Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prąctiques

Codi de l'assignatura: 570340

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Joan Anton Sanchez Valero

Departament: Departament de Didąctica i Organització Educativa

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Altres prąctiques

Presencial

 

150

 

(Prąctiques acadčmiques professionalitzadores)

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


Competències transversals:

 • CG2 - Capacitat d’interpretar i avaluar de manera crítica la informació procedent de diverses fonts, amb la finalitat de resoldre problemes complexos
 • CG5 - Capacitat crítica per a l’anàlisi, la síntesi i l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi d’opinions, presentant arguments sòlids i estructurats
 • CG6 - Desenvolupar la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar adequadament projectes d’investigació i millora aplicats al seu àmbit de treball, de caràcter original i susceptibles de ser implementats en contextos complexos i interdisciplinaris
 • CG8 - Capacitat de presentar públicament idees, procediments i informes d’investigació
 • CG9 - Capacitat d’autoavaluar per reconèixer les pròpies necessitats formatives
 • CG10 - Desenvolupar hàbits i actituds per mantenir una formació professional contínua

 
Competències específiques:
 • CE1 - Identificar les principals implicacions de la societat digital a l’educació
 • CE2 - Conèixer les principals teories de l’aprenentatge en entorns mediats per tecnologies digitals i les seves implicacions educatives
 • CE3 - Conèixer i diferenciar els principals enfocaments de la recerca actual i històrica aplicada al camp de l’aprenentatge mediat per tecnologies digitals
 • CE7 - Dissenyar i dur a terme una investigació bàsica sobre entorns mediats per tecnologies digitals
 • CE8 - Efectuar una crítica de resultats de recerca des de diferents perspectives

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les principals metodologies d’investigació i/o intervenció educativa.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Adquirir competències professionals i/o investigadores.
 • Adquirir competències de treball en grup.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Respectar les normes ètiques de projectes en que intervenen persones.
 • Desenvolupar una actitud de respecte en relació als membres d’un equip.

 

 

Blocs temątics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Els estudiants hauran de realitzar una d’aquestes activitats:

 • Participació en unes pràctiques acadèmiques professionalitzadores.
 • Desenvolupament d’un treball de recerca individual.

 

S’establiran tutories de seguiment, indivduals i grupals, durant el desenvolupament de les pràctiques.


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final de les pràctiques es realitzarà a partir dels informes de seguiment dels tutors, que tindran en compte l’informe final del centre col·laborador o del grup de recerca consolidat.

La realització d’un treball que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i annex).

Donades les característiques de l’assignatura, no es contempla la reavaluació.

 

 

Avaluació śnica

Donat el caràcter virtual del màster, aquesta assignatura no accepta la modalitat d’avaluació única.