Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa

Codi de l'assignatura: 570347

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Paz Sandin Esteban

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

30

 

-  Seminari

 

30

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Recomanacions

 

 • Es recomana que els/les estudiants hagin cursat assignatures de caràcter metodològic pròpies dels seus màsters o bé del mòdul transversal.  Per a les persones que cursin el màster en dos anys, es recomana que aquesta assignatura es matriculi al segon curs. 

 • Per a les sessions virtuals sincròniques s’aconsella disposar de càmara web i micròfon.


 

 

 

Competències que es desenvolupen

 


TRANSVERSALS:

 • Capacitat d’integrar els coneixements previs de manera crítica i relacionada de manera que es puguin aplicar a l’anàlisi i estudi de situacions reals pròpies del seu àmbit de treball i a la proposta d’alternatives de millora en un context complex
 • Capacitat d’interpretar i avaluar de manera crítica la informació procedent de diverses fonts, amb la finalitat de resoldre problemes complexos
 • Capacitat de presentar públicament idees, procediments i informes d’investigació

ESPECÍFIQUES:
 • Coneixement dels processos associats a l’anàlisi de materials textuals
 • Capacitat per a planificar i desenvolupar una anàlisi qualitativa de dades.
 • Habilitat per a transferir l’ús dels procediments informàtics generals d’anàlisi qualitativa a un objectiu analític específic
 • Capacitat per elaborar conceptualment informació descriptiva.
 • Efectuar una crítica de resultats de recerca des de diferents perspectives.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer el procés general d’anàlisi de dades qualitatives i les seves característiques.
 • Conèixer els diversos procediments de categorització i transformació de la informació en l’anàlisi qualitativa.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Aplicar els processos bàsics d’anàlisi de dades a un conjunt d’informació qualitativa.
 • Elaborar sistemes categorials.
 • Cercar text i categories i elaborar patrons.
 • Proposar diverses hipòtesis analítiques i aplicar processos interpretatius.
 • Explorar les principals funcions dels programes informàtics i la seva utilitat en l’anàlisi.

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Compromís ètic davant la recollida i l’ús de la informació.
 • Capacitat reflexiva i d’intersubjectivitat envers la construcció interpretativa de les dades qualitatives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. - Conceptualització i característiques de l’anàlisi qualitativa.

2. - La naturalesa de les dades qualitatives, consideracions teòriques i metodològiques en la planificació de la seva recollida i anàlisi.

3. - L’anàlisi de dades en el marc del projecte qualitatiu: fases i intensitat de l’anàlisi.

4. - El procés general d’anàlisi qualitativa. Alguns models d’anàlisi.

5. - Finalitats analítiques, integració teòrica i presentació de la informació.

6. - Introducció als programes informàtics per a l’anàlisi de dades qualitatives.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La assignatura té un caràcter teòric-pràctic. Amb una finalitat integradora i d’aplicació dels conceptes bàsics a la pràctica de l’anàlisi qualitativa, es combinaran les següents metodologies i activitats formatives:

 • sessions virtuals sincròniques (assignatura no presencial) 
 • presentació de materials bàsics i d’ampliació sobre les temàtiques tractades.
 • realització de lectures conceptuals i discussió al campus; aplicació al desenvolupament de les evidències requerides.
 • utilització de fòrums i altres eines per al seguiment de l’assignatura i aportació d’avenços individuals i en grup.
 • pràctiques i simulació d’anàlisi de dades qualitatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

AVALUACIÓ CONTINUADA
El procés d’avaluació contínua suposa el desenvolupament i presentació de les següents evidències en els moments que seran indicats. Algunes són de caràcter puntual, altres recolliran l’experiència i progressos al llarg de l’assignatura. S’oferiran pautes per a la seva elaboració, i acompanyament via campus. 

 1. Realització d’activitats aula/campus, lectures conceptuals i visualització de materials sobre anàlisi qualitativa. Derivacions i reflexions que es vinculen amb el propi projecte. (40%)
 2. Cerca documental i anàlisi de dues recerques d’enfocament qualitatiu amb especial èmfasi en les fases de planificació i desenvolupament de l’anàlisi de dades qualitatives i presentació dels resultats. (30%)
 3. Elaboració i definició d’un sistema categorial. Descripció i caracterització del procés de creació. (30%)


REAVALUACIÓ

El sistema de reavaluació consisteix en la possibilitat d’avaluar de nou alguna o algunes evidències que no han estat superades en l’avaluació continuada. Exigeix, per tant, haver estat avaluat/da prèviament. Els casos “no presentats” es podran acollir de forma excepcional per motius justificats.

 

Requisits: Tenir una nota igual o inferior a 4.9, o no haver presentat totes les activitats o evidències. La qüalificació de "No presentat" no permet acollir-se a la Reavaluació. 

Procediment: La revaluació es farà després de la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura, i dins el termini establert en el calendari acadèmic, concretament, la primera quinzena de setembre de 2019. Podrà realitzar-se de manera presencial si s’escau. El procediment serà personalitzat per a cada estudiant que es presenti a reavaluació. 

 

*****************************

Nota:
La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es
considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans
docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

 

 

 

 

Avaluació única

No es contempla modalitat d’avaluació única