Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Formaciˇ del Professorat en la Societat Digital

Codi de l'assignatura: 570344

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Anna Fores Miravalles

Departament: Departament de DidÓctica i Organitzaciˇ Educativa

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

Recomanacions

 

 

 

En las sesiones virtuales sincrónicas se aconseja disponer de cámara web y micrófono.»

 

 

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Competències generals/transversals

CG1 - Capacitat d’integrar els coneixements previs de manera crítica i relacionada de manera que es puguin aplicar a l’anàlisi i estudi de situacions reals pròpies del seu àmbit de treball i a la proposta d’alternatives de millora en un context complex
CG3 - Aplicar als centres educatius els models de millora de la qualitat a partir del coneixement de la normativa i l’organització institucional del sistema educatiu
 
CG5 - Capacitat crítica per a l’anàlisi, la síntesi i l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi d’opinions, presentant arguments sòlids i estructurats
CG6 - Desenvolupar la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar adequadament projectes d’investigació i millora aplicats al seu àmbit de treball, de caràcter original i susceptibles de ser implementats en contextos complexos i interdisciplinaris
 
CG9 - Capacitat d’autoavaluar per reconèixer les pròpies necessitats formatives
CG10 - Desenvolupar hàbits i actituds per mantenir una formació professional contínua
 
Competències específiques
CE1 - Identificar les principals implicacions de la societat digital a l’educació
 
CE4 - Conèixer i caracteritzar les característiques i components de la formació en línia en diferents contextos professionals i institucionals
CE5 - Aplicar coneixements tecnològics avançats en educació i la formació
CE9 - Habilitat per intervenir en diversos contextos de disseny, planificació i gestió de la formació en línia
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements 
• Reflexionar sobre les necessitats educatives 
de la SIC, i dels nous entorns de 
ensenyament i aprenentatge mediats per 
tecnologies digitals. 
• Analitzar els rols del professorat en els 
entorns de ensenyament i aprenentatge 
mediats per tecnologies digitals 
• Analitzar les dimensions organitzatives de 
les institucions de aprenentatge basades en 
les tecnologies
Analitzar críticament els fonaments i les 
característiques de diferents enfocaments 
de la formació dels docents en el món 
digital, i les seves concrecions de 
competències digitals per al professorat 
• Conèixer experiències i noves metodologies 
per a l’ensenyament i aprenentatge basats 
en entorns virtuals i mixtos 
 

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La formaciˇ del professorat a l’era digital:
perspectives i competŔncies

*  

 
 
1. Canvis tecnològics, canvis socials i canvis 
educatius: noves necessitats educatives en 
la societat del coneixement. 
2. Les competències digitals del professorat: 
implicacions en la seva formació. 
3. Les necessitats de la formació del 
professorat en els nous entorns de 
ensenyament i aprenentatge mediats per 
tecnologies digitals. 
4. Els rols del professorat en els nous entorns 
digitals. 
5. Anàlisi de models de formació del 
professorat en TIC, i de estratègies 
institucionals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La forma de desenvolupar l’assignatura 
consistirà en una amalgama metodològica per 
enriquir no només els continguts sinó la 
manera de aprendre. 
• La reflexió, l’anàlisi de casos, el mètode 
interrogatiu-reflexiu seran la base per 
garantir l’adquisició de les 
competències que caldrà demostrar al 
final de l’assignatura. 
• El curs tindrà el suport del Campus 
Virtual per garantir un intercanvi i una 
collaboració continuada al llarg de tot 
el curs entre tota la comunitat 
educativa. 
 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La  evaluación estará orientada al aprendizaje, será continuada y se basará en el proceso y el resultado. Por tanto en la participación y reflexión constante derivado de las tareas específicadas en el programa de la asignatura.

 

«La realización de una prueba o trabajo de evaluación que suponga copia o plagio de material escrito o electrónico se considerará una irregularidad y como tal será calificada con un 0 (Normativa Reguladora de los planes docentes de las asignaturas y de la evaluación y la calificación de los aprendizajes. Artículo 16.7 y Anexo).»


Revaluación

Requisitos: Tener una nota igual o inferior a 4.9 o no haber presentado todas las actividades o evidencias. 

Procedimiento: Será personalizado para cada uno de los estudiantes que se presenten a la revaluación y se realizará durante la primera quincena de septiembre.»

 

  

 


 

 

.

 

Avaluaciˇ ˙nica


 Evaluación única: Esta asignatura no admite evaluación única.»