Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa

Codi de l'assignatura: 570347

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Paz Sandin Esteban

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Recomanacions

 

 • Es recomana que els/les estudiants hagin cursat assignatures de caràcter metodològic pròpies dels seus màsters o bé del mòdul transversal.  Per a les persones que cursin el màster en dos anys, es recomana que aquesta assignatura es matriculi al segon curs. 

 • Per a les sessions virtuals sincròniques s’aconsella disposar de càmara web i micròfon.


 

 

 

Competències que es desenvolupen

 


TRANSVERSALS:

 • Capacitat d’integrar els coneixements previs de manera crítica i relacionada de manera que es puguin aplicar a l’anàlisi i estudi de situacions reals pròpies del seu àmbit de treball i a la proposta d’alternatives de millora en un context complex
 • Capacitat d’interpretar i avaluar de manera crítica la informació procedent de diverses fonts, amb la finalitat de resoldre problemes complexos
 • Capacitat de presentar públicament idees, procediments i informes d’investigació

ESPECÍFIQUES:
 • Coneixement dels processos associats a l’anàlisi de materials textuals
 • Capacitat per a planificar i desenvolupar una anàlisi qualitativa de dades.
 • Habilitat per a transferir l’ús dels procediments informàtics generals d’anàlisi qualitativa a un objectiu analític específic
 • Capacitat per elaborar conceptualment informació descriptiva.
 • Efectuar una crítica de resultats de recerca des de diferents perspectives.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer el procés general d’anàlisi de dades qualitatives i les seves característiques.
 • Conèixer els diversos procediments de categorització i transformació de la informació en l’anàlisi qualitativa.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Aplicar els processos bàsics d’anàlisi de dades a un conjunt d’informació qualitativa.
 • Elaborar sistemes categorials.
 • Cercar text i categories i elaborar patrons.
 • Proposar diverses hipòtesis analítiques i aplicar processos interpretatius.
 • Explorar les principals funcions dels programes informàtics i la seva utilitat en l’anàlisi.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Compromís ètic davant la recollida i l’ús de la informació.
 • Capacitat reflexiva i d’intersubjectivitat envers la construcció interpretativa de les dades qualitatives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. - Conceptualització i característiques de l’anàlisi qualitativa.

2. - La naturalesa de les dades qualitatives, consideracions teòriques i metodològiques en la planificació de la seva recollida i anàlisi.

3. - L’anàlisi de dades en el marc del projecte qualitatiu: fases i intensitat de l’anàlisi.

4. - El procés general d’anàlisi qualitativa. Alguns models d’anàlisi.

5. - Finalitats analítiques, integració teòrica i presentació de la informació.

6. - Introducció als programes informàtics per a l’anàlisi de dades qualitatives.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La assignatura té un caràcter teòric-pràctic. Amb una finalitat integradora i d’aplicació dels conceptes bàsics a la pràctica de l’anàlisi qualitativa, es combinaran les següents metodologies i activitats formatives:

 • sessions virtuals sincròniques (assignatura no presencial) 
 • presentació de materials bàsics i d’ampliació sobre les temàtiques tractades.
 • realització de lectures conceptuals i discussió al campus; aplicació al desenvolupament de les evidències requerides.
 • utilització de fòrums i altres eines per al seguiment de l’assignatura i aportació d’avenços individuals i en grup.
 • pràctiques i simulació d’anàlisi de dades qualitatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

AVALUACIÓ CONTINUADA
El procés d’avaluació contínua suposa el desenvolupament i presentació de les següents evidències en els moments que seran indicats. Algunes són de caràcter puntual, altres recolliran l’experiència i progressos al llarg de l’assignatura. S’oferiran pautes per a la seva elaboració, i acompanyament via campus. 

 1. Realització d’activitats aula/campus, lectures conceptuals i visualització de materials sobre anàlisi qualitativa. Derivacions i reflexions que es vinculen amb el propi projecte. (40%)
 2. Cerca documental i anàlisi de dues recerques d’enfocament qualitatiu amb especial èmfasi en les fases de planificació i desenvolupament de l’anàlisi de dades qualitatives i presentació dels resultats. (30%)
 3. Elaboració i definició d’un sistema categorial. Descripció i caracterització del procés de creació. (30%)


REAVALUACIÓ

El sistema de reavaluació consisteix en la possibilitat d’avaluar de nou alguna o algunes evidències que no han estat superades en l’avaluació continuada. Exigeix, per tant, haver estat avaluat/da prèviament. Els casos “no presentats” es podran acollir de forma excepcional per motius justificats.

 

Requisits: Tenir una nota igual o inferior a 4.9, o no haver presentat totes les activitats o evidències. La qüalificació de "No presentat" no permet acollir-se a la Reavaluació. 

Procediment: La revaluació es farà després de la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura, i dins el termini establert en el calendari acadèmic, concretament, la primera quinzena de setembre de 2019. Podrà realitzar-se de manera presencial si s’escau. El procediment serà personalitzat per a cada estudiant que es presenti a reavaluació. 

 

*****************************

Nota:
La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es
considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans
docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

 

 

 

 

Avaluació única

No es contempla modalitat d’avaluació única

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Bloc temàtics i/o continguts
Els continguts es mantenen i són els següents:

1. - Conceptualització i característiques de l’anàlisi qualitativa.

2. - La naturalesa de les dades qualitatives, consideracions teòriques i metodològiques en la planificació de la seva recollida i anàlisi.

3. - L’anàlisi de dades en el marc del projecte qualitatiu: fases i intensitat de l’anàlisi.

4. - El procés general d’anàlisi qualitativa. Alguns models d’anàlisi.

5. - Finalitats analítiques, integració teòrica i presentació de la informació.

6. - Introducció als programes informàtics per a l’anàlisi de dades qualitatives.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives

Les sessions es faran en la mateixa franja horària establerta per les classes presencials però en format en línia. Es farà servir:

 • El Skype Empresarial per les tutories individuals i grupals.
 • L’eina Collaborate per les sessions online.


Les sessions virtuals aniran acompanyades de lectures prèvies.

 

Avaluació

L’avaluació s’adapta. Es faran dues evidències en lloc de les tres que es plantejaven.
 • Evidència 1.  Realització d’una anàlisi reflexiva, a partir del desenvolupament de tres recursos didàctics que permetin integrar un treball de recerca amb lectures conceptuals i la visualització de materials sobre anàlisi qualitatiu.  (50%).
 • Evidència 2.  Elaboració i definició d’un sistema categorial (manual i amb suport informàtic mitjançant el programa Altas)  Descripció i caracterització del procés de creació (50%) 


 

Observacions