi de treball, recerca bibliogràfica, interpretació crítica de les dades i lectures;
(b) la plasmació d’aquesta recerca en un treball correcte formalment des d’un punt de vista acadèmic: ben presentat, coherent, argumentat de manera lògica, amb referències a lectures de suport, amb dispositius com notes al peu, fonts d’informació, etc.
Per continguts entenem un conjunt de dades, informacions, reflexions i interpretacions relatives a les preguntes que s’hagin pres com a objecte d’estudi, enfocades i acotades de manera definida. Cal emfatitzar novament que les qüestions inicials o l’objecte d’estudi han d’ésser gestionables dins l’espai de temps i possibilitats de les quals disposa l’estudiant.

L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis


El TFM té com a objectiu que l’estudiant posi en joc totes les competències, coneixements i  i sabers fer adquirits al llarg del màster de manera que sigui capaç d’elaborar un treball acadèmic original i rigorós basat en la seva pròpia recerca.

Coneixements previs


Es recomana que l’estudiant matriculi el TFM quan estigui en disposició de finalitzar el màster de manera que pugui posar en joc totes les competències, coneixements i sabers adquirits prèviament. Així mateix, es recomana que l’estudiant hagi cursat prèviament un mínim 30 crèdits del màster i que el mateix semestre en què cursa el TFM, la càrrega lectiva que matriculi sigui la més baixa possible.
 

Especificació de les competències bàsiques, generals i específiques:


CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8. Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexa realitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que en gran mesura haurà de ser auto dirigida o autònoma.
CG1. Que els estudiants siguin capaços d’analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua i recent, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d’estudi i als debats i problemàtiques actuals, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
CG2. Que els estudiants tinguin aptitud per usar les noves tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge, comprensió i assimilació dels continguts docents (teòrics i pràctics) dels Màster, així com en l’obtenció d’informació rellevant relativa a l’especificitat de cada matèria
CG3 Que els estudiants siguin capaços de respectar la pluralitat d’enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat del treball dels altres.
 Pel que fa a les competències específiques, són les següents:
CE1. Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els fets més recents, sobre la base d’una informació plural.
CE2. Proporcionar elements que permetin adquirir la capacitat de conèixer els principals camps de treball i perspectives pròpies de la investigació en Història contemporània.
CE3. Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània.
CE4. Obtenir i aplicar un coneixement profund dels diferents enfocaments metodològics i de les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Era Contemporània i del Món Actual.
CE5. Dominar les metodologies específiques que en l’àmbit de la Història Contemporània permetin, en el futur, realitzar una tesi doctoral i/o investigacions històriques.
CE6. Diferenciar entre les diferents fonts històriques, valorar-les i localitzar-les en els arxius, centres de documentació o webs especialitzades.
CE7. Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que permetin a l’estudiant arribar a un anàlisi històric en profunditat.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

56

Aprenentatge autònom

319

 

 

Recomanacions

 


Altres recomanacions


Pel que fa els aspectes formals del treball:
El treball haurà de ser inèdit i d’una extensió que en cap cas podrà superar les 100 planes, amb un interlineat d’1,5. Les notes podran aparèixer com a notes a peu de pàgina o com a notes al final. En cas que hi hagi annexos, aquests es comptabilitzaran en el còmput total que no pot superar les 100 planes.
El treball haurà de tenir uns mínims requisits formals (índex, numeració de les pàgines, bibliografia ben citada segons normes acadèmiques, etc.) i respectar els codis ètics que ha de guiar qualsevol recerca. El director de cada treball vetllarà per a que així sigui.
Les normes formals de presentació del TFM s’adequaran als criteris generals que poden trobar-se en aquest enllaç (http://www.ub.edu/criteris-cub/)
El treball s’haurà de lliurar no més tard de la data límit que es fixi. Els estudiants podran triar entre dues opcions: lliurar i presentar el treball al mes de juliol o lliurar i presentar-lo al mes de setembre. Per a comunicar quina de les dues opcions és l’escollida, caldrà que ho facin saber al professor responsable de l’aula no més tard del dia 31 de març. En cas que un estudiant no indiqui res, s’entendrà que ha escollit l’opció de lliurar i presentar el treball al juliol. Un cop feta la tria, no serà possible fer cap canvi.
El lliurament del treball es farà de forma electrònica a través de l’aplicatiu de l’aula del campus de la UOC. No s’acceptaran treballs lliurats fora del termini establert.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Les principals competències que s’assoleixen al llarg del procés de concepció, disseny i realització del TFM són de naturalesa planificadora, analítica, de processament lògic del pensament, de resolució de problemes i de presa de decisions, interpretatives, comunicatives i valoratives, a més de les específiques de l’ensenyament d’Història, tal com han quedat recollides en la memòria presentada per a l’acreditació del màster.
L’especificació de les competències bàsiques, generals i específiques es pot trobar a "Altres continguts".

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


L’estudiant que cursi el TFM estarà capacitat en acabar aquest treball per desenvolupar i realitzar de forma autònoma treballs d’investigació en la matèria de la seva especialització.
Els objectius del TFM són:
- Valorar i complementar la formació de l’estudiant mitjançant el desenvolupament d’una investigació que li permeti aplicar i complementar les competències i els coneixements adquirits al llarg del màster.
- Comprovar que els estudiants han assimilat correctament les competències del màster. Aquest aspecte es considera estratègic atès que la correcta adquisició de les competències és l’element que assegurarà la seva capacitació per la realització, si així ho consideren, d’una possible futura carrera investigadora.
- Desenvolupar la capacitat investigadora de l’estudiant en l’estudi d’un tema concret, mitjançant la cerca i selecció d’informació, la destresa en ordenar de manera lògica i coherent les dades i la informació i la planificació dels objectius.
Per tant, al final d’aquesta assignatura s’espera que l’estudiant sigui capaç d’assolir els següents resultats d’aprenentatge:
- Buscar informació, seleccionar-la i gestionar-la de manera adient i saber desenvolupar criteris per a la definició dels objectius d’una investigació.
- Redactar un treball acadèmic rigorós en què l’estudiant posi en joc els coneixements i competències adquirits al llarg del màster i que mostri que domina els elements formals i propis de l’escriptura acadèmica.
- Mostrar que domina els elements formals i propis de l’escriptura acadèmica, la capacitat de formular preguntes rellevants i elaborar respostes a partir de l’anàlisi d’informacions i fonts de tipus divers segons els requeriments del projecte, i la capacitat d’utilitzar marcs teòrics i conceptuals.
- Mostrar que ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Redacció TFM

*  
 
El TFM haurà de contemplar els següents aspectes:

 • Introducció.
 • Fonamentació teòrica i conceptual.
 • Plantejament metodològic.
 • Descripció i anàlisi dels resultats.
 • Conclusions
 • Fonts d’informació (bibliografia, recursos d’internet, etc.).
 • Annex documental. Si el treball ho requereix.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

L’aula del TFM incorpora els estudiants de les modalitats presencial i virtual del màster i compta amb dos professors responsables, un de la UB i un de la UOC, que s’encarregaran de la gestió de l’aula durant tot el semestre.

Selecció del tema i proposta de TFM

A partir d’un menú temàtic ja establert, l’estudiant haurà d’escollir una de les línies temàtiques i haurà de fer arribar al professor de la seva universitat responsable de l’aula una proposta de treball que inclogui:

a) el títol del treball

b) la línia de recerca en la qual s’integra

c) la proposta de director/a acadèmic del treball

d) un breu resum del treball que es pretén dur a terme (extensió màxima de dues planes)

Aquesta proposta de treball s’haurà d’enviar com a data límit el 19 de desembre de 2016.

Les línies temàtiques suggerides del Màster són:

 1. Historiografia i fonts
 2. Memòria històrica
 3. Món actual
 4. Història contemporània universal
 5. Qüestions de gènere
 6. Transformacions tècniques, culturals i canvis socials
 7. Franquisme i transició
 8. Història de Catalunya


Acceptació de les propostes de TFM i assignació del Director

Un cop rebudes totes les propostes de treball, els dos professors responsables de l’aula les aprovaran o desestimaran en funció de l’adequació temàtica proposada i assignaran a cada estudiant un director acadèmic per el seu treball, tenint en compte la proposta feta per l’estudiant, la seva adequació i la disponibilitat dels diferents directors. En cas que hi hagi alguna situació anòmala o que la proposta de treball hagi estat finalment desestimada, els professors responsables de l’aula la traslladaran a la Comissió de Titulació del Màster a fi i efecte que la pugui valorar.

Desenvolupament del TFM

Un cop assignat el director del treball, l’estudiant haurà de contactar-hi a fi i efecte d’iniciar el seu treball. Per tant, en aquesta assignatura l’activitat docent fonamental tindrà lloc de forma individualitzada entre cada estudiant i el seu director, i aquesta interacció presencial i/o online es concretarà segons acordin en cada cas alumne i director. Així doncs, l’activitat que es realitzarà a l’aula estarà relacionada amb avisos generals de l’assignatura així com recordatoris de las dates a tenir en compte.

En cas que un estudiant vulgui plantejar un treball que no es correspongui amb cap dels vuit àmbits temàtics ja assenyalats, igualment podrà fer la seva proposta, degudament justificada, que serà discutida amb el professor responsable de l’aula. Si finalment la proposta és acceptada i aprovada, com en la resta de casos, li serà assignat un director del treball.

Les funcions del director són: actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge i garantir la qualitat del treball a través de la supervisió de cadascuna de les seves etapes. En aquest sentit, ha de guiar a l’estudiant en:

- la seva introducció a la recerca: orientacions sobre qüestions teòriques, metodològiques i sobre la cerca d’informació (bibliografia, instruments de treball..);

- el procés de realització del treball i,

- els aspectes formals de l’elaboració i la presentació del treball.


L’alumne responsable del TFM i el director del mateix fixaran el nombre d’entrevistes que considerin necessàries per a dur a terme el treball així com la metodologia del mateix. En el decurs del semestre, però, l’estudiant haurà de complir amb aquestes tres dates de lliurament obligatòries:

1) Presentar la proposta del treball: una justificació del tema seleccionat, la pregunta o preguntes de recerca que es formula, els materials o casos seleccionats per l’estudi, i una bibliografia de referència.

2) Presentar un primer esborrany del treball. El director en farà una primera avaluació i donarà les indicacions oportunes per tal que l’estudiant pugui seguir el seu treball.

3) Presentar el treball final, per tal que abans de tancar-lo com a definitiu el director pugui avaluar si cal introduir-hi esmenes i, si és el cas, en quin sentit.

Presentació pública del TFM

Un cop lliurat el treball, el consentiment i vist-i-plau del director del treball és imprescindible per tal que l’estudiant en pugui fer la presentació pública davant el tribunal i que el seu treball i la seva presentació puguin ser avaluats. Per a les qüestions concretes d’avaluació i presentació pública, vegis el següent apartat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació contínua (AC). La nota final d’avaluació contínua esdevé la nota final de l’assignatura. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC.

Opció per superar l’assignatura: AC

Final d’assignatura: AC

Avaluació continuada

L’avaluació del TFM recau sobre el director del treball i el tribunal davant el qual es fa la presentació pública.

El director és l’encarregat d’avaluar tot el procés d’elaboració i el treball resultant. Per tal que un estudiant pugui fer la presentació i defensa pública del seu treball cal que tingui un informe favorable del seu director. Aquest informe serà lliurat als professors responsables del TFM que, un cop analitzat, el passaran al corresponent tribunal avaluador.

El tribunal -format per professors escollits pels responsables del TFM-, avalua el treball final i la presentació i defensa pública que en faci l’estudiant.

La presentació del TFM consistirà en l’exposició i defensa pública del treball per part de l’estudiant, que disposarà d’un màxim de vint minuts. Un cop feta la presentació, cada membre del tribunal disposarà d’un màxim de 10 minuts per fer preguntes i/o observacions i, seguidament, l’estudiant podrà respondre al finalitzar, si així ho considera, els comentaris dels membres del tribunal durant un màxim de 10 minuts.

L’acte tindrà una durada aproximada d’una hora per treball. L’acte s’ajustarà als protocols acadèmics habituals i serà responsabilitat del president o presidenta del tribunal vetllar pel seu compliment.

La presentació del TFM serà presencial o virtual sincrònica. Els professors responsables de l’aula fixaran el procediment i l’hora.

En la valoració final, el TFM computarà un 70% -el 35% correspon a l’informe del director i l’altre 35% al tribunal- i la seva presentació i defensa un 30%. La qualificació serà numèrica.

Els períodes de qualificació del TFM són els establerts per a la resta d’assignatures del Màster.

L’última instància que resol qualsevol qüestió sobre el procés de realització i de valoració del TFM és la Comissió de Titulació del Màster.

Avaluació final

Les dades s’indicaran en el moment adient de cada curs

 

Pels estudiants que lliurin i defensin el treball al juliol, les dates clau són les següents:

Les dades s’indicaran en el moment adient de cada curs


Pels estudiants que lliurin i defensin el treball al setembre, les dates clau són les següents:

Les dades s’indicaran en el moment adient de cada curs

Qualsevol treball lliurat fora de termini serà qualificat amb un No Presentat, i, per tant, l’estudiant haurà de tornar a matricular l’assignatura del TFM de nou el semestre en què vulgui cursar-la.

 

Drets de propietat intel·lectual i arxiu del TFM

Els drets de propietat intel·lectual es regularan en els termes i condicions previstos en la legislació vigent.

La Comissió coordinadora del Màster proposarà els criteris que regiran l’arxiu dels treballs.

Dates clau

Títol

Inici / Enunciat

Lliurament

Solució

Qualificació

Lliurament Proposta de Treball

 

 

-

-

Lliurament del TFM - juliol

 

-

-

Lliurament del TFM - setembre

 

 

-

-


 

Títol

Tipus

Data

Data Final

Elecció Període Lliurament i Presentació

Altres

 

-


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

Les adients en cada cas, que s’especificaran en la memòria escrita del TFM. 

RODRÍGUEZ, Ma Luisa; LLANES, Juan (Coords.). Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster. Barcelona, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2013.

SANCHO, Jordi. Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Guia pràctica per a estudiants i professors. Barcelona, Eumo, 2014.

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. Cómo converstirse en un hábil investigador. Barcelona, Gedisa 2008.