Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Planificació i Gestió de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement en les Institucions Educatives

Codi de l'assignatura: 570341

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joan Anton Sanchez Valero

Departament: Departament de Didàctica i Organització Educativa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Recomanacions

 

A les sessions virtuals sincròniques s’aconsella disposar de càmera web i micròfon.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències generals/transversals
CG1 - Capacitat d’integrar els coneixements previs de manera crítica i relacionada de manera que es puguin aplicar a l’anàlisi i estudi de situacions reals pròpies del seu àmbit de treball i a la proposta d’alternatives de millora en un context complex
CG3 - Aplicar als centres educatius els models de millora de la qualitat a partir del coneixement de la normativa i l’organització institucional del sistema educatiu
CG4 - Capacitat per al lideratge d’equips humans i el treball en equip
CG5 - Capacitat crítica per a l’anàlisi, la síntesi i l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi d’opinions, presentant arguments sòlids i estructurats
CG6 - Desenvolupar la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar adequadament projectes d’investigació i millora aplicats al seu àmbit de treball, de caràcter original i susceptibles de ser implementats en contextos complexos i interdisciplinaris
CG7 - Capacitat per a l’organització i planificació del treball a desenvolupar en el marc de les institucions educatives
CG9 - Capacitat d’autoavaluar per reconèixer les pròpies necessitats formatives
CG10 - Desenvolupar hàbits i actituds per mantenir una formació professional contínua
 
Competències específiques
CE8 - Efectuar una crítica de resultats de recerca des de diferents perspectives
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Conèixer diferents concepcions sobre les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement a les institucions educatives.

 

Referits a habilitats, destreses


Descriure l’ús de les tecnologies digitals existents en institucions educatives.
Analitzar el potencial de les tecnologies digitals per a promoure canvis significatius en el aprenentatge dels estudiants.
Sintetitzar els aprenentatges més rellevants assolits a l’assignatura.

 

Referits a actituds, valors i normes


Respectar les diverses opcions, opinions i punts de vista en relació a les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Polítiques i pràctiques al voltant de les TIC i les TAC

2. Diferents contextos i realitats de la gestió del tecnologies digitals a les institucions educatives.

3. La millora de la gestió de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement a les institucions educatives.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La dinàmica de l’assignatura es realitzarà en dos escenaris:

Al primer escenari, que es realitzarà amb el suport d’un programa de videoconferència interactiu, es desenvoluparan les següents activitats virtuals síncrones:

 • Presentació de l’assignatura, on els estudiants podran plantejar preguntes, dubtes o ampliació d’informació.
 • Exposició, de manera dialogada amb els estudiants, de reptes educatius i diferents concepcions sobre les tecnologies digitals a l’educació.
 • Posta en comú en relació a un primer anàlisi de la gestió de les tecnologies digitals als centres escollits pels estudiants.
 • Metareflexió sobre els aprenentatges més rellevants assolits a l’assignatura.


Al segon escenari, que es realitzarà amb el suport d’un entorn virtual d’aprenentatge, es desenvoluparan les següents activitats virtuals asíncrones:
 • Elaboració d’un reportatge, amb el suport que l’estudiant esculli, on haurà de descriure, analitzar i interpretar la visió que sobre l’ús de les tecnologies són la base de les pràctiques a una institució educativa escollida per l’estudiant, així com el seu potencial per promoure canvis significatius en el procés i els resultats d’aprenentatge.
 • Anàlisi del reportatge d’un company, on es poden plantejar a l’autor del treball, preguntes, dubtes, ampliació d’informació ... que puguin ajudar a una major comprensió d’aquest.
 • Participació en un fòrum on es compartiran els reportatges i els anàlisis d’aquests.
 • Desenvolupar una metareflexió final sobre tota l’assignatura.


L’entorn virtual d’aprenentage serà el campus virtual de la UB, que també serà l’espai de comunicació i gestió de documents de tota l’assignatura. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es realitzarà un procés d’avaluació contínua, orientada a oferir informació sobre el grau d’assoliment de les competències treballades i afavorir l’autoregulació dels processos d’aprenentatge dels estudiants.

Activitats objecte d’avaluació:

 • Participació a les sesions virtuals síncrones (10%)
 • Elaboració d’un reportatge, en qualsevol suport digital, sobre la gestió de les tecnologies digitals a una institució educativa elegida lliurement (60%)
 • Participació en un debat a partir del reportatges elaborats (20%)
 • Elaboració d’una metarreflexió global de l’assignatura (10%)


La realització d’un treball que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i annex).

La reavaluació queda restringida a aquells alumnes que han tingut una nota igual o inferior a 4.9, que han participat de les sessions virtuals síncrones i que han presentat les activitats previstes a l’avaluació continuada. En aquest cas l’alumnat podrà presentar les activitats per a ser avaluades. El procediment serà personalitzat i s’acordarà  amb el professor. Es podrà requerir la realització d’una videoconferència durant la primera quinzena de setembre. Els estudiants amb la qualificació de "No presentat" no poden accedir a la reavaluació.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura no accepta la modalitat d’avaluació única.